Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 337
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0343
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Merallici Lib.Ils. 337
& caiithuiOjqUasissosstriSjautquiajVtalijvoIuntjCxCliakitiik^veHapidcaTosocfslore.
scatinonautem^-Wr.^jdiuisivocc, qu.r dcnotataTis ii-ncm, !cu ,iius;incm,de__j '
(juaparrimin primolibro pariiminhoctertiodjiTercmtis.Nicandiirin Asexiphanha-
cis }-!wat-a\4it pro Chalcaiithosci-iiisitiidtji.ScI-r^ij/tcscsvL-tusaiiiiiiidiicrtitjclasn jl-
ludaducrsusiurgorumvencnapra.'scrihit,&(.-adci!]viM:bio(cr ridc C akanthoattri-
buitur. PrKtercaDioscorides,Plinius,&multiaIijAuthores Chakanthum vocattint.
Attamentum stitorium ,&cori3rium,qiionianio]imapud$utores,in tingendis corijs,
a-dhibcretur.Hodie,quiaertadmodumacre,&coriaaduiir Oprhc i ru
iur;namq;illiusloco, vinuinest in vsu, in qur> femimco.mputtuerit. AibertusMag»u$j
MatthioJus,&alijChaIcanthm:icognoiiiinaruii£Vitrcoliini,ciimiiisIa:viL;ipc!!iicc,is. <■':/'■■■■■''-
Bi-asauoluSjinEsamiHtSinip]iciiim,'.)s>t:u abali.inihnsnupcnSjCorruprovocabulo, ""■""« ""'
vocariCoIcotar,quovocabil!oCIivmiila-cii,iiiivcui)tiii',iclca|)ii[iijjrL!iu:iio!ci Ch.sl- &**«>'fi-
cant]iinidcnotanduiii.Adiiioi)c;ct:aniKi;is;iiH>(n^,,riiiodZc/'.Scr::!>:.".ii;.>[i6cstChal- 'r>"i'"a-
B canthtim, vt nonr.ulli perpcram am'rmant,sed Misy Antiquorum lignisicat,quod Chai-
camho asfine csse d icemiis. ,■ ^
PrJmamlpeciem Chalcanthiaptid Dioscoridem,quod stalasstkurnvocatur,Serapio
uiTraistatu de simplicibus, Sciaron Arabibnsappeliari scripsit. Nupcri Authorcs Co- cupirosx
perosam, vel Cuperosam", veluti* rosam varij colorisindigkirimt,CT'ssorcsccnteni_j ctLttim.
circacupaSjinciiiibtisaquaatraineiitosacondcuiatcrinChaiciiiKhun). Quamuissiric,
quiomncsChalcanthispecieshociiomincdoiiauerinr. Quinimoinfodiniseircapyri-
tcniarro(um,&cxtrafodinascirca tcrramatrametosai)ihuiu)modimatciia,instatrosa;
vatijcr>io;is,cfiir>ic(ccicobsciuctur.ltemAmati]sLtisitanusaiiimaducnitliocnaturaIc Anmt.-j^
vitrioIuniabHispaiiisjItaliSj&GallisCupeioiamapjidiaii. Ccl;crc\imiusartisChv- inDioJi.
micar piofessor,quando agit de medicinisLunamcitrinantibus, Chakanthuro gum-
mam Cuprivocanibicriimairosam CuprisiJbstantianiintcIIi^it. Auicciiiiasrcrriam-j Gtmmi
Cbalcanrhi speciemaDioscoridc dcscript.>.m,Sahii-c,&Scrap;r> Afron indigitarunt. Cupri<juid
\ Gulklmus placentinus, iti explkationcmcdkinarmii limpIkiumChakanthurn, voce
I conupta.Chalcatuianuncupauit. Italisdicitur Vitriolo, Gallis Vitrioi.ou Cuperosc,
C H:lpor.:sCapai'cosa,GcrmanisKupfer,Vuasser,nimirumaquaCupri,&intcrduin_j
VidrioL
NATVR.A, ET AFFECTIONES.
AQVAMcongcIatam,assumptaaTisnatura,ChaIcaiithumpr.cdicarepoliumus,
quajpostmodumhabeatdiucrsam fonittm, atcs; substantiam, iuxta naturam
hpidis, cuiadharct. Quandoc]uidcmhoc vciiui & Chakiris, Mclantcria, So-
ry,&Misy(omncshisucciconcretimagnaminrersehabcnt cognationcm)cxacerbo
succoprodncuntur,quigencratur,quoticscuiiqihnmor circa pyrirem erosiim, &fria-
bilemconcrcucrit.t^uaniobreninonestmiraiidum,sialiquadoGalcnusscriplciitChal-
canthum, traclu tcmporiSjin Chalcitinidcpenerarc. Vidimusquandoqicirtalitpidcm
srarimnagglutiitatuni ir.siaiayshilliChakauthumcandicLiiui, aiki.ia tamcn arirgine
DjnfctitumivndecolligcnduestmatciiamChalcaiithicxa-ieoriginemdticere. Pra:terC3
CIiakanthiiiiinatiiraquoqiAlumiiiisparticipat>ci;ir.ipsiusoIcum,referentc Cardano,
Aliiniinisodoienisjiireisidcircdnoiiest miniiii llvchcmcmcvastrin:.':::,!:::ir(;>,ad nien- Lib. 5. d-
temAgricoIa:jOdoremetiaii)fulniiiiis]pargit,&ciimodor fulminnmiapiat sulphui',as- Jiibttf.
serendum erit Chalcanthiim,&su]pbur in vii,"iqiiod.imm;;c[:>]i,:[i'rai!ic:.iii!cnire,non
tamen colliyciidu c(l C.ha!ta>itla:m cx liiliihiic vu.!^;!:-i Ci>::It;;ic,l!ci;;; i'.C(7i;;iguendum
cstsiilphur cxChaicanthointcgrari. Posiumus tamcn amrmare Cliakaiirhumliabere
qiiamdatiisubstantiamcorr.iiiuiicm,qii1i;vtriii!c],toiiipr-i1[!r;ncniitigtedittir. Ha;cau-
: tcmiiibstantiacommunisest Salinaiiua-ctain^viidcaa-is :'';; !'i:iiyoc>,halat', &spiritus
I ilIcacidusproucnit.Quapropt[TChakanthtim,&shlphureriintiubsl:antia.'compotita;, Sjiiritai
j dumvtraoiSa;csuieC!ieiispo[iiur,<;uiinsuIigincm.acrem,&spiritumacidumresol- Stilfbnvis,
[ uitur.Hafienusamiikis i:ciiii.- Cl.dwnLhi.&siiJpluitisspiritiis prorcbusdiuersissiint & CM~
<n tamen spiritus sulphuris,& Chakanthivcluticxcadcmrepr011e11knr.es \cw.ht-dis-
incdiscrepentjdumairbocumdcmsaporcm, coloreirijeasdcmprorsustma. sinmia.
Ff sita-

\
loading ...