Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 192
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0198
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ip2 VlyssisAldrouandieiimmodkOvinioptmii\velcumiosarumconrcrua, inprKdiiais.-iJfcftibuSjprajq-i, p

bunt,quodingreisumcorpush[imanum,PatientcmvomitionCj &dcieccionc mirarsi

duminniodumexagitat.VndelacobusGreiiinus.sumptisaliquandotribushuiusAii-

timonij granis, cum modico conscroe rosarum, poft hora? spatium tam vchemcnti vo-

lib. 2 Je ml"tacorrePtuse(*>vt °.uoties vomcbat, toticsmorieiidumessc existimaret;namoctics

Vtrten. cuomll)t>& to»es aJuus rcspondir, & tantam viriumimbecilli tatem incurrit,Tt Ipatio

octidui vixiHasrericcrcpotuerit .Libauius seroStibio vn.i cuinxquaportionenitij

incalcemjvisornacisvitrariajredacro, aquaniardentemad trcsdigitosassunditjdi..

gcritj&aquamcatharticamdeftillat. Alijexarquisportionibtis Antimonij Seamo-

nijj&Tartari puluerem purgantem ccmponunr,quem in morbiscicploratis tanquatn

j. . . pra"stantissimum magnificat. Iniibro Haliographiasjsalex Anrimonioviribussaliau..

"""'riaiquanduselicitur,qui sauguinempurificare, Lepratncurare,Podagia7Conserre,&

1™"%' MorbumGsllicumponcieregranorumquatuor, cumdrachmaacju^cxlignoguaiaco

«Jestillata; espugnarc traditur. Pra:ter olcum Stibij, & Antimoniuin hyacinthinuin_

ChymicicakemJiquorcmjQuintamEsscntiajFloreSjTiniauramj&deniqiAhtimonisi r.

diaphoretkum pra;paranr,qua? omnes prsparationcs in voiuminc Libauij,recitantur.

HisadditurButyru Artimonij,quodnonomniqt:aq;probatur,quiar,onlolutxfur>.

Su&rum statia Antimoniali,scdetiaMerciirialiconftatiquandoquidem,dumsabricatur,vtplu.

'is&itimo. nmunototiisMercuriussublimatusinvasrccipiensdeftillatj&butyromiscetur.tuil.

pm. Jius portio in poris Antimonij relinquatur,&alia portio in Rc torta fub fcrma viua re-

periatur.Quandoq;Antimoniumabaliquibus toticspra-pataturjdonecfacdtatcea.

tharticam amittat,& in puluercm candidissimum abeat ,quia tunc :i propria dcgcne-

rarisnaturamaximamtoborandi virtutcmadipiscittir:'prosKTca huiusmodipuluis

jn stomachos labcsactato cum saccharo icsaceo ad multos dies exhibirus praxipuani

Patientiaftertvtilitatem.

Caiterum siqua? dc viribus, & pra:parationibus Antimonij ab Atvthoribus passiiru

■■■■_. memoria?l"unttradita^'eccnserevclkmus,proculdubiohocopusiriimmensumcj:cre.

*/*" sccrct- Solummodo inagis curiosaj & ijs prosutura enumerabimus,qui in dksmcdici.

"" e-p"*/- namfaCtitant. Medicaminaigiturex Antiinonioclicica,qua; Paulus Aldrouandm G

**U '"'' P'iatn,a(:oPi5;us Bononiensis virnon vulgaritereruditus.&in omnichymkatum ope-

"''' ** rationum gcnctc confpicuus sabrkat, hic exarare opcra- pretium esse duximus. sirfc

mitus sumit libram Antimonij crudi in pulucrem rcdacri, vnciam'chryitallorum salis

comniunisdccrcpitati,]ibiamsemistcm.icc-tideltilJati,o[iiniadiIigcntcr mixtainTc.

*".*'*• iludine sissili lento, & apcrto rgne, sparhula scmper agitando ,ne congiobetur ,inj

cakcm redigit, in hoc opere tamdiu prosequitur,donec corptts illud phyfice apertum

suerJc;deindercsrigcratumaquaardentiiauar,&cxficcatiimincrucibiiio fundit,&

susumseniimsuprapolitummarmorproijcit. Rtususiecipitprediifti Antimonij pnc-

paracidimidiatamlibram,arena?marina? tantudem, falisammcnii.icidrachmasduas,

Tlora &exomnibtis in vasecollocatis adignemsublimationisFlores nibicundo< extrahit.

ZstMimt- Iteriim.vthabcatTinct.uram, Floribusprardistisacctumdtftillatum trcsdigitos fupe-

»», reminensastundit,ficq;in Matracio ca;coad balncum mariaicalidum,fpatiohorarum

YitiFtur* quadraginta,digcriti opusq; totksrcpetic, donccinde aliquaTinihira cxcat. Dcin-

\sixtimo- deabomniTinctura,organoroftrato,humiditaccme!icis,vcinfundoMagiiterium-s 1)

tiii. uccumhabcac. Huicposteaaffunditspirjtum vii]irectisicatii:ii,&dcnti6deftillat,&

„M*gilie~ quod in sundo vafisremanserit, Magifterium Antimoni;appellat, quod cardiacis,an-

*mm^tit~ tevfum,edukat. Dcniq;cuilibetlibra; Magiltcrijnoncdukatintm untumdemfac-

timonq. charicandidi vnciam Aluminis kiffilisin fpcciem cakis rcda.'!i pcnnjfcct,&ltetorra

OleS^in. lutomunita Olcum Antirnonijrubkundiflimuminaficctibus fupcrius enarratis pr*-

ttmtny. stanciilimum concinnat.

Cum igitur hoc medicamen tercibilcm in mod ti humana corpora pcrturbet iTheo-
J,il.1.Cla- logidisptitantinfi Mcdicitutd,inforrjconscienci>,huiufmodipharniacui;ipra-fcribere
*« regU possint:;dcoSayritscxaminansopinionem,qiiani,inpfiann.\cispr,Tfcribciidis,Medici
•Wiie. sequidctjeantiTandcinrefpondet in tantapra'sidiorumfarragine,prir;tcrmiffisanibi-
£Uis,&incertis,scmpersaciliora,&faliibrioramcdii^r.!Ci'.riiclkcligcnda.Qjloniam
vcroaffcititsintcrdumftint contiimaccj,&faciliovii>i:ii(.i!!:i.!ijsidac[antur,Mcdici
intcrduwad ambigua ctiam prcsidia,veluti ad iacram anchoram confugcrc coguntur.

Dein-
loading ...