Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 320
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0326
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


3:0 -Vlyisis Aldrouandi
VSVS IN VARIIS.

A:


PVD QiicntalcsgentcsinProujncIa Caniclu, quaimagnoCamcstsrjbjessj
nionetaHustij&probatipondcriscx Saleconitantur :ctenim Sakmiiiic|)Ctg
coquiint,dcindeeiusmalsaminsormasorbicularcs cogunt, quascxsiccatas
r.„inonCtiscxpouunt.Antiquit3squoqtiei/tcbatiirSa]e,incxtirpandaTyminotum
S.:k-M. memoria,dum Ediifto pubIico,domiImseorum Iblo cquatis.totamillamarcam Sal^j
spargcbant^quasiquod Tyrannis iicrilitatem Salis nunquam rcnasccntis Imprecatt
veIicnt.SoIebantctiamAntiquivtiSaIcadcorporaroboratida;necpr*terraiioncij«
quandoquidem id in piscatoribus in aqua salsa versant ibus obscrnaimis; cum corpo-
railiorunicorneaeslcvidcantur. Hacfortassi;ratione Gaicnusmotusinsantcsnuper
«atosaqua salsa lauati praicepit,nonsolum vc curisdetcrgcrccur,scd ctiam vt densiot
reddita iniurijsaerismcliusresisterct. Ca-tcriim liic mos fiiit Galeno antiquioi, vtej; j
sacris Paginis inrelleximus: nam Ezcchiei Prophcca translatione sumpta a vcteri He.
breorsiconsuetutliiicdciaiiendisinfantibiisrecensiiatis^liacvcrbaprodidir.ir/j/,^
>i4tat&rii itn orrttsttti, t.et;cli tvjti/ks-vitikriitn; tittts,S <itjn.'.noiaU:.:,cs/,j/j/:trc,tieeS,iksi.
/ita,g(crnt:t.i't:,\T/.',!t.':..'.<,)hjki ctia solcbant in scruadiscadaiieribusincorruptis,ill»ara.
matibusprctiofiicodirejscdbtciini.S.ileiii^.iloi^iabatuiiquocirca^gyptijDcfiiAo-
i y r5corporasesEptisccrebrOjo;i[jitsli:!is,s:i;:barit;dein(icMyrrha,Cassia,&a]ijsrcbuso-
li.iJctitii. doratisreplcbantibinc Chryfypu$,apudCiceronc$a]is^&auim£ iur.ilicudinecomcn-
Dcer/im. dauiiMuityiacSaiisnaturadiJigenterconsidcratajOlcumcxSalecommuuiparatuin
OicScxSa- pcrpctuoduraturum existimaiunr,&hoc estcfomitemdixcrunt,qiio lucerna; scpui.
lcctnnmam ehralesakbatur, quoniamSalcomunisinoIeum proiec>umitaopcratur,vtdupl6am-
pliusolcuminluccrnaardeat^quodverumesseaffumamus; hinc tamennonestcolli. :
gcndumolcnui cx Salcdcstillatum inJuceriiispcipctudarsurmn, quoniain olcum cx
Salc deitillatum non magis ardet quam lapis.
QuidaniinvestibiJscniactiIadisvtuntiii'Salc,dumsumuntpartesarqua]csSaIiscL3iti Q
munis,5tsaponisniei: <"ji::!visp!_'ini;x:isiiiaciil^liniuntur,qua;,ad mcntcm Akxij Pe-
demontanijessiccata;primilmliiiiuio,deindeaquacepidalauantur. Itcmci(Sale_j
I.i\.desicr. communi, & succo limonum vngucn paratur, quo, iuxcakntcntiam Vuecherij, manus
illitKj&exiiccatai.deindcoptimL-IotaTelegantillimedealbantur. Fallcppius littcras
hocmodo facile dekt. Recipic vnciasduas Saliscommunis, &tantumdemSalisgem-
ma?,&Alumiiiisrupci,&vncias<]uatuorS3lisammoniaci, exbisomnibusiuxcaprar-
ccptaartisdcstillataquaiii,qua]ittcra.'bumcftata.-cuancscunt.Aiiahuiiisgenerisaqua
li%JeAlr. exdiueriisspcci(.'b[n.Sal;%.k(!r,'!:i(a;;Canepariodcsciibitui'.Acerumquoq;artepara-
jur Sale impofito, vel atia re aci i,& potissimiim Siliquastio. Deniq; solus Sa! indomits
Acctrtmttr- tonneiitorumbellicorumruina: rcsistcre poicst; quandoquidem Plinius monimeinis
ic fanttrtr. mandauit Salemcumnitro,&siilphurccoctum inlapidemconuerti,qucm Lithogra-
phiitadurcsccrcaffirmant,vtaraiiIomunita nulloprorius tormentorumgcnercton-
quasiaripossit.
Tandem multi Artifices in varijsoperibus Sale vtuntur*Chyinici conficicces aquam H
separationismetaiioriiinjplei-umqispeciesSalisadhilicnt.Qiiipotabiicauiumparant,
refcruntomncmviir.(I:!(i^i:cijdJ,li,iiiiii,'oriiiL':-t(.'iidi j]iaquam,coiiliiierc inSale_j-
Met3!!atij,vtvcnasn!ct.iIIo:u:n cJtiuscxcoquan^adSalcm confngiiint,tjui cum faci-
leliquescat, mctaliorum etiam liquationem adiuuat. Aurum, vtpurilicetur,Sa!is
grummopoiiderctripIititrinctLi:, deindcSalcconimunij&Saleaminoniacopolitur.
QuidamAurificesSakcommuni, SaIeaIkaii,&Sa!cgemma:,pi'ochrysbco!!a,vtumr.
SuntquiI3oraccm,&SaiemcommunemfusumSr»lialiii!i iicmiiiicnc, &hancmixtio-
nemtanquaraBornccmfa-iieitcradhibcnt. AlijSalesimpJicirubigincwaferrodetSi
hunt.Alij,indctergcndoOri(;balco,&xrecommuiii, Salc tantummodd,vtuntur.Hya-
i lurgiSalcm,scd pracipuc Alkali viiioinfornacibuscollocatopermiscent.Vasa testa-
Saievtutur cca $a]c imbmmtur, vt fidclius infusum liquorcm contineant. Pcllcs quoq; si mollian-
turSalc,laxiorcs,conscqiieiiccrqicapaciorcseuadunt;cumSaIisaciimoniaeralIiticm
coniemendet:propterca,eKsentcntissquoi'Umdam,Vti'CsSaIc!otinieIiorcsreddiicur.
DE
loading ...