Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 346
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0352
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
34^> -VlyssisAIdrouandi

. j^ sbftmat,& cieatticemacccIcret..QiiocircaGalemis, cxmentc Andromaclii, Afck-pij. p

*■** rJ dis,&Her.T,manoracquwdaiiU-mplan:i'aa<lvkLTa]Jutiida,mal]gna,piiage<ii;nicL,W

■'Zu chironia,&.disepnlotica,qua;«Mii"ye,< baidtidc^oiyti.&Chalcanthointcgrautur-!

?tr?Z'r ' C^iinimc),proopei'ibuscliirurgicis,in Mcdicortim osficinisparatur empIashuinDia'.

5 7' chalciteos, alit£rDiapalmanuncupatnmjCjiiamuishoc,ni:q;Palmam,ncq;ChalcitiiiiW

obratitatt'm;i-ciipiat. C.luikkis ttiim JV'iiy;Soiy, Mthmtria, ;-.'::!::: buiiLsjrciicii.iju'

Antiquis ce)cbtata,hodie nobis &i E sunt incognitai idedqsptQ C!halciti,in hcc mcdi.

camcnto, Cakanthum ci affine coiiocatur. Qtiemadmcdum ctiam inalijs huiusgcnc-

risniedicaminibusChalchaiithtimmimusSoiyoSjMiryoSj&Mclantcri^obircpotcriu

■ quoniamha;eomniainterieconnataeJk,inIUilLirica,i]itcccdi.-[iti, cx|)osiiiivui.^.Dciv;'j^

inScabicdclcndaj&ChakitidCjadditaCadiiiia.inacccOjqiiadL^inradicb-s^tni.

cularibus, iniuso,mcdicamentum psoricum apud Djoscoridcm,& P1 in i itm parabat u r,&

secundiimGalenum, CxChalcantho, &Chaicitc,addi;.'(]:ib:ti;;y;/;i.rJii.']cicb;iaL;'. }>a.

ritersalloppitisrecensenscauteriapotentiaJgnca, Cliakanthiim,Misy,Chalcitirn_Bl .

Cmiterinm CadmiaLn,&Calcemnonestin(tammcmorat,ci:m luvc i^iiiscaliditatcrefertaiullam. p

txcitsntia, mationemexcitarc poilint. Exvirtutibtts Chakantli' I'.,,c:it.i;s uiarratis ciicicnda;sSt

facu.lt atcsaqua; Chalcanthosa', qua;a viribusaqua;aUimiriosa; non multum dilljdcnt,

.niiiquod illa;suntmulc6efficacjores,quoniam,secuiidum Agrjcoktnviisigiiiscanimj

acrimonia virtuti astringcnti esccopulata; hitic.id pra-siilja miiiuircmafTecluuiiHra-

hutitur.QuaprOpteiRenodcusraemorataquasSpadenseSj&PncenscsCbakatliiqiia.

litaterefcrtaSjCtua-quodamquasimiiacuIoafTtcltisdc-jiloraro.spcLkrtcsaiiant. '

Chymista;quatuorpra;ciptiamcdicamentaexChalcantho;chy'mkisorgaiiis,cli.

ciunt,nimirumPhlcgma,Spiritum,01cuin,&Salem,dcquorum virturibusmirabiliaj

pra-dicant. Inprimis,lcui igne, destillantes Chalcanthum,scn Vitriolum, cKiralnint

Vhlegm» PhlegmaKmuIansclementumaqusicst enimall;imi,c!,iiui:t, i;is;idum,& iiisipidum,

sitrioli. consequenr.er(j;spiritiis,saporis, &odorisexpers, quod tam in capillisdeiiigrandis,

3uamin vjtijs&itsaiiic.tiulismaytiifkant. S\it"niusiiumor exdestillato Vitriolopro-
jensvocaturaqua Vitriolijautipiiiitis yolatilis ay(lallinus,& in oincinis Spirlius
' Chakanthi,saporc ,odorc,& valore a pradiAo phlegmatc discrepans,cum medramg
quamdanaturaminter Spiritii,& Olcum poslideat :siquidcmodoi'ecstsuaiiis,sapore
acidusabsq;sensibi!iacredine,&dcniquevalore pra-di>Sumhumoremphkgiii.i!:ai:ii;
5»i«Vra&etiamoicumsuperat.HicipiritusChakanthi,quoniam volatilisest.facilcpermea-
Chxicathi. tus corporls ad ccrebrum,ad cor, & ad alia viicera penetrat:quare,ad arcendam Epi-
icpsiam,Paralysim,cordispalpitationcmj&morbosvterinosvtiliteradhibctur.Im-
mdadinstarsyTupi dc succolimonum, putrcdini resistit,&partiunnenuitateobsiru-
stioneshepatiSj&lienisrcscrat. Imerriumhniusspiritus aliquot gutta'ssorum Cicho.
rij conscrua: pcrmiscemur,& euadit mcdicamcntumorigtatiHrmum,&ad immodicaiii
sitim extinguendam efncaciilimuni. Sin huiusmodi guttxsyrupo violaceo addantut,
eumdemrubictmdum,& tkgantem colorc,&sapore pergratum esficiuntiidemq;olenai
sulphuris praistarc perhibctur.

Tettiummedicaincu,quodexdestiilatoChalcanthoegreditur,estoleuma:mulanS
jgniselementuiTi, idquoniammaxima ignis violcntia ex Cokotare cxit; proprerca-j
Colcotarinumnuncupancoleum;eilq;adc6 calidum,vt lignumin eoposirum cmittacrl
sumumjnousecusacsiconflagtaretj&gustatiimfericlinguam non secusac sisetrocan-
-c/wjwp.j.dentetangeretur. Hoccsi vcrum.&lcgitimum Vitriolioleum.quoCliymistajauruin,,
trkii. argentum, & ferrumsoluunt. Huius praiparandi modiimPorta, Cardanus,Libauius,
Crollius,& alijnuperi Authoresailignanr. Chirurgiillud adhibcnt in Vkeribusputri-
diS)&deploratis,nccnoniiipiakir,u(.'iKiiicji?.:is^&inembriscori'uptis. Huins ope
euellunc porros, verrucas,& cuiuscumq; gencris callos. Bartholomeus Maggius,in liero
devulncribussclopetorum,nariatoleumChalcaiirhi conduccread rcmoucndagtana
pulucrispyrijvuliieribus,&ciitiiinpresfa,ii, spccillohuiusmodioleohumcfacro,madc-
fiant. Prattcreainsignishuiusmedicamentiacrcdojaliqu3industria,remi[titur,&po-
tjssimumciusphkgmatc, quodprimucxdtstiJJatioiiL-cxiciat ;boccniminoHocassiga-
tumnmlti McdiciintcrnisctiamiiharmacispcriiiikL-sit- JJoiiius Empyrictis Vctoiicnsis
insuo Pulmine aduersusmcdicosptitaticios rationaleSjpostrationcmcoiiiiiLKT.dilai-
j(isolei assignatam,docuirctiam raodum quatuor, vcl quinq; guttarum permiscenda-
loading ...