Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 218
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0224
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
D<

Vlyssis Aldrouandi
M O R A L I A
vOCTRINA moraJiscircaTerramvcrsans,primoillamtanquamcleroeniii
™ potcsf meditari: idcoin hoe seniiiTerra cstfundamcntuinomniumgrauitmi
omniaq;prmriJJam,mouenrui',&cunefaadilIamperuenienria cjuicscunt'
Deus Optimus Majimus nobisTcrra essc videtur, cum omnium renim fundamcntuni,
&Origosit;omiiiaqi!epra:tcriplum,iiaturaiitcrttiotum,6:mut3bilitatcuisortiantun
CM iuxiaillud Mahciux,EgsPsiit.&nwJruiter. Quncirca Viri petfecii,& vircutibus gra-
' '** uesadDeumasseetumouentur,&cnmiJlo nmum quiescunt. UnriusTerrainmedio
CaflifTxaj&itnHiobiiismanetjnccnisnfiigidaj&ilcca^&abasnduisssuiaibusmarisssa-
gcllata. EcclcsiaTerrama:imilatur,dnmmmedioCa.m'obvirtuteuicQntcmplarionis,
quiescir,ibifirmitatefidcistabilismancr,fi:gjdaobcastit.atcm, & skca ob pcenitentia;
austeritatemjiiecnonabailtduis caJamitac:missuctibt:safslicratur. Tcrracumsitinfi. p
mnm eJcmentum,& in medio omnium sita i Sapicntibus scabcllum, & Mundi «ticrum
appellatur.Cum igitur inTcrra vestigmm Dci impressu'napparcat,Beata scmper Vir-
goinhocsensuTerrapoterit nunctipari.quia fuic kiibcllum, inquoDeusPaicrvesti-
giuniiuipressit,'dumfi]iumiiobiiestIargitus,quiiniagincni, &sapientiamDciPatris
Cnp.66. repra;sen*at:iux&iilludlsaia\ TcrrsjirjKiii,:Hpedw»:cvrn:>i4xit nmiiints, Dcindc veluci
Terra cumSorumMater esse traditui: itaBcatasemper Virgo Peccanriummarer nomi-
natur:etenimdicebatDiuusBernaidui.^/:^//iB»;,v.;i/.-/(/i--;-//.i/..r7.i,/',c-,v;(j/'((-.at«rw,
W4OT,/^/w^tfi*^^^»^//»ri^/^w/»*M/f.AucpottusdicamusBeacamsemperVJt«
ginem,instarTerra;,inmcdiosempcrversari,duininterDcum,&homiiicnimanct:itixta
*¥*!• illud Ezechielis. Ijitte/l Hierosikia.iiimedio^cMiKr/.st/i.icttm. Aut etiamassercndumell
Mariamsemper Virginem tanquam virtutcm in medio esTe, cuni vittus in medioscm-
perconsistcre pcrhibcatur .RursumTcrraest corpus snmme distans a Cslo, iminobiie,
"opacum,&obscurum:huiusconditioniiesthomoeriminosus,quiaCa?Io,niiiiiruii^
Peccttns a abOmnipo*entiDcomnximedistar:diecbarcnimIsaias. Ir.ii<titt.<:esiJcftr.tdit>i/eriinttr„Q
JSen dislat. ter-ves, & Detim -vtstriim. Pranerquamqtiod Peccans pigritia iranjobilis , ignOMntiu,
&stolidita*eobscurus,impiccatc ri iyidus.si; (knio:p: iu.ui:;;-.-c htimcrisgraticsiccuscs-
sedicitur.IterumTerra abomnibuscaicata,vilisqtioad partemcxtimam apparcc.cum
tamenpattes intimarmultaprctiosa, iiimiriiinniLTaiI.i,& ^mmjs r)ccultet,qua-ibivir-
tUteSoIisprodueuntur.Viri pij.&animidcmilsiciic perrsai part'.".n txicriorcmcunctis
tanquam vilemostcndimtjOiiu penitioresconJcicntiicpartes pretiosamgracia?virtu-
*cmcomplecrantur,qua-avcroSoIe Christoproccdii.ViccuerlaTcrraiuxrasupctricii-
coniideratafrigidacst.cum lamen intcrnu; partcs inccndiji con/lagrcnt;idq;in multis
Tcrraloeisigncm cniLtantiljiismanifest.mil-: pariccr mukisunt honiincs,qui,qtioad
faciem extcriorcm,henignitatC-,& aniini dcmissloiic pcrfc.f i vidcnic.i jmhilruiiiiiu:. rar-
c tescordisintiina;ardorcauariiia-,&odijcomburunt;ir:ius;tit iilud Ecclcii.istici.K?*'
■*' '" setjuiier/chumili.it.S\ diligentcrTcrram mcditcmur, illam aliqcibus in sociseminercm,
&JnalijsdeprciTam coropcriem.us, cum hoc n.:nc:ulisoiminc, vtdcpreisa (it calidior,
&fa;cundior,ctiin maiorin cohuallibus, quam iu mtmtibtis radiorum Solis aggtcgatio et
fiar7Multihominessunthuiusc6dit!o;'.ii:(i;|Li:dci!iii!!jproiperi;a:i'rius,&dignitatibus
attolluntur,&alija;iumnis1&calami;atibitsdcprimiintur;lcdhisim:ca.'tcrischaii;aic
calidioreSj&bonisoperibusfa-cundiorcs, quoniammaiorcmradioiumditiin.;graiia;
Copiamparricipant.ItemcumTerraaCasio valdcdistarc videatur; attamcn Caluni
. occulte in illam insiuens,est incatisa generarioniseoium.qua- ibi prodncuniur:sic Deos
vr™M-t" ^^'^^'"^^'"^''^'^'''P^^^^mPcusoccuJtaprouidciiiiainJiomincHitcr-
' e "* renuminssuit,&cstcausaomnium,qua?prosalutcanima7ibiproducuntur,iu.'itaasscrtu
"' T}\\i\r\\zmtiym\.OteMADeifrotiidt>ttittagiiistur. Tandemelcnietum Terrxad singuJarcin
. etiristianorum morum integritatc ab Omnipoteii impci feCtc conditu esse perhibetur;
nescilicct contemplatnesomniaex Terraoriri, &orta 3d camreuerci,diuinishotiori-
ZnserrA.de bu^ eamcumularcnt:quamobrem Diuus Chrylostomusiddiligenjter ponderathis ver-
itinn. bis.Tcrriimfitisceyaiiifvteriilfrtidi/sert/itxtic.iiitiiiftti
scat#ms&ctirperaaejrr*ex ipsifint.&ex ipsi etitm ccrporttm mttrimemtt, tfr ex i/si ^; &
loading ...