Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 208
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0214
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
208 Vlyssis Aldrouandi
^«lidtsmqiTcrriiprecre.ir,deiadeuiiral.
Est autem terrra,ex senteoria Aristotclis,vcIuti fsmina.cum in se concipiat.8: °enc_
Lt t de?i "•'"'S'^ autemj, & Ca-lnm tanquam masincomparationeadTerramnuncupatur.Hint
' sV HennesTrimcgistusscriptisinandauit,omnium inMundogenitorum patrcm csfc^
* * Ca?]um,aqUDomiiisagendivirtusdimaim,matremvcroeise Terram pronunciauit.
DeindeTerracstspha-rica, qucmadmodum Lutia; defcttibus manifcstatur, rm\ non
eodem , sed diuerso temporc OrientaJibus, & Occidcntalibus apparent. 3teni_,
inCcntrotanquammpropiiolocomanct,cVquicscit,lic(;tsccundumaiiqu'ainparKni
Li,$.dcCa moucatur, Idco Aristotelcsdiceba t ,Tcrra subtraita, aquam in illius locumingiedi
U,&Mudt> consequentcrqueaeremmlocumaqua:: non igitur perperamloqiiuntur,quiTerram
inaqua,aquaminaere,acrcinin a;thcrc:&^tbcrin Carloconstituunc. Amplius
est unmobilis,cumdistetacircumiercnriainIoco frigidolita, &hanc csse causam_j
IsCom.ad efficicntemimmobiiitatis,&grauitaristcrr.T: Albcmi; Magnu; crc-didir,quemadnio-
Lib. i.dc dumcausamsinalcm,nonparriclparemobilicaremprim.r: causa- declarats Sicqu^
Ctla. Igni^proptcrlocumjproptermotum.&proptcrpcrspictiitateiuaducrsafur. .,
InsuperTerrasimplex, &puranaturaticcrillammai[-abrrur, qu.T nullum odorcm
neque saporem pra: sc seret; quandoquidem odorcs, cVsapores, iuxta mcntemj,
, Aristotelis, exmixrioncdimanant.quamuisitnt nomiulli, qui proprimnTcrra; odo-
Tcrrseder tcmsUpra Vnguentorum suauitatcmpra:dicent, &siiniIemsuauitatemtuncexTerriJ
y*«/«. 3^narespenetrare voiunt, quaiidu,post diutui*namsiccitatem,imberdeciderit.Ter.
ra quidetn apud nos mixta obseruatut, uihilominus combusta , & diligcncer loraj
suaptenaturaalienasdcponitqualitatcs, &ad suam simplicitatem iacilc rcuertimi:
luncenimmaximesiccacitjscdproptcrimbresmultahumiditate potitur. HmcArj-
'Lib.£.Asc- ristoteles enumerans assetfionesrerumsimilariurn scripsit Tcrraoi clsc, qu» humido
7«n ra/.S. itrigata mollescit. Quarc colligendum est talcm csse Tcrra- nattiram, vr humidita-
tc aspersa mollcscat. Hanc scntcntiam stabiliuit Galcnus dicens, Tcrram csse_),
Zi-g.de/im qu^humidosubacta ialutumreducitur: iutum autcmnilaliudtsseicrrur, nisi terriLi
sl./tiedfir. mollis rcddita. Et quamuis multa alia, vt spongise, ftupa, & similia humiditate_j
tt/.detcr- «spersa molliareddanturi attamcn nullo modo,instar Tcrrc, dissoluuntur. Succig
ris. quoquccoicreti humiditate insuccati iiquantur, nihilominus in hoca Terra discrc-
pau.,quddTerraprimummo]!cscit',antequam]iquescac, cumSucci concrctiimmc-
diate liqueiianr.
Dioscoridcspondcrans primasTcrra: qualitates, ei prccipuam rcfrigerandi, &
•meatus occludendi virtutem assignauir . Omnis enim Tcrra, quoniatn corpus sic-
cutnnaturalicer possidet, virtutc siccandi potitur, qua; ver<5 astringit, frigoris par-
(icepsessetraditur, ideoquercfrigcrarcdicitur: immo qudmagis astringet,e6ma-
]£tu8t4tts gi*rcs«Sera^'t' Aril!aTcrra,qua;dcgustacaacrimonianiI'ingua; communicat,ca-
Terr a l°rem proculdubio parricipat , consequentcrque calefaciet,& quanro acrior fuc-
— •*?**• rjtj tantd maiorem calorcm demonstrabit. Inucnierur etiam mcdiocris,qua:pras
diciumesieclummediocritcrpricstabir. Itcm Tetra obseruabiturtam pauca acrcdi-
nepra-dira, vc vixsensu percipi possit, consequenterc-ue parum calcfaciet, cuou
tamca abstergere queac ■ Scd Terra, qua- gustata, pinguedinc, qnasi quodam_j
•* glutinelinguamafficit, & tamcn ncqucastringcns, neq; acris est, potenriam illinen- H
** di,&niodicercfrigerandiobtincr. Hasigirurcondirionesquicumqidiligcnterobscr-
iiauerinr, & manibus quamlibet simplicem terrapern-aiSaucrint facilc iilias vircs cxa-
minarc, & cxplorarc potemnt.


loading ...