Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 193
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0199
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.I. . rpj
A Deindcquoniam Antimoiiium, sua violentia cathartka, paucis prodeiTc, & plorimis
obeifc vidctur, vt, longa certorum cxemplorum scrie, Erastus, Metcurialis, & Gre-
uinus otsendinit jidcirtdassignare quajdatn pra-cepta,insumcndohoc mcdicamcnto
v3)denecciTaria,opera'preiiumesseiudicauimusiquorumaliaPaticntcni,aliamcdi- "
Qiioad Patientcm,notandumest priirni Antimonium non omnibus mdiscrimina-
xinicsseprjsciibendumjquoniamnonconuenit puctis,mulieribus vtero gcrentibus,
iiominibuscfsa?niinans, &angustitlioracis1ncq;ij5,quiadvomendumsuntdiiKciks,
nequciliis,qui dcliquium animi incurrcrcsolcnt. DeindePatiensalijs communr-
fcusrnedicamentisprius diligem.erest expurgandus.vtapertisvijs^Antimoniiimci-
tius,&sacilius opcrctur. Vicillimimprobandi sunt illimedici,quiabsquepraruiaj
prseparatione ad Antimonium prarscribendum aecedunt. Morbi Paticntis sunt con-
li dcrandi, quandotjuidcm hoc medicaircntum prircipuedatur in Febribus chroiiicis,
Mclancholia hypccondnaca,contumacibusobstTuctronibus,&a!ijshuiusgencritaf- Sttilatt
B sefiibuslongis,qui txPittiita,&McJancholiapendciitiimmoinillispotissiiT(uiiijqui ^fcfl,^
suamscdeininvenrritulo,intellinis,mesenterio,&primisvcnishabent.Paticnsau- ^X^wv.
temquando,faciasuFerua,&iriicrnaL-u.n:iati<ii:c,miramvirium iactuiamincurrit, mM;„m~
prrfdijs roborantibus intrinsccis,S; cxtrinsccis indigeticiuaproptcrprudcns medicns comeil;_
Epithemata cardiaca rcgioni eord\%a\ plicare,&conf eolioncm Alchermes, vel Hya- rfJ.
rinthinamcum vino maluatico propinaic dcbet.Quoad prscepta Antimonium respi-
rientia,inprimisnotandum est qudd diligetcr pra-parari debet, vt maleficaeius qua-
litascastigetur,& illapta-paratio cst adhihcnda,quamdititutnaexperientiacompro-
baueiit. Postreiii6do(isAntims>i',ijsnperiiisalsignataeritvarianda,pro varia medi-
camentipra-paratione, &prodiuers:tateviriumP3tieiitis,Tcuiperatiira'J€tatis,Mor-
bi,&AnnitcmporiS:nsmquandon:.iii[i?. medicaqx-niivehementerrcfraClaeritjtGc
eloliseritaugcndaj&quandoPatienscrit^ii-iriimbecillium^temperatuia-biJiosxcEta-
tispuctiiis ,&morbusnoneritinuctcratus, & anni tempuserita:stiuum,tunc hocme-
dicanicntuminminoridosicritcxhiber.dum.Sinviceversatotumfiieritoppositmiijln
Cmaiusculaquantitateeritprajlctibendum.
VSVS IN DECORATIONE. .
ANTIQVISSIMA fuisseartiscosmctica-primordiajdc quibusmhil ccrti
apudScriptoresinuenitur,Stibium hoc inloco patcfaciet.Nam fuissl- con- ^. ~
suctudinemapudmuliercsHebreoiumScibiopingcndi ocnlos,sacri Codi- „!_'_
eestestilicantiir:quandoquidciiiinlibrisRegumlia'cleguntur.7-'ir^(-Wf//')iJ>orA/9,t jv^A
snosStiih^tyorita&itcrftitstt/m.lniupei apud Ezcchielemharc hahcmus..E<-«Tf- cJp-4-'
w™^s*>&j>c/««'^;:0^s;^r«w/w/A'^i^'o^ft/o.frKW.AmpliusapudIcrcmiaPro^ -
pheram,ha:c vcrba Jcgimus. Cttmpinxcrh Stihxooclikt euetjwsir* componeris <?V.
Immd Diuus Hieronymus ad Furiam scribens, ad rem ha-c habct. NOnbttlwitcrispaB-
j.tesrn!tt*s,MC$tritlerrtesC4lccciios1HecOrliejStdiofylrg'#4e^^^
leni,Dioscoridir,&PlinijMulieresAnti:iionio supercilia fucabant,vt superiusad sCisttMK
mEtemGaleiu"cxplicatum fui;,fcd prarsertimmulicrcs Hispana:,quibusnulla:inmoL mttlitrei
I]Ucm,&prodigumIuxummagisprocliueseiTeperbibentur.Quamobremd6aii1unus tjutkt.
Mercutiaiisagensdecompoiltioncmcdieamcrorumsciipsit Maioresnostrosadpur- Lik i.de
ganda corpora Antimonio non fuissc vsos,scd tantiini ad oculos ornandos, & ad su- cfy. mtd.
percilia dcnigranda.
VSVS IN VARIIS.
METALI.ARII, &potistimumcampanariimartifices aliquidStibijmj-
tallisfusissemper addunt,vt campanasmagis sonoras rcddant.Idemquoq;
pra-stant,c]ui patinas cxStannof.ibritantjvdbi.o crgcnteasimiteutur.si-
lietiamOpificesjquijprotormcntisiriaiorJbusbelliciSjgloboicxferroiormantjSti-
R bium
loading ...