Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 322
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0328
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
322 VlyssisAldrouancli

tcrgit, &corrodit.Hocq;indecoIiige!KiiHnest1<ii]oniaiiivcrsantesmNit!'jrJ)scorros
scinperli.ibcincalLe.niitiitr^pr^Ki-otiarrlquodibiiiiilluiiiaiiimaivmitjiK^ivJhpJan
tacrcscic. Hinc Nirraiudicandj siiLitiici-ia^&inmed^Iis [ira-flancia.qnoniam ape"
riant,cMimnorescuoceiit:H:sintclIe«is,f'acil^

apudralloppium,ciuscognitiodifficiliscsrcpcthiheatur. Aquaigiturnitrosajnorc

detcntasL!r.orciiiacvcmIin;4iurcoL]imii[iicar!q!ii-acrir.io!;!;iiot;i]tili,:;>»!^l,:i);!.,n,:.j||'

st3timpciK-ts;ic,&-acsC<l(.i quamdam vcluci cotioncm cotiiiinctam habeccvidctur &

mtrico- ccdcmaftcSionescxNitro in orepositodimanam.Ctftcruniadmiratione dignum e(l

gaitincxsi cjuodaliquandoscriplicPlinius^iiimirumfeceir.viniiiccacamvireSj&natnratn Nitti

perc. polTidcre.Dcniq;Nacura calem Nitro ingenuicpropricratem,vr fssicunditatem inuet.

idcoNiJia<]ua,cumnitrosasit,abAutlionbus;itInial:cicsf;ccuiidandascomiricndatbt

A.i^.r-.jc ^U;K.;;,;.. ;,!:qiiandoNilusai>iinioamtiisf'a.-tii'crfuitappcllatiis,&*;gyptiKrnu|jctcj

no aliaiationc,niiiobhac aquam,ita t.ccund.v si:nt3vr kpcciio.^ p;,;;!: v vnico vcetooe

stare dicanrtir.Hac ctiam ratione motus Ptolemeus cognomenco Philadclphus,sccun.

dus^gyptiRcx,cum,refercnrcPolybio,f7liamBereniccmin Antiochi Syri^ RC"is p

inacrimoniocollocasTet,Niliaquam,quamsolambiberet;cimisIit.Scd aduertVndom

NT ca^quddnosoluminhomine^sedctiainrcJiciuoanimantiiimgenerehuiusinodiaqua,
Aqux mii jl|x[amcntemoiodoriiiculi, prolificamvirtutemhaberccraditur.
virtns, HascasdcnijflcaioiHip^titiivtre&^iN^^tnnt^nteHalinicruincredenduest.quam-

uisaN!troAntiquortimd:scrcpcc,nonautemaNitronosfrxa;cai'isdisTentit.E(lautcin
HalinitrnmjquodinvctustiscarmentiSj&parietibusJcgitiir^&cithuiusuattJt^vtdter-
raderracJum, &aqua dissolutum, siin cumulostcrrar spargatur,nonsecusac sato ttiti-
co,postquinqucnnium,copiosTorcxilIofrnctusreddjtur. Constatcx tcmiisuma strb-
stantiasegnjustamen, quamsulphuracccnditur jnihiJominusacccnsum maioremsul-
phurc cdit strepitum, &racio ex hoccolligjtur, quoniam iiilphur pingtie sit, & Halini,
trum tctreunij & taaius spatium occupat, dum in Hammamconuertitur.

GENERATIO, ET ELECTIO.

V

r IRTVTE caloriSjNitrumexsitccoamarOjCjueniadmodumSalcKsuccostlso
gencrantur. Alioquin,Joqueado de genecationearrifkiali, Nitrumexquo-
;umq;metallocducipotest,necnonexquolibetlignoadiisto:qiiandcquidcm
ex vstis corporibuslixiuium salsumpararipotest,ex quo postmodnm, Fallopio testc-,
Sal,&Nicrutn elicipoiTiint.Praitcrquamquod Nitrum in Acgyprocopiosumproduci-
tur,aqua Nili innitrariasimmissa. Albertns Magnusfuichuitis opinionisNirtumex
Z/.5sossil, aqua pluuia pcrvenasa?riscolararesultare. NarrateniminGosTclariarcgioiiisTcuto-
cap.6. njCKsecopiamNitriinuenis]e,quodtamenIncoIa;SaJcmesseputabant.Namq;pkuia
cadenssupramontem venis a;reisrefertum,cum ad centumpassiisper fodinam ihixisfer '
jn Nitrum paulatim concrelcebar,quod ab Incolis Sal gemmeus esle crcdebatur.Iiihoc
lapidisgerieremulti.putant coliocandum esse Boracemcrudum Venetijs appellatum,
ex quo postcaextrahunt Boracem, qucm VulgdRajixatovocitant.

Ad medkum vsumNitrum natiuum cligendum est,quod illisgauderedebetcondi-j,
tionibus,qua;aDioscorIdc,Plinio,&MatthioIorccensentur. Dcbecigitur,iuxtament5
liorum Authorum,eslc tcnuisilmum, fistuJosum, &spongiosum:quocicca:nhocgcne-
respumamNttrimcliorcmesscNitro cxistiniant. Scdqtionsam in Acgypto,caIce,vt
auint,adultcratur,obseruandumcsthocvitiumgustudcpreiieiidiposie. i;[tiiimlcgiri-
tc;:di:ii>xc; ,.1|]m ;v::um faeilesoluitur,& calcc aspersuui odorem vchementioremspirac.
cptmi Nt-

DIFFERENTIiE.

SERAP10sermonemhaI>ensdeBaurach,nempedcNitro,duasspecies3s%na-
revideturjdumaJiudnatiuum.&alindartificiale^ilucfaciiciummcmorat. Na-
tiuufosnlcpluicshaberedisserctiastraditur,que,subitantia,modogcncrationis!
&pttisiimsimlocO)suntdiucrsa-,qujaaIiudArmcnum, AfricanunijAcgyptiunijBahy-
loading ...