Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 298
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0304
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'ss VlyssisAkltouandi
D E S A L E. Cap. Ht
JE Q V 1 V O C A.


j VM dcsuceisconcrempropri&diaisstrmonuiic(itliabendus,[atius
"i essc iudieauimus asale exordirii cumomnium succorum concretorum
, sitprastantissimus: hac de causamulriAuthoresj&potisiimumHoinc.
rus saltem diuinum indigitarunt: sed quoniamha-c vox ambigua csi,j;
■r vmnd lnulta^Enif'carevidelllnQuaproptera;quiuocatioprjuscMiniiiatida
.j, ^usW@W®^ est.ItaqiSa],apudPiinium>gemmisvitiumsignificat.Itemhocvo.
'*''" cabulo Maredesignatur, vel quiasalsnrn sit, vcl quia ex illius aquis Sai ad condimen-
tumciborumcliciatur.Quinimo, proMarijSalcincasurecloneutralitcraptid Priseia. i
numinflectitur. Similiterhocvocabiilum(SaIc)apud Chymistaspulchrumexponit,vt
loannesCatianduiinterpretaNir.Ncqihocarationealicnumesscyidetun^iadr.,.;;!
tlem,nomincSatis, Venustas,&GratiaranquamcondimcntumpukIiritudi!iis 0ficn.
lik^.Sjra ditur: vnde Plutarchusaliquando dixit; fa&imest vt Gratiarum nomeii Sali aliquan.
sts. etttxji, doaquihuldamimponeretunhacde causapulchrittidinem mulicrisnonotiosaiii^ut
10, * inuc-nustam,sedgratiosam,&adpromoueiidumsalsamnuncupatunr.Insuper Sal pro
Sapicntiavsurpattir,&inIiocsignificatii,mascuiinotantumgcnei-edcclii)atur,vtkgi.
jnusapud Tcrcnrium. Jgrik.-Jnt■Sstmi,<,&h> te <li. Donatusin expositione huius loci
animaducrtitjSalencutraliterprotato, condimentuniiscd m tnasculi.no generepronS-
tiato ,Sapicntiam designari. Interduin. pro Vrbanitatc,loco,& Dicto ad delectatio.
ncmridiculo accipitur, & tunc tam in numero singulari, quam in numero inultitudinis
J^!s*81. masculino gencrccsfertur:inhoc sensulocutuseilCatullusinQuintiam.
Non et! in tm corpore wjca Sslis.
Quasi vellet insinuare nihilargutum; nihil vcnustum, & nihil facctum in illacottlidc-G
raripossc.PariterapudCiceroneni,adQuintumFratrem,SaIesdiccndi,&facetis|e-
guntur,necnon apud Propertiumin hoc versti.
JjbiorurriqiittosdocletJMenttndreSiths.
Xi-i-Bleg. jjjnc co]]joere debemus.per Sales, nop solum intclligendos csse illos, qui oeulisob.
ijciuntur,sed etiam eos, qui per aures admiftuntur.Horum dupkx genus assignarur,al-
terumgcnusest purum,pukhrum, &scrium,quodhominesinadmirationemrapit;al-
tetum insimum,iocosum,& ridkulum appellatur. A priori gencrc t aquam ex vberrimo
sonteSalessaeri,Theologici, Mysticij&Philosophiciscaturiuncexpostcriorigenere ,
^/«itftrfiSalesMimicijScutriks.ComicijSaryrici.Auiictj&limilesprodcunt.itaqiinterSaleJ,
ciqui. seriosprincipeinIocumocctipant.qtiioisacrisBiblijsdepromunturiaqnibusD.Pau-
Iusraioimeabhorruit,quoniamsua icriptaalti/simisrepknsmysterijsabhuiusmodisa'
Jibus aliena esse noIuit,dum scribens ad Corynthios dixit hatc verba:Sermo vefteriem-
Cap./^ perpergratiamsit Saleconditus.Exalteraparte Salcs Miinici turpes, & •atyricitati..
quaranigridamnantur,quoniamadnilaliud, nisiaddemgrandameuiuscumqjsamatnH
Salcs mm «Ipiciunt. Huc allusit Flaccus, quando cecinit hunc in modura.
■ Carmtrie Wmt4ts, bit delt&atiirlambis,
' lUt gieneis j: rmoMt!}!: r, crsih "igrtt.
SermonescnimBi6uisp(jeta;satyricaraordacitate,nempeSalcnigrc.er3ntreserti,
quibusomnesPoetasitainsciiiabatur, vtnecetiamHomctopepercerit. Abomnibw
pratdicrisiileSal penitusdiicrepat: dc cjuo in pttesentia sumusassuri:quemadmodum
etiamtpto-C^lodiffcrtaSalcIndojquipriraum^l^aulo^&postmodura ab Auicenna
Zuccharumnuiicupatur,dura scribit essemannam cadcntemsupra rem, quam vocant
Sal Indus AlhosorfiintlcrriSali:idedq;propterhanc siinilirudincmSaccharumSal Indus jiomi-
qitdis, natur,&iummislaudibusab AuiccnnaextoiIituracllingUKscabritiem,duminoresi''-
iusmadiSaldeiinea.ur,quiincoIorcSakiri, fcindulcedinemclaroulatur.
loading ...