Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 208
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0214
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
208 Vlyssis Aldrouandi

^«lidtsmqiTcrriiprecre.ir,deiadeuiiral.

Est autem terrra,ex senteoria Aristotclis,vcIuti fsmina.cum in se concipiat.8: °enc_

Lt t de?i "•'"'S'^ autemj, & Ca-lnm tanquam masincomparationeadTerramnuncupatur.Hint

' sV HennesTrimcgistusscriptisinandauit,omnium inMundogenitorum patrcm csfc^

* * Ca?]um,aqUDomiiisagendivirtusdimaim,matremvcroeise Terram pronunciauit.

DeindeTerracstspha-rica, qucmadmodum Lutia; defcttibus manifcstatur, rm\ non

eodem , sed diuerso temporc OrientaJibus, & Occidcntalibus apparent. 3teni_,

inCcntrotanquammpropiiolocomanct,cVquicscit,lic(;tsccundumaiiqu'ainparKni

Li,$.dcCa moucatur, Idco Aristotelcsdiceba t ,Tcrra subtraita, aquam in illius locumingiedi

U,&Mudt> consequentcrqueaeremmlocumaqua:: non igitur perperamloqiiuntur,quiTerram

inaqua,aquaminaere,acrcinin a;thcrc:&^tbcrin Carloconstituunc. Amplius

est unmobilis,cumdistetacircumiercnriainIoco frigidolita, &hanc csse causam_j

IsCom.ad efficicntemimmobiiitatis,&grauitaristcrr.T: Albcmi; Magnu; crc-didir,quemadnio-

Lib. i.dc dumcausamsinalcm,nonparriclparemobilicaremprim.r: causa- declarats Sicqu^

Ctla. Igni^proptcrlocumjproptermotum.&proptcrpcrspictiitateiuaducrsafur. .,

InsuperTerrasimplex, &puranaturaticcrillammai[-abrrur, qu.T nullum odorcm

neque saporem pra: sc seret; quandoquidem odorcs, cVsapores, iuxta mcntemj,

, Aristotelis, exmixrioncdimanant.quamuisitnt nomiulli, qui proprimnTcrra; odo-

Tcrrseder tcmsUpra Vnguentorum suauitatcmpra:dicent, &siiniIemsuauitatemtuncexTerriJ

y*«/«. 3^narespenetrare voiunt, quaiidu,post diutui*namsiccitatem,imberdeciderit.Ter.

ra quidetn apud nos mixta obseruatut, uihilominus combusta , & diligcncer loraj

suaptenaturaalienasdcponitqualitatcs, &ad suam simplicitatem iacilc rcuertimi:

luncenimmaximesiccacitjscdproptcrimbresmultahumiditate potitur. HmcArj-

'Lib.£.Asc- ristoteles enumerans assetfionesrerumsimilariurn scripsit Tcrraoi clsc, qu» humido

7«n ra/.S. itrigata mollescit. Quarc colligendum est talcm csse Tcrra- nattiram, vr humidita-

tc aspersa mollcscat. Hanc scntcntiam stabiliuit Galcnus dicens, Tcrram csse_),

Zi-g.de/im qu^humidosubacta ialutumreducitur: iutum autcmnilaliudtsseicrrur, nisi terriLi

sl./tiedfir. mollis rcddita. Et quamuis multa alia, vt spongise, ftupa, & similia humiditate_j

tt/.detcr- «spersa molliareddanturi attamcn nullo modo,instar Tcrrc, dissoluuntur. Succig

ris. quoquccoicreti humiditate insuccati iiquantur, nihilominus in hoca Terra discrc-

pau.,quddTerraprimummo]!cscit',antequam]iquescac, cumSucci concrctiimmc-

diate liqueiianr.

Dioscoridcspondcrans primasTcrra: qualitates, ei prccipuam rcfrigerandi, &

•meatus occludendi virtutem assignauir . Omnis enim Tcrra, quoniatn corpus sic-

cutnnaturalicer possidet, virtutc siccandi potitur, qua; ver<5 astringit, frigoris par-

(icepsessetraditur, ideoquercfrigcrarcdicitur: immo qudmagis astringet,e6ma-

]£tu8t4tts gi*rcs«Sera^'t' Aril!aTcrra,qua;dcgustacaacrimonianiI'ingua; communicat,ca-

Terr a l°rem proculdubio parricipat , consequentcrque calefaciet,& quanro acrior fuc-

— •*?**• rjtj tantd maiorem calorcm demonstrabit. Inucnierur etiam mcdiocris,qua:pras

diciumesieclummediocritcrpricstabir. Itcm Tetra obseruabiturtam pauca acrcdi-

nepra-dira, vc vixsensu percipi possit, consequenterc-ue parum calcfaciet, cuou

tamca abstergere queac ■ Scd Terra, qua- gustata, pinguedinc, qnasi quodam_j

•* glutinelinguamafficit, & tamcn ncqucastringcns, neq; acris est, potenriam illinen- H

** di,&niodicercfrigerandiobtincr. Hasigirurcondirionesquicumqidiligcnterobscr-

iiauerinr, & manibus quamlibet simplicem terrapern-aiSaucrint facilc iilias vircs cxa-

minarc, & cxplorarc potemnt.


loading ...