Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 310
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0316
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
jio "VlyssisAldrouandi

A D fl. G I A.

NV L L A pecloris nostri sinus voluptatc opplerctur, nisi hanc historiam pro.
UerbijsaSalcsumptisornaremus.InprimisconsideratiisSalqmrcnuiresvti;
Jis&condimenrisnecessariamuItisadagipoccasioncmprabuit.Dicitureii^S

.Mtnihtttitilitii. Hocproucrbi; titulocircumfmuncummanifestumiithumanocorj».

-Li.x./lpho. rinihiJesse vtiliiis Sale, & SoJfc .Wr, c> •«■«<;hocprouerbios£abilire poumr.u; iCMeB.

tiam Hippocratis in Aphorismis; qnando scripiit extremismorbis extrema prsEsidia

conuenirc:namque hiduosucci accirimiomniumrcrumdoinitorcsesscpeiriibcnrut.

SicutiSelc.-rn/.HQZ de rc admodum congrua pronsiciatur;CLim Sal faciic impcdiat,<|uo

minuscarncsputrefiant.Snle,&mtnsimntpr/ttereia:aos. symboIumjndicatc<y.isuetuci.

nemaniscorumnonesseriegligen<jam:cumolinirautuis conuiutjsamiciconciliitMtut.

Saks btima Kum)ttidpoteltwfil/tm ab/t; SaU tdi .<* Hoc iaflatur in ilJos, qui debitosSaks ab hunj. e

w*ro»/S«nnaconsuetudincai'centJvelijsmagisquamoporteatvtuntur,ncq;noriii]taiircamiT.e-

jfe/r, diocritatcmseruarc, qua; rcrtmiomniumcondimciitunicsse traditur.Wu^oB/w.py,

thagorashocsymboIosignilicabatjquodsicutiSaiobsoiiioriimoptiiiiuminmcsasem-

perestapponendiimiita^inomninegotiOjiusfitiaA^ouitassempereitadhibendaj.

Oft/sOTW/icwwjnequcprodcstjncqiofficit. Hocadagium apud Italicum Vulgus sic

profertur.<5.w/s/j;.{.v.-/<y,-i»j/i«fM*,;,'s»>.jA'Hoc Vuigi D;;Ki vidertir,quod tarmraw.

letquantiimveibasoiiantmihilominuspotentetiampronimciaridevirooptiiiiisani.

raidotibusimbuto,quasposteaexerccrencs)LiL;L; .Qn,/!s:pi<tmrit . Vialicjuid inper-

seflum nutrimcntum abea t, sapidum, & salium essc dcbct, v t stomacho giatificari pos-.

mxiaati sit: ctcnini noxia qua-dam interdum prosaltibribnsmodo sapianijHippocrateannu?.

*™/W««/le'a'gr«isconcedunttir. . , . "

modefapiit PrietercalunEaliaptoaerbiaaSal&delumpta quar humanum ammum re(s iccrej

la ■ videntur. Primum hocest vulgatissimum. XemniijiU.is,mfieni/i.■/nnpi-i.is■imdtnm tifc.4-

fiias/tris.Hoc proucrbium est antiquissimum,cum Aristoteles in Moralibus iliiusmetni- G

i/^.ro.^cnerit^&denotatingeniumhominisnonpossCjnisiloiigocoiiuiiftUj&diutLiinaconsue

ralium. ludinecognosci.^/i/^/,;■.■■.f.<fit,t//v.<ii/, ut»i:x.■jt/VLts-.ins/io/if-. /'/.Hticspess.itadanimi

sanationcm:tiuandoquidemperSaIcmprudentianiaIteram sapiciniepartem, & per

Homamj prscipuum Prudentia^loctnn, & quasi scminariuin dcnotant..^i'>;.<«ii.'/.'W.M

intst. Hocproferturde homine stupido,&stolido, vci dehomine, quem tanquamsa-

pientiLr,& Jcporis cxpertem taxarc voJumiis^Sa/s •/.///V.jrc.HocattJncrc videtur ad illos

quorumanimusest cxpergcfacicndusjnamcauillationumiiiorsu taiiqiiamSalcacride-

lides^&sopitianimicxcitautLiL: queui.idmodum Apoplclici, faflafissioneSaliscirca

pJantas peduni,quandoquercu: (ii scinit.''</-./'/A.v.;,'r;/.:D:u;iIgaturdei]Io,'oui,mu(ato

praua; vita: inftituto,ad bonam frugemrQuetthurSttkperitn&its ndiut ditnr. Hocadagiu

abAristophanememoratumpcrtinerc vidcturadillos, qui velartate, velvitio deli

rant.Ortumque dicimtproucrbiumalaborantibus tcmulcntia, qui simili vnguinelini- H

ti libcrabnntur.Sdc&M*. Hoccst symbolicumproucrbium, tjuod demonstrat ad rc-

scipiscendum, gratia,&diuinationeopuseisc: siqiiidemaimoliLiidiiiinaresponsaab

Aruspicibusrcddercntur Sa!,& Faba apponi sokbat. Snltm, &tkttmcmertS\w&9&'

^•^"^■minitAristotcleSj&sigiiificatiemediaoppositajiiterdumesseadliibenda^iiamSalmor-

dicar,&oleummuket, quoni.uiiSapiciitesaciiinoniamadiiioijitioiiis, ycl corressi*

nis,bIandisvcrbispcimilccrciolent. Lttsttsnoatumsnlem. HocdiuuJgaturdeill&ssili

Scrmoncsabamicisetiapiolatosaduersiissecontume!ioscdifloscsscopiiiatur:&illos

absq;vlIocircumspefliouisSaIetanquamI.upi deu.ora.nt.

Denicjuerecenseiidasuntaliaproueibia.qnepai-simoniamrespiciuiit.^."^;/'-';,''?"'-
■rf™^a;«./..Hociactaturirihommemparcissiinum,&sordidum,quii]emicamqu]dein
Saiisiargitu!',qiiamoIimnmnibiisHospitibusIargitcrimpcrtiebaiitur. Snlemlinstn^.
DiegenisreHoc Pr0Lniiigandumest dc illis,qiii sujnpiibus parcunt,& tenuitcrvissitant: namque
Jfrtnswt. Salolimobsoniorumloco,tenuioribus tortunic hominibuserat. QuociicaDiogcncs
interdumaCratciodiuiteiniiitatus,vtsiiohospitio,&IiberaIitatefruerctur,rcspon-
ditsemalieArhenisSalemliiigcrCjCjuaiiiapudillnmiustaurataepuIatummagnisiccn-
loading ...