Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 335
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0341
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib.UI. 3j^
lundatione Aluminis lamcni pro magisterijs chymicis apud Gcbrutnlcgenda-» P-w-i-tih
V sunr.
VSVS 1N MEDICINA.
ADLABORARE debcmusproviriliparte,vtomncsAluminisinmcdkina
vtilitatcsexplkemur Dioscoridescekbratpra:scrtimAIumenscissile,rotu.n- ^y.«.«».
dum,&liquidum,scd probatissiniumomniumscilsile,&inhocgcnerequod _ "
rccenssit, candid'issimum, & minimc-lapidosum. Quandoquide vis Aluminisfarorem
oristollitjtonsillasj&vuamlabentcmeoprimit, hi]meiitesgingiuascohibet,&earum-
dcm inssammationibusoccuirit. Dcntes mobiles cxaceto,aut mclJeconfitmat. Au-
riuni distillacionibus cum succoherbiescmiria]is(BotanicJPoIygonu vocant)fssiIicitet Htrb* si-
aiixiiiatus. Aiumcnliouidamnatiuumjiion tamensiuiduminbullasfbrmatiim,rcste_tf minaUs.
liPIinio ,aducrsus vitialienisprobattir. Faiuniexvtcro pcllit,vrscribitDioscorides,
deinde,CJssiccando,omncs sanguinis ssuxiones coercet. Quinimo cum aqua mijttumci-
[iiiccsj&pediculosintcrficercpcrhibctur. Simtetiam,quiscribantpuluerem Aluminis '
vsti sub axillis, pcdibusq, gesta tum corundemprauum odorem corrigcre_„.
Prartcrea omnes AluminumdiiFeicntittcumsuccoOIcrumlepramcuraredicuntur.
Cum farce vini vkcradissicilia siccant ,Ierpcntiareprimunr,&carnemsuperssuamin
illis absumunt.Deniq;omnia cutis vitia emcndan'r,qua:a Dioscoride, &ab Auicenna \
enumerantur. VndeIodocius, in Enchiridiosimplicium, vnko Tetrasticoomnes AIu-
minisvirtutescoinprehcndcrecor.aturhuncinmoduni_/.
ylcers,{iuiipulreiit,<s)mpisu!,jiring:t,<&vrit.
Cwjirma! de/tles, memiriiq; laxa itiitat.
CumSaleet>m/ie?JCS (•bd,ie.t>turithydropem.
\j4phth,;s (dcteilir„:}/':„■■/,?i orctite,
Hinc colligenda; sunt facultates aquarum Ahimen partkipantium,qua; astringunt,
(• &roborant; idedqi proiluuia mulienim cohibcnt, vomitioncs, & abortum reprimunt,
vlcera vesicar,&renumdetcrgunt, sanguinismi&umcompescunt, vt in aquaBrandula
nuncupatain AgroCarpensimaniiostartumcuasit. Inorcsisa'piusdetineantur,disl:il-
kticiiicn: au huiCCSructiK iuhik :.I;>a:in!i;c;.Si]Liciii;;U!liibi:;;'<:i:Li v'i;;M:i::'^:ii ILinl"
adminiculo: qnamobrem Aukennasin scabie,&Iiydropebalncumaqua;aluminasa;
commendabat.FaIJoppiusproponiraquam,quamvocacAJuminis,vclaquamaIumina- &*&&, de
tamraagistralem,cuiusartificiosacompositio,& virrusapud Authorem Jegendaest. *""*• S""-
VSVS IN VARIIS.
PR&TER vsum medicumAluminis,inmnltisaIi;shicsnccusconcretusquam-
plurimumprodeiTepotcrit.ProprercaAlumcndumVinumadhucnouumest, in
eoinfunditiir,antequamfcruescat:haccnimrationc ,admentcm Cardani,cor-
D ruprioncm ineuncre nequit. AlijcumOrigano,&IacleAlumenterunt,vtfiatspisia-;
nientum,quoJllitaamusciseJegantcrdcfendunttir. VtaJiquidscribatursuprachar-
tatua littcris abstersam, locus aqua prius aluminosa est humecladus: sic enim atramcn-
tunondisfunditur. Rurlus,inscribcdisliircrisIatStibus,rccipiendaestsurrlciensquan-
titas Aluminisiupei,&ininutjnuritapaucaobruaturaqiia,vtlittcra;scribipollint,qua;
perseexsiccatreiiipropatulonusquaiiiapparebunt.nisichartacommuniaquamerga-
tur,nam tunc aquaobscurans chartam, in qua Alumcn candkabat, ita opcratur, vt lit-
ter*lcgiapertissimcpossint.AIiquisuimintpanc^cr]tu-.!c^Ali!ii;itiis,&klii;l!iOcoIla;,&:
cumaceto misturam componunt, qua aliquid imbutum.ad mentem Alberri, noncom-
buritur.Itemmanussuccomaiua;,&ouorumalbumine;jlit;r>dciiidcAliiiiiinciiispc:s;>;,
absqiksioneigncmpeitraaabtiiit. Pariter,cxeiusdemAlbertisentcntia,vtquistotus
appareat ignitus, liniatur Alumine,&aspcrgatur Sulphurc;namq; absqj noxa eonfta-
grarc dieitur.
VarijArtificei,&pra;sert!mAiirificcsAluniincvttintur. Erimitnsaquamseparario-
loading ...