Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 286
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0292
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile


2&6 _ ViyssisAldrouandi

M.

. cmnhuiusmodisuccuscoagulatur. Quapropter non est vcrilimilO *
liancpJat)tamsi)baquisiiioi!ciii,&cdiivisnidi!rc(cerCi(ii!oiii;imnarraEAiiselnmsEoe_ I
ticusviifidc digiiLii jcc<i::spic:iriii!istiijic. ainid Arjrin^.i: iusn Impcr.itorisCoralia-
quorumnonritillisuiculiadhucerantiigiici! iiiiccdliyciieltimcstnullamhuiusgen..'
ris plantam habcri po sse cum aliquibus ligneis surculis, (i tota extra aquam lapidefc^
ret.Quamobrcmnota dum tst idcmCoraliocontingerc, quodarbtiiculisinalijsaquis
lapidtscentibusnatis gcciditiiiiiiriqisiii.-aisiar.jdcKscoii' iJhinarbuscule^artemjquain
pcnetrat in Japideam substantiam transmutat. Siinilcsarbufcula: partimljgnea- ,&
partim Japidca- in Musaro publico visuntur.Vnumsupcrestconsiderandum,anCoralii
arbuscula cxsuccolapideo cicscat, & postea abcodem succo altcrerur. Primdhunc
CotalijfiuticcminstarCoralina-jAlga^&aliarumpIantaruminMaricicscentiumsinc
suCcolapideo non augcriexistiinamus. Prarterea dicendum est huiusmodi arlusetilas

• JrbustuU non]apjjcscei.C) prins^uam cmoriantur,&,iuxta scntcntiam Anselini Boetij,emo.

Mtrtsqtm- rjlmtu|.iVCiorajnarionatura'motu>vel quando succtis lapidcsccns in arbuseulas ni.

do lapidt- mjs vej,en)CnKr agit. jiamquc pcnetrans iiuimiores partes illas facile transmutat, 8; p

NATVR.A, ET LOCVS.

fVLTI Authorcsinhanc veneruntscnrentiam Cotalium participare natu-

u gemniarnmiCardanustamcnCoraliiimiioncsscgcmmamasseicrantiiiS

xjt. Est hu:usnatura:,siveritatem I.)i'>scondcs,&I->liniusassequintur,vt

eitidurescat. Hocautemii in veriiaievcisatur,quod noiicredimus,hdeprO'

ccditjquoniamAcriIIiushuiiiiditatemsiccar,&sriguspartescogit. Resrigcrtmrau-

_emabaercetiam.Titiuo,quiaparsaei'isjmimasCoralij partcs pcnetran. siigidaj

liki.caf. cuadit:cuncriseiiimconstatacremdi(iipatum refrjgeraii.Auicennascontempsansna-

Uj. ■ turam Coralij,illud frigidum inprimo,&siccuiu insecundograduconsticuitiaroptc.

, reaintcr medicamenta cordialiaillud rcccnsct,ccimvaporesputridosexsiccaiepossit, G

qui interdumadcorperuenictesiiaturalemilliascalorem derstuercpossunt.&quiiii-

doCotaIiumsuspcnlumaddoIorcmstomachiabAutlioribuscomm(;datur,hinccisc-

&uraaprimis qtialitatibusmii_ii_.epci.dcre existimandcim cst ;cumfrigiditas,& sicci-

tas calorj naturali opponatur: quamobrem (imiJis cifcclus ab alia tjualitate oicultaj

Cordijqutt cmergct. Itaq; Coialiohanc proprietatcm Naturaingenuit, vt sanguinem rurificet,

litates, partesprccipuasroboretj&hominemhilaicm reddat; imnic. hasalfei__ionesjiagisir_.

tensashabebi t illud Coralium,quod maiori rubedinecritinsignituin. Atviceversaj

Coraliumnigrum.vclsubnigium homincmMeI__chol_aunreddereperhibeti_r.Qiian-

doautcmCoraliumclabo.acum,& perpolituma viri. gcshtu.-, hoc (ibi.inattracom-

parauit,Vtexuberantiusrubcst:ii,q(i.iiii sis/ciietui ;_ s,c:iii:i:i:qLi,ui(loquidemnuliebri

cSsucrudinein quemdampallorcmclanguescit,&colorc natiiiofcredestituiur. Hoc

autemindeoriricrcdirur, quoniamf__niin__ tanrocalorc, quam virinon __atp.K_.itie> ■

autquianon tam purivapores^corporemulieriim, quSmicofporevJrorumit.Gora»

liumcxhalenr, aqu.busCoraliiiiti vchciiiciitt:. :::Jicitiu- :ccCLiiiii;ii:i[iiR-stumcECora-ff

Coraliurtt liumrubrumpallcfccrc, & varijscontaaiinarimaculi.,quando abhominc aiteru h-

qut.de mi- thali correpto gestatur: Quaproprer futiuos-morbos>muta.ioiie coloris, dcnonstra-

cttUtur, resolet.

. Quoadlocum natalem,fcribit Dioscorides,pIurimum CoraliumciicaSyr.eusasad.
PromonioriumPachiiuimiepc.j::. Icn.igcnuatiir i:i .Y.ari nii.ra, sc:Ii!.grru_similiter
in Mari Pcrlico, vbUace cognominatur. In GaJIico sinu pKestantissimum circ: Sta.cha-
daslnsulas, nccnon in Mari Siculo circ2Heliam,&Drepaiiiiai, ad mcntcm [Iinijcre-
scit. Cornarhis vero AcoliasproHeliam emendat. QuinimoantcNcapolinCainpa-
Corttlij /_■- nia-maxinie rubens,&molle eruitur.Itaquediccndum crit Coraiimn crcfccieinMari
cusntUdis. rubrOjPersico.GallicOjSicuIOjTyrrhcnOjLigusticOj&Africo^qucmadmoiumDio-
fcoridcs,PIinius, MatthioIusiBrasauolus, & Myliusastruunt. HodieinA&ripothli-
roumTyriIicno,&Sicu]ocopi,( Corali/colligitur; cum tamcnPIiniusdciJJ.us inopia
olimconqncreietur. Rctibusetiam apud Sardiniam,&Corsicam^Coraliujr.cxpiican-
loading ...