Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 196
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ig6 VlyssisAldrouandi
mo est,qui iusluraneJum diceret. Amplius Chymici aliud Hydrargyrum vulgi ( aliuj *
Hydrargyrumphjlosophorumesseattestaiitur,&hocdiuinumindigitant. Has dif.
/erentias alijsexaminandas consultdrelinquimus, quoniam huiusmodi genus homi
num audaci illecebra,& vanissimo commcnto menteikgcntjum dcciperc nititur.

NATVRA, ET PROPRIETATES.

H:


Y DR AR G YR V M hoc sibia naturaoomparauit, vt omnibus metallisli-
benteipermiscenturilicerarri,&ferro disnculteradria;reat,quoniam hie
duomagisterrcstriasint. HincAlbertusMagnus&omnesalij Chyniiciin
haacvenerunrsententiam, quod Argentum viuumsitmatcria proxima gencrati nis
metallorumddeOq; illud Panspermeam mctallicam cognomiuaruntjquam ad primor-
dia cunclorum metallorum concurrere asseuerantius dicunt.Falloppius tamen ab ip-
sisdisscntit,quoniam Argcntumviiiumjetianililibcnter Lnctallisha;rcat,nihilomi- p
nuseorumeiTemateriamnoncltairercndum;quandoquidcm,qua;cumaiiquoami,
citias gerunt, & ad illud suapte natura feruntur, illius Lnatcriam esse non cst dicen-
dum, estenimi veritate valdealienum, quia seriumnonestmateriaMagnetis, neq;
palca Succini,&ramenh:Ecvmculoamicitia;I]bcnter copulatur.Hisaddamus,qu6d
Chymici Argentum viuum ex humido aqueo constare restantur,& propterea id ran.
quammateriammetallorumprardicant,quod,nullr>conrradicente,confirmarcnon
possunt siquidem, ad mentem Aristortlis, humidum aqucum substantiam Argenti vi-
ui nonconstituit: etenim ipsc in Mctcorologicis docer humiditatem Hydrargyri esse
It.q.Me- aeteam,quapropterstarimarq;calcfitin aurameuanescit.Id autcLii constantibus ex
wor.c/. 8, aqueameterianoncontingeretj&hKcestratiopotissiiiia,pioptcrquaraHydrargy-
.rum elt incongelabile.
Insuper Narura illi talcs proprietatcs prascripsit,vtnunquam madcfaciat,sa:pe.
. resrigcrct,sa;pexalefaciat,aliquandocalidasasfe£tiones producat,&fiigidasinter-
<Jum tollat. Modica quantitate idcntidcmnccct , &Yicissimmagnaquamitatenon-G
jiunquamprodcsscsolct . Sicpeacorporissuperficiead ccntrum ducit,dum nocnos
humoresper sccessum trudit. Intcrdumoppositos csfecf us parir. Propriamformam
facileperdit,deindeipsamfacillim£rccupciat Quandoq;medicinis intcrnismijc-
tumsummocst Patientieiiiolumento,at cxtrinsecis additum ia-pe iiepius Patientcs
Jidit.Quamobremnon cst mirandum,sicirca Hydratgyri qualitatcstotsintsenten-
tia^quot suntauthores,quidcilloverbafecerunr. Qiiod autcmhocsitvciuiu,atque
prigiJum ii^nhitatumiAlbcrtusin primis srigidum,&humidum in sccundograduconstituit.
V bnmi- Matthiolusquoq;eisummamfrigidirarcm,& huiniditatem3siignat,quoniam,hac
dum t^L excclIcntihumidiiate,omneshuinoresinventiiculo ,&parribus annexis contentos
berte adputredinem compcllat. Cliimista:i]liusfrigiditatem,&humiditatemin quarto'
gradticolloc3in:dcindesiuxtachymicaindoctrinam,illudliquidumin tcrtio,aIbum
ver6j& tcncbrosumiiisccundocxcvsm prxdicaat. Hoccstqnidemcxploratuquoad
primasqualitatcs,siccumpotiusquam humidum ,&calidum potiusquainfrigidum
videri: piopterea cxtiuplicisubstantia, nimirum frigida", & humida, nccnon calida, H
&sicca,&potiiTmiumsuJphurca constarcasscrcnduinest. Cum isiturvirturibuscon-
trarijsquodamniodo pra:ditum essc videa tur;iureoptimopoterimus cancic hunc in
Frigidtcamcal-Ji-jMtmifahrmrnrufcm,
Quapropternonnuilifucrunthuiusopinionis Argcntum viuum,quamdiueltsua;
natura>,frigefacere,nccinuItumanatui3plumbidilTerre:immocodciiiinmagnado-
si suinptocalorem iiatiuume!:tingui,& in modica quatitate, acalorc natiuo in aihim
dednci. Itaquc valenrer calefacere, putrefacere ,& iutestinacorrodere attestantur,
Prstt'rquanH]udd,vtvcritatemfareamur,multamcdicamenn,experientia teste_j,
cx Argcnto viuofabricaracaliditarem, & siccitatem q.uarti graduspra; se ferunt.
Quamuisautcm,virtuteHydraigyri,muIta;humiditatespciosquandoquccducan-
tur;hincmanifcstaArgcntiviuJfrigiditas,&bumidkasnonestinfercnda;sedporius
huncefTectumaproprjctateoccuitahuuianamdestucntenaiuram prouenire crcden-
dum
loading ...