Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 311
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0317
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.III. 311
olimnegotiatoresinMcditerranea Salem importamcs mancipiaaBarbaris rcporta-
bant:qi)i"im<5mosctatant^uusaPudTriiaccsmari<;ipiaSaleconimucare.Jj/^'>///Hs
•vndfvemt. Hoc diuulgandum cst in illos, qni parra tncri ncqticunr.,aut in iilos3quorum
jnaJepartamaledilabunturiqnociicaad remcancbat Ouidius.
Nonbsbet cucntus (irdidnpridtt botes.
Hocprouerbium aquodamncgotiatorc Origincm duxissc traditur, qui nauem Sale
cnustamvehebat?scd,nautisdorinientibu5,S;aquai[iscntinanipauIatim ssuente,Sas
solutum est, &nauis submersa ■• Quarc Sal quod cx aqua marina habusr ortum, in illam

quoque t

insmutacum est.

MYSTICA, ET SYMBOLICA.

CVM insacroCodiceficrisacrificiaabsqucSaicprohibitiimsirJndccolligendu
cstsacrasOperationes nonnisidiuiniNuminis fauore fultasesse peragendas:
alioquinomnishumanaoper.nioiiianiseneperliibciiir.TheoIogiSalproDo-
firina Euangelica accipiuntiSiquidcm in sacris Paginis legitur. .^jicqttidobtalerissati. Leu"' s':
faij Sdt «indiss, xct tiitscrcsSdstdcris DeitiiiinS.:t/;fi\it>itt6, :*«»,;,< tU,t:/:i>ic cssrts Sttl,
Quasi asfcrcrc volaerit Legislator, quodcumque docueris ,.& in quacumq; vittute ver.
satus sueris,Doiaiinamapostoiicam imitaridebes;cum,Domini tcstimonio, Apostoli
nomen Salis terra;ptomeruerint: idcoq; vclutiomniscibusad ntiti imcntnm aptusSak
conditur:parirationcomnisscrinoadiuiiandumidoneusapoitolic^Sapicnti*condi-
mentoindige^QuamobreminIeciioiieEuangelicaSaltcrra;Sapieiitiacxponitur,qua
pracordianostra condiuntur,nepopularibus erroribusimplicariposTuit.Immo"Salbo- &$.$.
num, vt legitur apud Marcum, & apud Lucam, Laureto cjtponentc.Doctrinam Sacram Caj>. 14.
sjgnificar. Castcrum Saldcsacrisicio auferrc ,vt in Sacris Paginis habctur, iuxtamen-
tem Lanreti in lylua Allegoriarum, ni! aliud designat,nisi ignaua, & indiscretaratione Lttiit.cn.
osfcrre^jj.
C Salapud Pythagoreos moderamcn aelionum signifkat;hincmulti colligunt cxpla-
nationemhuiuslyinboli. NequeSiil,ncqrte/t-!ttr.i/,,/•.!.yr^ii>>tptt&ticAr//.lzcm,Salc,mytksciL.
amiciiiar coniunctlo designatur, nonsoiumquiacorporaSale aspersa solidiora fiant, ■
sedetiamquiasicutiSalcxaqua salia rcsultans tnvnumcorpuscoJt:pariteramtciiru*
vnumanimum coaksceredebent. Prarterquamqudd amieimutui dcgustatis ingenio-
rum monimcntisjob incredibiiem morum comitatem,maiori necesliiudinc in dies con-
stiinguniur.Deindc lulius lacoboniusin Epistoiaad Eniinentissimum Donatum Oe-
simnCardinalcm,SymbolicatnPythagora; scntentiam dcapponcndoSale, pruden-
tiam in omni vita cxcolendam esse interpia-tatur.Postrcmo Nequiria quoq;,SaIisnomi-
ne,inMyslicosensuintclligendaesiiCumSaJ,suavirtuteacri,anjmautesinJibidineni_d
pro cJ j u es re d d c rc porlit.
M O R A L I A.
)
AD putitatemmotumnonnullaspcctant,qua;aSaiisproprictatibiis dimananc
Primithsquoadgeneratiomjm,«})os[]iinus.SaIcmexaquismarinis,opeSoIis,
circa litora siccatis produci.&interdiim ex aqna salsa puteorum,igneo calore,
Concrescerc.MarCjinhacMoraliDodrinajMiind.init.LK;'!!!:]";:".'-!":1! J"iicli:» jigiii^-ai.:
potcstiputcodeiiotaturcarOjquXjinProuerbijSjputeusprofundLisesscdicinirihorum ces.%%,
aq ua; sunt Pcccantcs, qui a puteis vitiorum cducti, diuini Solis fcruorc ,aut calamita-
siim calore, humore criminum consumpto.in Salem,nempe iu viros iustos,& perfe<9as?
impcrfectosconuertuntur, de quibus in Codice Euangelico Matrhcus sic loquitur.
l'ese//isSilicrr£a\iquMc\oSnl subatcnis,&interdum inmontibus tanquamduruslapis Sdterr*
'nucnitur,quipostiiiodLimma]Ieisad vsumeonfringitur.Arcnssuntdiuitia-j&monteS qitidicsli
dignitaiumemincntj^inquibusSaljnempeviriustuSj&perfeifusquandoqueversa-.
<W,qniJieetptimafacie,durusoi>ftinatio(ji: videaturinihilommusirdimriornaJleocS-
fringa-
loading ...