Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 298
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0304
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
'ss VlyssisAkltouandi

D E S A L E. Cap. Ht

JE Q V 1 V O C A.

j VM dcsuceisconcrempropri&diaisstrmonuiic(itliabendus,[atius

"i essc iudieauimus asale exordirii cumomnium succorum concretorum

, sitprastantissimus: hac de causamulriAuthoresj&potisiimumHoinc.

rus saltem diuinum indigitarunt: sed quoniamha-c vox ambigua csi,j;

■r vmnd lnulta^Enif'carevidelllnQuaproptera;quiuocatioprjuscMiniiiatida

.j, ^usW@W®^ est.ItaqiSa],apudPiinium>gemmisvitiumsignificat.Itemhocvo.

'*''" cabulo Maredesignatur, vel quiasalsnrn sit, vcl quia ex illius aquis Sai ad condimen-

tumciborumcliciatur.Quinimo, proMarijSalcincasurecloneutralitcraptid Priseia. i

numinflectitur. Similiterhocvocabiilum(SaIc)apud Chymistaspulchrumexponit,vt

loannesCatianduiinterpretaNir.Ncqihocarationealicnumesscyidetun^iadr.,.;;!

tlem,nomincSatis, Venustas,&GratiaranquamcondimcntumpukIiritudi!iis 0ficn.

lik^.Sjra ditur: vnde Plutarchusaliquando dixit; fa&imest vt Gratiarum nomeii Sali aliquan.

sts. etttxji, doaquihuldamimponeretunhacde causapulchrittidinem mulicrisnonotiosaiii^ut

10, * inuc-nustam,sedgratiosam,&adpromoueiidumsalsamnuncupatunr.Insuper Sal pro

Sapicntiavsurpattir,&inIiocsignificatii,mascuiinotantumgcnei-edcclii)atur,vtkgi.

jnusapud Tcrcnrium. Jgrik.-Jnt■Sstmi,<,&h> te <li. Donatusin expositione huius loci

animaducrtitjSalencutraliterprotato, condimentuniiscd m tnasculi.no generepronS-

tiato ,Sapicntiam designari. Interduin. pro Vrbanitatc,loco,& Dicto ad delectatio.

ncmridiculo accipitur, & tunc tam in numero singulari, quam in numero inultitudinis

J^!s*81. masculino gencrccsfertur:inhoc sensulocutuseilCatullusinQuintiam.

Non et! in tm corpore wjca Sslis.

Quasi vellet insinuare nihilargutum; nihil vcnustum, & nihil facctum in illacottlidc-G

raripossc.PariterapudCiceroneni,adQuintumFratrem,SaIesdiccndi,&facetis|e-

guntur,necnon apud Propertiumin hoc versti.

JjbiorurriqiittosdocletJMenttndreSiths.

Xi-i-Bleg. jjjnc co]]joere debemus.per Sales, nop solum intclligendos csse illos, qui oeulisob.

ijciuntur,sed etiam eos, qui per aures admiftuntur.Horum dupkx genus assignarur,al-

terumgcnusest purum,pukhrum, &scrium,quodhominesinadmirationemrapit;al-

tetum insimum,iocosum,& ridkulum appellatur. A priori gencrc t aquam ex vberrimo

sonteSalessaeri,Theologici, Mysticij&Philosophiciscaturiuncexpostcriorigenere ,

^/«itftrfiSalesMimicijScutriks.ComicijSaryrici.Auiictj&limilesprodcunt.itaqiinterSaleJ,

ciqui. seriosprincipeinIocumocctipant.qtiioisacrisBiblijsdepromunturiaqnibusD.Pau-

Iusraioimeabhorruit,quoniamsua icriptaalti/simisrepknsmysterijsabhuiusmodisa'

Jibus aliena esse noIuit,dum scribens ad Corynthios dixit hatc verba:Sermo vefteriem-

Cap./^ perpergratiamsit Saleconditus.Exalteraparte Salcs Miinici turpes, & •atyricitati..

quaranigridamnantur,quoniamadnilaliud, nisiaddemgrandameuiuscumqjsamatnH
Salcs mm «Ipiciunt. Huc allusit Flaccus, quando cecinit hunc in modura.
■ Carmtrie Wmt4ts, bit delt&atiirlambis,

' lUt gieneis j: rmoMt!}!: r, crsih "igrtt.

SermonescnimBi6uisp(jeta;satyricaraordacitate,nempeSalcnigrc.er3ntreserti,
quibusomnesPoetasitainsciiiabatur, vtnecetiamHomctopepercerit. Abomnibw
pratdicrisiileSal penitusdiicrepat: dc cjuo in pttesentia sumusassuri:quemadmodum
etiamtpto-C^lodiffcrtaSalcIndojquipriraum^l^aulo^&postmodura ab Auicenna
Zuccharumnuiicupatur,dura scribit essemannam cadcntemsupra rem, quam vocant
Sal Indus AlhosorfiintlcrriSali:idedq;propterhanc siinilirudincmSaccharumSal Indus jiomi-
qitdis, natur,&iummislaudibusab AuiccnnaextoiIituracllingUKscabritiem,duminoresi''-
iusmadiSaldeiinea.ur,quiincoIorcSakiri, fcindulcedinemclaroulatur.
loading ...