Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 349
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0355
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaciMctallici Lib.III. 34p
A aliadeintinijinterhasjniediuoicffllorisj&bonitatis.locuitioccupat.
Chrysoco]]afai5titiadupIexconstituitiir3;ilrtr;ifii:b;ueKnjci[tadura3dcinde Jutca
hcifcatiogcbatiiKidciiwhcrbaccaiioininataiuii^ittiioiiipoAiu^abcriiicolore, aut H'""1 **•
notiusquiaJnstargratioruroOrobijfoiiHarctiir.Huiusconficic-nda/rationcmPlinius "'•
asiisr.auit,qu3 Pidtoresvtebantur,hodiehaccareniUS.AItcra-faclicia Santcma aLati-
nissuitappellata,qiiK,adriKiwi:inP!i!]ij,cypriaa-i-«gir:tJ&pai;ri impiibisvi'iiia,addi- <3J'
toNitrOjtemperatiirj&cyprioa-rCjCyprijiossnortarijisttritur. Galcnus verohanccx "?' 5*
arugioe,&vrinatatumconiponiscripsit.Idautctiigcmts;iDioscoridc in gencrc crugi- Li>e ,
numrcponiturjeoqiaurumabAurificibusfL-rruniiiiaritradituri&alioin loco rctulit ^yrL
parari cx vrina pueri impubis, & cyprio ere ferrumen auri (iW tS ^<,;K xix\a) nnlla '
Nitri mentione facia. Estetiamahtidfacricit Clnysocolk- gcmisc-iiiii-jcoiifc&iiiLj,-
quodtamennihila-ritgtniscontinct; liocbt.dicrni Aurifices,loco ChrysocoHar., vtutl-
iur,Bor3CeinBarbarinuncttpai!t,t'cinEcr j^itvi^t-itsiiiiitolijiftiittiiemoratum.
Varitis ChrysocolJa; apud Vctcrcsfuit vitis, pt ima ad iitinim ylutiiiandum, vndt_»
nomensibicomparaui,deindcadpiiigendiim,&tandcmadmcdicandiim. Visenirrt
illiusastringens, calefaciens,&»™ t-T^iitst,debctq;incorumnumeromcdicamcntorum
n Collocari,qua;, inmodicaquaiititat(:sumpta,vomitumprouocant,& iti maiuscula doli
interficcreposiunt.Demuni-oliininspcctaculisChrysocollamfuisrcadhibitan^author /Ji- 35-
cstPJinius.quialiquandoprotulitlia-cverba. riJAni/jsiamtft.NtroBisPiii.nv.syt,;/.-;-:- "/')■
/„,_-sBiC'i<v/C„f^s0//"J?rrOT^
DE- GERVLEO, QVOD CYANQN
Graciappellant. Cap. VIll.
£QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM:
s^R VLEVM, quasiCarlulctimsismulaturenim colorem c_lestcin)
quodGr„ci xu-™> vocanr. Apud ArabesvocabitiirLazuIijquoniara ■
hacvocecoloremcan-leumindicant: vndefortalfisprodir Azvrimz-
pud Italos, quo simiiem colorem signifieant, & quoniam hoc genus co-
ioristransmarcadnosaditeiiinir: propi-crc;i vttlgo Azurum vlrramari-
numnuncupamr: succus cst concrcttis Chrysocolla; ade6 afliuis, & co-
yr.mnv; vilikv.mi.icci i.vi>iii"'.]i;: (i;n:il :;.iii, S: tonticii, vni, cidetnque uUKri- me-
tallic_adh_rentcsinfodiiiisinucniantiir. Imm6qtiandoq;a!tcr horum succorar»_»
alterum inclnstnn compic&itur; vbi modo pltis Gxrulei, modo plus ChrysocoIIa; con-
crcuisse videtur.
Atquoniam'!f"«apudGra;cosvaria(TguiricataIege£ibusobscuritatcmparerepos- cytnitqm
suntinosinprxsentia hanc„qitiuocationemex-pJicsredeciciiimus. PrimitiisCyanos uoraiio.
cstssorisnomcninAgroFrumcmarionasccntis, quemHerbarijItaliei Graculam vo-
cant.quasiinsinuarevclinthaiicplantamuonviilgari, scdgr_conominc fuiuc doua- Crxciilu
j) tam. Cyanosquoq;apud Aristotelem,e!tnomCLiiliiusatiis, qtiam multi Pasierem_j berbn.
solitarium indigitant.Hcsychius vitm aquam marinam,raoquam cxruleam esponit.
Sed,quodmaioremnobisparitdimcultatem,e(taliaduplex huius vocis significatio.
Etcnim Cyanus vocatur ille succusm metallis concrctusc_ruIei colot is,d c qtio in prs-
scntianobishabetursermo,nccn5Gcmma,seulapisabhoc succo valdediiicrsus:qiia~
re,vocisCyaninOnintclle-tahomonymia,multosinerroreminduxit,qtiisuccumhuc c.JxllS (u
-"-igemma,veIlapidcconfunderunt.Notaiidiim estigirurCyanumesTe lapidemau- /„■ ,


reisaliquandoarenisconspersum,Ar3bibuslapideinl-azuliniincupatur
suceummetallicunijdcquoinpra-scntiagitur. Pliniushuiusmodisuccum latinavoce'
C_rulcu,Gcmmai]v.'c:t), sctil;ipiLlcm,scruatadiclionegra;ca,Cyanoncognominauir.
Ide6sunthaIlucinati,quiP]inio,hisduabusvocibus,vnain, &cademrcm intellcftam
suissecrcdiderunt.
Gg Nam

U.ihc.,.
loading ...