Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 187
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0193
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.I. 187
SYNONIMA, ET ETYMVM.
APVDLatinos varijsm>iiiinibiisA'itimoiiiuminsignittir;qiiaiidoquideraEn-
ccliiusAIabastrunifonalIis,iIpkn(iortfuissccoijii(miiiiut!imiL-tiiIit,exquo hib.i.dc
postea viigiitimini paLLicui- ?-.:-n^(.- (!:L;(:isumabillOjquo,inSacro Codice^^, r( „ctgiM
Cbristus vn&us essc prchibcuir. Apud Matthiolum,&BrasauolumLarbasonetiar[ij cap.si.
nuncupatur jquia copiosuminucniatur;cum, hacvocc,quid copiosum significetnr.
Iir.movocatumctiamfi.iillc Calcedonillijtnoiioulli mcmorant,quia oliminBithynia
ad Caiccdoncm effodcictur. Alexandcr Asuchten scripsit Antimotiumeisc mctallum
jmpcrfedtum, & in Philosophia Saturnum nuncupaij; idq; non sint rationc diitum cs- 1» &&■ de
{ccxistimamus, quoniamnaturamplumbcam rcicrat. PliniusSribium indigitatiit la- AereH
njdemspumxcaudentis,dumnitorej&caudorespuniamargentia'mu!arur.Rcnodeus ^atlmo.
g hoc vocauitIdolumCbymistarum,&vnicumEmpyiiconimca;harticum. Denjq;a
I,atinispassimvoc£ttirS£ibium,&5tibiiiomincaGta-ci5detorto,quibusStimmidi-. i'*' 2'"e
drai;isacnimapudDioscoridem,&Galciiunilcgiiur,&gcneratiiii apiid Authores "*?*£
grecosiosV»' &etianiii sifnttt.lpad IoncmTragicum;,rcsrcPo]]gcc,&Eiistatriioi <-*&*.
quam vocem/i'gy]itK!n:n;piopiiam c(ie Aristopiia 1 ic><ir.in 11 natieu?;tpMci F.uihtthiu
tcstificatur:hincortume(tverbums"W(<iso*tBi, Stibiostipcrcilia fuco,aut,Sribio ,ad
pigmcnta oculorum,vtor: quapropter apud Hcsich ium rintufptih iut 4s8#hft£i nem-
peoculorumpigmcnralcgunrur. Itein apud nonntillos Grscorum diclum fuit roiai-
jtier Gyn£cion,quoniama mulieribusad conciiiandumcilijscoloreinolim adhjbcrc-
tu:hacdeteali;so«Mit7o)'i;a?ii>' quasidcuIospingensnominatur.Item^aWsssBA.uo', N&m'wx
quoniamhuiusmodi f ticooculi dilatari vidcantur. Nobis tamen magbarridct opinio grttcai^l*
Falloppijeircaetymologiamhuiusvsicahuli,dumscripsitoculos ssuxioiic,&inssam- timwij,
matione laborantcs rccludiminimc posle,sedope Antimonij, hacaffectione liberari
apctiuntur; quamobiem hoc nomcn (Platyophthalmon ) calliblepharis admmuni-»
C sottiiur. Apud Hjppocratcm vocatur Tnpayoio? quia, vt multi volunt,inpastil-
los foima1 quadrata;, instar teiTeiarum,formarctur;&licet interprcs non vertat Sti-
bium,sedciustas quasdam quadrutasin rneialloStibij,FalloppiuS tamen,hocno-
mine.StibiumnoltrumabHJppocratcintelleflumfuisseaibitratur. Alijautcmopi- .
nantur Tetragonum dic3um,quoniaciii]fbdinisfbima quadrata sopissrmcinucnia-
tur,&hoccssciIIudmedicamenrigeiius,qitoHippocratcsad purgandumtapur vte-
batur, quorum sententiic adha:rerc non posiumus; cum , liarc virtus St ibij cathartica,
aDioscoridCjGaleno,&catcns graxis, I;itinis,& arabibus Mcdicisnoii fuetit mcmo-
iata,&tamenaliasantimonijqualitatcsrccensuetmit,praTterquamquodhocpharma-
tucathtrticuadedin pnrgadonibtisest validu.&vchemcs, vt Hippocr.uc luudqua-
c>uamdignumclTcvidcatur,qui3liquandomonimcntismandauitPatientesuiti5,citi5,
& iucundc mediciniscatharticis esse curaudos; & tanien Anrimoiiium i n expcllendis
humoribusnoxijs,neqjtutuni,neq; luatic, iiijiiibc-^miiiicst incdicamcnlum.Quocir-
ca Tetragonon Hippocratis fuitpotiilsaljcjuod aliud (i:nplcx,vcl compositum mev
i)dicamentumformaTquadrangulariSjfacultatetraheiKliacapitepra'dituin,notunu Tetrjt?a~
quidtmHippocratij&siiiara-tatijncbisverrjprcrlusignctum. GcorgiusFabritiusin nars ss,fpa
Historiamttallka fatetur se ignorarc rationtm, proptcr qua hoc Minerale Pharma- oatis
cop.-ciSj&ChytnjstisAntimoniumvocctur.FalloppiustamcnhocvocabulumabAra- quid. _.
bibusdetortnm putat,quibus dicitut Aitmadj&Atimad, vnde Halchcmiar Profcssb-
icsAtimadium^&posteacoriuptisvocibiisAntimoniumdcdustcriit. Gallis Antimoi-
ne,Iulis AntimoniOjHispanis Elalchol, Gcrmanis,apud quos frequens na/citur
Sp3'ugla iTnuncupatur.
*»i**ijii*isiiiitiSi ,.
mimtmnsitni
loading ...