Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 171
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0177
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib. I. 171
A Int«Ioc**plumbodcnomiiiata rcccnseturplumbaria-osiicina,in quaplumbum fun-
ditur.&elaboratur. ItemPIumbariaestparuainsuIa Hispania-Tarraconensis inj*«« *■*-
Ora Oricmaliad FcrrariamPromontoriiim. Orteliusmemorat: insulas Molybodes *>««pl$-
Sacdirsia: adiaccnccs, quarum altcra vocatur Plunibea,alecra HieracuimOrcelius ta- io es£"«*
memiomenMoIybodisad insuiamtantiimPIumbeammerito refcrcndum essc arbi- ">'">•''<'•
txaiur. Gcsncrus scripsit rcpcriri in GcrmaniaThcrmasnomincpIumbcas,quarum_j /«&/*
aqua-phunbinaturamparticipaiit. Item Falloppiusmonimentis mandauidnagro iMolyldo-
VicentinocsseaquampIumbeain,qua?e>ifbdinaplumbicrumpens,&venam plumbi ^el^'-
lambcnscrusdemqualitatesacquirit. DemumpallorobliuorcmaPoetispIumbeus-^' ^- ^e
iuitnuncupatus,pariterq;coior plumbeusde illis effertur,quorum virtusemoritur: Tbermit.
quanuiis pronuncietur criam de illis,qui nigro Ictcro Iaborant:proptcrea apud Athe-
neum McAv£&-0-rji(vocatur,quiaspeer.uplumbcLiselsevidetur. Postremd mecapho-
lice vocantur Irarplumbea;,qua-cumlintgraui/sima;,altasradiccscgcrunr. Immt) L-^ ■■-
apud Horatium plumbeuscognomioatur Auster,propterrattones, quasin Rubrica^-,^ 5"
B differentiarumaliignauimus:cccinitenrm Horatius. '
Mec m*Ist me am&itiosicr/lit, nccplamieas ^tujler,
E P I T H E T A.'
SILENTIO prstcrireposicmusplumbiepithcta,csua;cumpaucalint,partimad
nigrum.partimadalbum plumbum pcrtinenc.Nihiiominusbreuibu5abhisnos-
metcxpedieinui. Etcnim Latiniponderantesillius substantiam densam, gra-
uem,&;ninimeresiitentcm, pluinbumsolidum,gtaue,3:sse\'ilecognominanint,ratio-
necoloris,Iiucns,&fuscum disrerunt. Quoniain vero,cum ad varia opera dcstinatur,
sacilcliqucscit, iiquidum, & liquens iudigitarunt. Deniqi quia ex ipso globi pro tor-
rnentisbel!iciifabricaiitur,vulnificum appellarc dccreuerunt. In iibris grarcisepichc- . .
taadpIumbumaIbumtantummod6attinemialegimus:c[Liandoquidcin iarcst cxponi- EP'*'1*!*
C turindutu pulchcr.actaincnapudDioscotiilem plumbumalbuin, neinpc Caisitcros'f*"*
i«oidicitur,namibi hocnomen pro molli,&delieato vsurpatnr, Item apud Home-
rumin liliade CassitctostissvrelxMzft.nuper fabricatus vocatur, immo,&e~si*j{,
spIendens.Tandciu <»»'"'?&)(, scilicet omni ex parte coctus,vcl perse&e coftus Hesio-
doCasJiterosappeJIatur.
A D A G I A.
VILIT AS, & imbecillitas huiusmetallimultisprouerbijsansjm pra:bueriit:
siquidcm TlamLcispugiaaikisdimrcare dicuncur, qui inutilitcr prdiantur.
Pariter7l/«Wjra^W>o;*f«/^ccslptoiictbium,quoddclcui,eVfutiliargu-
mcntopronunciatur: hocadagiosarpevius dv Ciccroscribensad Accicum,& alibi,'
quoddamaigumctuminane,&niiiIii^ v.iioiiijpugioiKmplumbcumappellauit. Item
apudTcrentium^owi/./swisWjignauuSj&nullius ingcnijdicitur.Namplumbuni
estindiciunihebctLidinis,quiacumvtlocistimadebeatclTcnicntis agitatio,quando
D ad specuUtioncm,&ad operationem crit tard.i, plumbca vocabitur: qtiamobrcm huc
respicicns Ciccro in Tusculanis scribebat. Tsisi r'i'": i" Thg/fchplamlcisumxs. To-
tumoppoiitii.n Ggnificaat l «/&#i&ie_pud Plaucum,namprogtauibussumuntur, &
spCitarc videntur ad illos, qui ingcntes, & subitos irarum motus condpiun t. Pr.Tte-
rea7Yi--M&v..'fA-</.s--.;/,-'i'IW^^^^
tradimthocadagiumdimanasteabapopbtf.c::!! iutDicgcnisCynicijquialiquandd
obseruans adolesccntcm venusta decoratum fonna,s.i mon£ obscxnum proicrcntcm,
dixit; iscxeburnea vaginaplumbeum educit gladium. Huicopponitur illud. Gemms T/amieas
4«iaiop/«mico'i'ic/u/a, quod dcreetiam iiKonym.qiiiiiUKitiaiii:-, cstq;admodun__»^-/,MW
contbrmeilH,quodincapiccsecundo recitatum fuit, nimirum,•^inniihis aiircusia tsna/is.
ntresni/U. His addituraliud. M'immnspJirmiras,quaddc rcinutilidiuulgatui: Niimmxt
quaproptcrPlautusinMusteJlariaadrcdi-it-^'accJPssjbcr^nicmleri-sihsnnmmosplilbat,.
V i plum-
loading ...