Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 155
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 155

■ V S VS IN S VPPLICHS.

I

liu *"■" TINCVLAferrcaj&torcjueiexferroconstrua^tjuibusReiligabatitur, Susrf,'

1|L %/ authorerestOjVOcabMurrvndc^omcnhodicrniCarnificisapudnosdcriua-

0;. T uit.Ferrcumeriam vmculum appellabant Neruum,quopedes rcorum impe-

„r diebantur,&hoccodcmccruiccsctiam vinciri,rcserente Crelio, Plautus tradidit. !&• !«•

^i ItcmAnchoramfcrtcamiiibitecT:crcccruicibuseorumsolebaiie,c|uosseucriuscalliga- k?s.*»tiq

J rcvolebanc.&intcgrumdiemspedatoribusicuinludtbrioessceogcbanr. Innumeri «Sf.S«

quoq;Martyrts scuissimapcrpcilisunt maHeorii serrcorum supplicia,quorummaxil-

1 la; iassU Tyrannorum percutiebjnEunhabcntur cnim 111 AcT:is Sancli Euplij ha;c verba.

81 cxiuhMmfhhyerihacce^its,iasshferiviiw^eheiui^axiUas^or*yer^tri.C[3.- M ,,

jf* uisctiam fencisin martyrio DiaoruinEthnici vsisuut,vc veros Christiana- rTdeicuI- /££%%

"B tores maxhnis cruciatihusafiicercnt :etenimchuosDiuommplantis pedumfigentes **.,„.

** iilosad cursumadigebantisicenimlegsturinA&isSan&iGeorgijmar-yris, lnpUittis ri

°* pedisferreasm^itcUuos3s^ cogitathlet^m currere,!>!:il-"fr:^ :':/:■■ sthicsliimsolnm cUci's

B aspetgeneem. Vt pra?cereamusalios,quiiimiIcmcarnificinam libentissime subcunces „■ .

5 aditumsibistruxcruncinCarlum. ConsuItdomittimusSedemscrream Agacoclis Ty. CMtrfm"
fc ranniadnecandoshominescxhistorijsnocamjnecnongladium,&securim,quibusca- tj,rit^*"
'ii pucampucatur,&pra;cidirur.

VSVSINBELLO.

nb Tf N primohuiuslibri capice, iuxta muttorum mcntcm, rccitat um fuic serro aurum

E I csse nuccntius;nunc autem aliud alscrturn meinoria?mandanduiii cst, ncmpc fcr- ^

6 JL rumintcrbd[aeiTcgrarius;&quamuisinscderc,quodPorscna,cxpulsisRcgibus,
jp PopuloRomanodedir,nominatimcomprehensurninucniatur,nefcrroniii in agri-
£ culturaquisvtetctut:nihilominuscxhocmetalloindics fabricantur pugiones,gla-
B dij, hasti, secures.sagitta-, clypci, thoraces, sarissa: compcdes, ochrca;, casstdes, rra-

I mcar,&fistula;,quibuspyriopuluereglobi plumbciinhostcsexploduntur, &tandcm .

\ aliaarma, tamin pernicicm, quamin tutelam, qua;a pcritissimisrei militaris adhi-

I bentur. Meminimus in Hiilorij) legisse, quod in nonnullis Jocis ensem c\ ferro parant,

, deindc ilIumvaginacrianiferreaccgunt.Exoptimoferro,vtlcbalybeparanrurTur.. „ .

1 caru machcrc.quas Vulgus Simitdnts vocat,& ha;damaschiiiata-.uimiru vtrinqica-ru. *■£""'

1 lercabipsisdciiderancur^dcircciFabrigladiarijsalcmamoniacumcumerugineajrisJn-''^''''1^"^

'j acetomacerant,&,spatiodiethaturalis.hancmisturamsecundiimcnsislongitudinem Us <■

| paiilatiuulessuercpcrmitcunt.quar insignemgladio venustaccmconciliat. Paritercx , ,,.

( ferro fabrcfiebat Arics taropcre a Poetis cclebratus.qun Prisci,ad cocuticnda inamia,

f Vtcbantur.GIobi immaniponderc,quibombarda:viexpioduntur,cxferroconsiantur. , 'j. '

? QuamobrcmPliniusmuItipIicemferrjinbello vsuramagnopcrc demiratur,cumnon "*" "-"* ■

Jt>solumcominus,scd ctiaincminus,nempepersagittas,&scloposmillileadhibeatur.

I Veriimhodic Piiuiusgraui teneretur admirationc, si tormcntabeltica maiora vide-

S ret,quibusuonselumma;nia,sedetiammontes,&ingenEias3xarl]unt.quidplura?

i( tcabesferrata; in arcc Acrisijsucrunc,&olim turrcs,racioncbellorura non calcc iili-

( nicbantur,sedferro vesticbantur,non solum vtproptcr pondus,stabilioresesscnr,

t scdetiamnehostiliinccndioconssagrarcut.ldexlosephodidicimus,quandoscripsit. **** 3- <&

i TiirresertsJfyitUtpedHm>itii^utgiM«/Tha.tcH»?ll>-:txs[rt,s.rr^<,d-a-, e«stexit, helh lu*

i '*^W7W-/;or«-^/>/e^'tfss''»s'>''''-^s^/i/^.Turrcsqiioq;fcrreasvigentibusbeIIis, tUico.

i Elephantisimponisolitasobseruatumftiit. Eutropiu5Cciam Probrumlmpcatore-ti

( in arcc fcrrata incerfecium fuisie monimencis mandaui:.

JB^X®J$&.'%^
loading ...