Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 252
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0258
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
25* Vly/sis Aldrouandi

Pcruanum tam vaiijt coloribusrefcrtum sese osfcrr, vt tot pannidiuersorum colorum s
SolicxpositiciTc vidcantur.ImmoTerranigraPeruaua in aquadJssolutaoptimiatra-
menti vicem subit; cutri va ia> regioncs variarum emm Terrarum, & colorum speciC5
p!'oducant.InTcrritorioMessLirai^nuncupatorepeiiturvcnacuiLisdairiTcrra;,cxqu;t
Gituns co- cliciuntcolorem.quem LatiniGiluumappellant. Aftcrturcx Angliagenus cuiusdam
ter_ Terra>,quod Vuigus 8nm* d IngUUtrracognominat,quo PiAores colorcm castane*

simtlem imitantur. H«cTerraErctrije(irniIisjsed multdobscurior obseruatur.Vocant
auKmhuiitsmodicoIorem 8rjs//iw,qu!asitcolorquodatn!nodoobscurus,&subsuscus
&subfusciBruniappclIari solcnt. Hocinloco ingrariamstudiosorum dilas Panetonij
differsintias cxhibemusdelincatas. Immo quoniamad nostrasperuenitmanusTutbi-
nat(imConchylium,ciiiPar*toniuinadha;renstcnacitcrconcreuit,il]udiiiMdpanem
concauam'& conuexam delincari curauimus;vt Studiosi rctiiih naturalium in hac tabel.
Jaconspicari poterunt.

Piitoresvsum Parjtonjjsuumfccenint,riani Medici tanquam inutile reliqueruntiil.
IJtamcnsuumin Mcdicina ysum ritcareiion dcbemus iquamuis hastenusstt incogni- s
i/Vjj.r.*. ius. ScripsitPlinius Romj? Creta Cimoiia co&a j&spistataParartoniuniadulterarj,
&insuper addit,cudd Para:tonium atramentointerdum aspergitur ,nei]|iuscandor
Chry(ocoIIa:p3l]orcmarlcrat.Pra;dissisTernsnonsolmnPistorcs,scdetianiFabriiMa-
tcriari; vtuntur,& pra^cipue Rubrica fabrili, Crcta nigra viridi,& alteriuscoloris,prj.
ter Terrascandidas, cum harum linea supraligna da&x malc appareant.

DE TERRA MELIA.
Cap. XI.

. ^QVIVOCA, SYN0N1M&; ETYMVM,
Descriptio. ^103 s

% ELIA inprimisIicctliiTerraPiistoribHStantiimfamJIiarisjnihilomi.

\ nusa?quiuocationempatitur;quandoquidem Melia apudBotanfcos

| significat illamarborem,quaLatiniFraxinum indigitant. Immdapud '

! Hecateum Melia oppidumCari-ccsseperhibe tur.MeHaigiturTerra-»

! triplexsortitur nomcn-primd apudTheophrastum Mdinadicitut.dc-

' indeDioscoridiMeliacognominatur.PliniusvcroIsidorus,&ali;Me-

linumnuncuparunt. HicaducrtendumcstjVOcabuiumsMelinum^^quiuocationclabo-

rare,cumnonsolumsignisjcetillam colorisspecitmjdequa inpra?sentiaagimus,sed

etiamoIenm,quodexnoribusmaIorumolimapudPliniumparabatur.staq;ha;cTcrra

' nomenaMeloInsulavna Cycladumacquisiuit,non quddin Melo tautum cffodere-

tur,cum in Sgmoquoq; Insulainucniatur,sed ita nuncupata cst,ouoniam ha:cTerra

in Melo optima erueretur, vel ctiam quia ibi copiosa reperiretur, vt Vitruuius testifi- H

catuselt.

Color huiusTerra?,exmente Plinij, Isidori ,&Agricok-,albusejTctraditur.At
secundiim Dioscoridem cinereus est, & Erctriam Terram imitatur. Volaterramts
3utem Meiiam colore MeIinorcfemm,&EritrIadifimiIemconstituit. Ha-c Terra-*,
authore Dioscoridc, taflu aspera est, digitisq; confricatastridorcni puinici similenu
teddit, & aliquam aluminis naturamparticipat.


loading ...