Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 178
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0184
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
178 VlyssisAIdrouandi

<3<

Adlitteras dclendas Cerulta obalbediiieni vsurpatur. Cardamisigirurprateipi,.*

Ccrussam cumlailc fieus rcmpore a-stiuo cssc permisceiidam, in pastillosredigcndam

Vt litert &invmbra/iccandam,qu3?oiicratioqiiatcrrepctciidacst.QiiandoigiturdeIeiidaniin

deleStur. !ittcrammscscor!ertc>ccaiio,ha']eiiitersunrhumciraiida.-,&hocpulncremsperscn,

da-,dcindc,posthorasduodecim,tcnuiIintcofricaiida\ I>mum,adcoJores pro fi"

cliJibus,%uIipImnbummolatrusatili iiipollineinrcdac"tumpro colore ssauo adhC

bent:scoriatamcnpliimbi!a-pevtuntur,quiaminoiipretiovenditur,&ha!Cillisiion
scoria, s ed •Siw./iiominatur, qua; ck Germania potiilimum dcfcrtur.

V S V S IN FVCIS.

iLIM Vetcrcs vsos suisse CcruiTa ad fucos ,& cosmeticam mulierum, vtcan-
S didissima;vidercntur, colligere licetexGaieni librisde facultatibus simpiu
ciummedicamentorum,capitedefuco,quiGr»>cis ^uxotdicjtur. Sedani. p
■maducrrendumcsthancvocemgra-cam,<?".oc, qiiadoincasuobliqnofoimati-it-tJK,
signiScareplanram,scuqliamdamAlga;speciem,quaantiquitusJana:rubrocolorem-
fidebantur^&eademrniilieresfaciciniboremeoiiciliabant. Quandoautcniha-cvoi;
in primo casu obliqu° inssectitur ■su'**, tunc metallicum (ignisicat medicamcntum ,de
cjuo Galenus in libro, &lococitato, & in capitc decerussa verbafecit. Id autcm nil
aliud cst, nili cerussa pra-parata,quamulicrcsfucosar reddun tur, vthac,&alijsqui.
busdampigmcntisvitiacorporistenantur-idcoadremcanebatOuidius:
Fcemstit caitriem jrermanis iificit herhls,
EtmrlrorTiero ^us.rituranecolor.

Animaducrsionem circa vocem gratcam tix-r proposuit Falloppius iu libro de Me-

tallis, & FoiTJIibus; nos autcm apud Authores illat» confundi obscruaiiimus. Vtcumii;

Fttcorum sithuncfucandtmorcmfuineapud mulkrcsantiquissimumconstat in scriptisPlauii,

mos anti- &Martialis, quimulieres sucatassa^penominant $ hisacccdit authoriras Plinij, qui

Cerussamadcandoremfceminarumadhibitammcmorauit. Itaque Ccrussa Stanni.G
Lii \&. & piumljj ad mangonium faciei trahitur,quoniam3rgcntunisubIimatummfucisrmi.
cnpyk ^erumtantoperecommcndatumgrauissimodcntibus,&gingiuiscitnocumcnto.Hec
™* ' autcmCerussa,prodecorationefaciei,multifariamprKparatur)Cuiuspra;parationei
Jjh. a. apudPortam in Cosmctica rnulierurri leguntur.

£5-* VSVS IN VARIIS.

EX mislura plumbi albi, -S:nigri variarcsnlrant opera, cuoniam exmixtione ci-
ncrei,&aibi opera disiiculrcr formantur. >Hkigitursunt varij gcnetis, nimi-
rumLanccs,Patina?, SaIina,Orbcs, Malluttia, Organa>& Candelahra,necnon
•Pileut varia aiia vtensilia fabricantur. Chymici ad subiimandas aquas organis siiailibits
tlum&eut cumpjleoplumbeo vtuntur, vtmaiorcmaquarcmcopiameliciant. Staruiee-sptum-
bovclutiexalijsmetaJ!isnonfueruntconstrufta:;nihiIoTiiiniisex -jlijs conssatat me-H
tallis,vtsirmie,&immota;manerent,rcrra,&plumboreplcta;tiiei[]nt. Aliqua retia |
adcocrcendospisces,appendicibusplumbeismuniuntur,vtcitiusinaquis mergan-
tur. Itcm horologia machinalia rotis sunt constii;Cta, qua- pondcribus plcrum-que
plumbeisniouctitunidcoquidamNuperusdchissiccccinit.

J\7 o/<tsikl,s,*tijae hora }_graa't ry trehosonderaslamls,

Ii rota nexarotis, r'tti'tttla/jiie s:rasetnttir.
^tiis seritat Icnto sugientia temporanodo

Si dasr & cehresplamiea yiticla pedet,

Mulieresetiatnnentes,vtfaciliusfusum vertant, vcrticillis plcrumqjplumbeisvtan-

tur: quandoquidem susus tali pondere grauis rcdditus facjljus voluitur. Vertim na-

tura in opcribus suis cst mirabilis,quoniam in Agro Placentino inueniuntur lapillial-

VerticilH bi, &rubicundicoloris,inmedio persbrati siguram verticlllorumatmulantes. Immo

nasc/trar. Mulicresibihabkaiiteshoslapillostanquamverricullossuiisaptant. IncokRcgio-
loading ...