Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 161
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0167
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. i5t
A duasspeGiespI«mWnigrimemoratjnobistan)enLvnatantilmeficognica,niIijperalte-
ram,.Stibium iritelligere voiueric. Plinius quoq; trium plusmbi nigri ipecierum me-
minit,scdha;potius,rationeIocinaralis,abimiicemdiscrcpaie videntur :veluti ho-
dieplumbi nis;rigencrasuntIoueranum,Capraricnlc,&01caltrense.Niipcri Antho-
res,&podssimumCardaiiusspecicbLisenumcratisquartamjnciripcpiumbuiricin£reii
addunt,in Germsnia vocatum BIscmurum,quod intcr nigrum,& album mcdium quo-
dammodo locum occupatjiima vulgatumcarmen.
Caniidins wpojcdphnslo mfrius also. BisazutS
Hoc intcrdum instarargenti radiar idcoq.ericapudPlinium sortassisplumbumar- auidsu
gentariumpyritij&cadmiatadnatum. Reperitura!iquandoadh;t;renslapidicum_j ' '
argcnto puro, quod, nonniii violcntia ignis separari potest. Qtioad figur.tm, (imilc_a
est Antimonio, colore ramenpra:stantius,cxhocvasa diuersi generis fabricantur,
•> qu£,proptercoIorcm,argenrca else videntur,- nihilominus vasiscxplumbocandi-
do pararisminus grauia obscruantur. Faloppius refcrthocpiumbigcnusabaiiqui- Cfara.Je*
bus Marchasiram librariorum appcllari, quia misturam Chara&erum pro Typogra- *** «'-
phisingrediatur;nos tamcna Merallarijs intelleximus, qu6d misturie Charadterum, (itira,
aut Antimonium,autIapidcmpIumbariumaddunr,vt talismisturainaiorcmduritiam
acquirat.Itaqjplumbunnigrum jvel vt fa&itiumjncmpecxiapidibuscxtrailum-Ji.
quod ab aliquibus Stimmi Angiicum nuncupattir, vci vt natiuum consideratur, &
hoc postremum sui coloris quandoq, in maslas coacruin effoditurjVel illius massuia; ra-
diant,vcltennisfima:brasiea;saxa,Iapidcs:'>: 111. ; .....■■ , ■ n, ;..,,■......
gcnter,quo»dsubstantiam,exarainariirn,velerirduuim, &soIidumvtPolonicum,vel
vtnostrate,quod minorem duritiem possidct.
QuoadcoIorcm,vcnsplumbi variantictenimaliquandovenacritsui coloris.Apud Co/or V-
Vbios vcna pliimbinigrialbacumFluoribuscandidis,ncc pellucidis inucnit ur.Inter- narwu
dHmsimilisFluoribusalbis,&pellucidiseruitur,cuiuscentenatkimlibr»s sexagintiu//&«&}.<
'C plumbinigrircddit.Quandoq;mineraad rtibedinemtendit,vtSultzbuchiaiimmoad r-ius.
c<eru!eum colorcm accedir vr Fribcrgica,cui adnatam ochram nonnulli obscruarunt.
ItemvcnaplumbinigricumochrainPoloniacriamreperkur.Cumochralureocolo-
retttreferca,noncritabre,adhocgenusreferreillam plumbinigri venam,qua?ar-
maturacolorisaurcimuiiitainfodinismctallids !iii.icnkiii-.r';i.L-:ter habctur exPopu-
JoniapIumbimincrarlaua.quEvuIgd.^f^^^^cw^^/^rfnucupatur.Ha-capcr-
racoloreminternumaurcumrcpra-Ientat,&,instar Orichalci, radiat. Nigra quoque
vena inPopuIonia valdelucida,densa, &grauisobieruatur,qua:p;iuciscxcrementis
ieatet. Ampliusplumbum virideadnascitur plombagini,quod florem [ lumbiesse^)
alTcueranc. AnniselapsiSjConspicatisumuscdlorisnigerrimij&mkaitisIapiIlos,cx fhsTlum
<juibusplumbumconssatur,quorumintcriorsubstantia coloremMinijfoisiliscu ii-j hi qtialh.
aliquot maculisnigricaDtibus,a:niuIabatur. Neq,animusinsigniadmirationedctine-
rkdebet qnandoquidem mineram quoqjGranatorum cum plumbo habuimtis.Idcirco
primafacicreprKsentamusiconepluriumdisfercntiarumiapilloruinjCxquibuspIiim-
D bumelicitur.Secundo loco mineram Granatorum cum plumbo conspiciendam Lcet.o-
ribus exhibemus. Animaduerten jum camcn cst.quod in venis plumbarijs duo lapides
valde simiies inueniuntltr, quorum alter n ihil plnmbi comiiier:alter vcro copia plum-
biredundat. HiaMetallicisprimoaspecru facilc diitinguuntur,'pra;tcrquamqu6d tapispfc-
ignisopelapis plumbopra:gnansliquatur,alter vcrocummultisssaribus n: refclus leusjieri-
abigncre(iiiens,&crepitans.nilii|htimorisplumI>cifiindit. Ttssualis.
NATVRA, ET PROPRIETATES.
CVM nacuramj&affcaionespluir.biPliniuSjDioscoridcSjIsidorus.Gaierius,
AlbcrtuSjBrasauolus,MyliiiS,&Poitadui;_vtiii!i:i(; c*Liini;i,Li;cTii;:ipauc»hoc
-■■■' inloco,&carpcimdelibabimus,consult6omittcntes qttod plumbum geiiitu
HcexArgcnCOviuocrasrOj&JiituIcntojnccnoncxmodicosulpburcimpurOjVtvoluiC
Albertus, & paritcrquod partim cxsua venaprodeat ,& parrimcum alijs mctallorQ
vcnispermixtumsit.Adhuiusmetallituprimas.tusccundasqualitatescxaminsndas
O 3 .c.e-
loading ...