Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 284
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0290
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
. Vlyssis Aldrouandi

284

Quid limile prardiclis suecis concrctis,& prc/ertimmollibuscruitur in Lacu Mexit

* 110, vc rcfei t Ioannes Eusebius Icsuita. Nam quidpiam limosum in nonnuIiisMcxicani ~

* lacus alueis iummas pcti t aquas, idque yeritur , & palis coaggeratur: Indiexcoelum
& allquantispcr insola tum in placentas formant, rursusq,- herbis virentibus superpossi
tum Soii cxponunr, donccpci ieilearcscat: deindc tanquaracascusad vnius anni vsuni
reponitur. EsturvbiopusestcumMaizoeorrcfacio,&vulgaribiisIndorumpIacentis
Sapore est casci,- vnde apud Hispanos nomcn inucnir,sed minusgrato,&c*niquodj
cdorc. Coloradhuc rccenti cyaneus, aut viridisinest.scd inuctcraticoloradnigmm
inciinat: improbi est,& ruiticani cibi: Dcmum in aquismarinissuccusctiamlapidciis
latibulatur,c\quoCoraiiumsubvndisconcrcscit,&alitun&ha;edesuccisconcretis
jmproprienominatisdistasumciant.

4 Sinad difscrcntias succorumconcrcrorumpropricnuncupatorumaccedamus,hos
partim macros, partim pingues compcricmus. Intcr macros, Sal, Nitrum, Alumeiij
Chalcanthum, ChaIcitis,Misy,Sory,Melaiirheria, Chrysocolla,C;eruIcum Armeniu'
Aerugo.&Ferrugorecenscntur. Vciiimadsuccos pingues Auripigmentuin.Sandarai 1
cha, SulphurjBitumcn^consequentcrNaphtha, Pissaspbalium, Muinia.&Cainphota
&Succinumicducuntur,- dequibusomnibussigillatimdiilcrcudiiiii crit: dummodd
priiis de Coralio, quod intersuccosconcrctosimproprie|diiaosconnumeratumsuit,
nonnullainmcdiumasicramus.

DE CORALIO.
Cap. II.

SYNONIMA, EORVMQ. ETYMVM.

ORALIVM c
indecolligimi

Corslmm-t

jm succis coneretismaximam exercere cognationem $
, dumaliquando illud vidimus adhuc imperfeftum,
&rudesuccoCoiicrctoaIbescentecircumdatum, cuispeciesquadam
Alcyonijspongiosaj&colorcfcTrugmcoinsigiiitaadhatrebat. Immo
in publico Musaio Chama Marina colorc intcrno albicantc, & exter-
nocinereoadhucseruaturjincuiusdorsosuccuscorallnusconcreuir.
Quaproptcr magna 110 dcbemus premi admira tione,ii Coralium ab alijs intcr ftutices
marinas,ab alijs. inter lapidcs,& dcmsi ab alijs inter bitumina rccenseatur. Hutic igkur
locuminhac Histoiia ptomerui t3cura viam adsticcosconcretos propriedictosnobis
ficrnatjiiterquosfiituminaconnumcrantur.

PrjEtereacuminsequcntilibrodelapidibus verbasintfacicnda, Coraliumlocum
medium occupabir,quod ncq;friitex,neqj lapis ciseperhibetur,sed lapidis quodam.
modonaturaminduit.Itaq;CoraIium aut CoraJIiim,mieCorallus,sccunduinMarbo-
dcumGallum,appelIatur, Dcberet autem hoc nomcn vnicoL. icribicontracom- "
niunemabusum;namscmperapudprobatiisiinosPoctashocvocabuIuiii,antepenulti-
ma correpta, inuenitur. Huiusexemplnmprxbct Ouidiushoc vcrsu.

NnncqtiQijH' Cor.-J-ti r.ukm i,mitri! reismnsi.

Aiiquando tamen Ausonius,metri causa,inMoscIa,L.geminauit, quandocecinit.
Cam viridcsAlgAs^&riibrs.Coyslliaiiadat

AtsiKS. 4

Idcm pricstitit Claudianusin Nuptijs Honorlj, & Marjjehoc versu-

Uitcrgit fc [M10 , ';iill:iq\C,.r.Mii:CUthe,

InsuperCorallusapudMarbodeum, &CorallumapudSidoniuminEpUlia]arrii'>
Rutecij legitur.

Li^e*punkiejshmtttur cellti Coralso.

ApudLexicographosgracoshabeturlepxPiZia iiuexafiitsiiiitaijo vSixvpai vclquasi
titmwa ttiissir jnempctonsuraj&pi^scaionccaptuaijnccalitcrTheophiastuSjquama
tadendo,vclseeando Curaiium vocauit.Quainobremaiiquibus LatinisCuraiium,&
loading ...