Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 351
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0357
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musxi Metallici Lib.III. 3^
:us canuleu
,„....nmioneo;
ri possit.

I..u^msuecuscam!euskl3pidemconcreiusiidc;rc<5,Iapidisnomine,paiEmvcc
U3inciiiationeoriginis,&modJgcncrationisJ->"'-'' ■'■ ■■-'■-■■

FACVLTAS, ET VSVS.

c

jERVLEVM facukatemmiKtamjniniirumacrcm^&parbmassiingentempossi-
det.QuocircaDioscoridcsha-c vcrba in textu greco protulit.awu^rj1! sj.ii ti- Lib.^.caf.
__ 7asaX7:e»V,i^«trp!aci7)jjTT/K}js,idcst vimhabctrcprimentcm.&modicceroden- i0j,
tcniiGalennsquoq; Dioicoridisscntcmia;accedit,dimiinquit:acrisfacukacis,detra- ^y j(
nendi,&digcrtndiit],iioris-, ntiaui Ciiir;;.barijparciccpjcstcdamastnilionis.Galcnus ^*'^
hocmloco.per.aO^owB^J^-H^incciiigitfactiltatcmmedicaminis^uacarosiiper-^/'
tre/censiminmu:tur,dettahitm';&parsadstatiimnaiuralemreducitur. Neq;iddcs '
humuium dcti actiont, seu ciiaotatione id mtclligendurn csse censcmus,vt Macchiolus
admoncrevisus cst. hancq;noftram stabilinjus sentcntiam, quoniam Galenusin textu
J g,«o,slaiiinadditJ<t*^'"ii'!'iiwnquamvcrbum.i;quiuaiei!s. fisi aiitem JW>toW'
niedicameniuro.qucdhterrterdigei-it.atqidiiciiiit. iimtioaiibiGaiciiiiipi-odidit h.-rc
veiba:(untinectscp:kaqua'dam:qu1Cvocantaas5i()ii/»a,ijsq;vcunttii-ad indticcndam Z;i- J-** -
vlceribus excrclccn::bus cicatriccm. Ha>c Galenl verbasatismotistrant, quid, ^trzn-l'n't-med-
thcreticapharmaca,hisinlocisir.iti.'i«crti'i!i:iir. Ncq.coiistato a-.jsmdoMattliiolus,^s-'"?■ 5-
«xhoc GalcniiocoeliccrevelitputgantemCyanijseu Carruki facultatem neninco*
gnicamfuisscGaleno. Huiclapidi Arabcsa-quamcumArmcnii. ducenda-mclancholia;
virtutemasstgnant: idciico ex hociti PhariiiacopolijspiUil.c componutitur ,scd graui-
terpuniendiesscntilliMedicame[itarij,qui,inhiscomponendis:!ocolapidis Lazuli,
Ca-tuleofaiftieiovtuiitur.
DE ARMENIO.
CaP. IX.
RMENIVM, quodArmcniacumvocatGaIeiiiis,estsuccuspariterme-
" taIIicusaCyano,nisicandoremodJcO)dj"sciepans:culiuiusraodi suc
cus&ipsecairiilei/itcoionSjVttestatiirBiokoridcs^qiiiin textugrse- Z/^S-MA
coid 'tl^iiBstssJisososcsscsciibit.Ori:vi>nJs I5'jti;us;i Pio-ajiv.k diiinv. ,05' '■
tire videatur, dum iiiquit:optimumcrit,quodinaximc-vircateommu- i'*-35-
nicatocolorecumc*cruleo;idem AnrhormoxaddithKCvcrbaiaCa:- '"F-6-
rulcodistat cadorcmodico,qui tencriorcmhimccolorcm eshcit.Ioauiicsatitem Mcsuc . ,
meliorcmeuepronunciateumArmeniumlapidem;quicolorcmmediuininterviiidemj ' ' J' e
& obscurumparticipatj&quimacularum disrjnctloncs pardm \-JL-idts,*- ;\n rim nigras'""?'
ostendit.Ha-c Authorum varietas maximam parit legentibus diificukatcin, in digno-
scendo Antiqnorum Armcnio. Hincforte asterenduin eiitnon vnienm,& perpeturj co-
stantemArmeniofiiisfecolorem, aucmodohunc, modoilltimcoloicm,proa;cacum,&
Dopinionumdiuetsitate,in Armcniocommcndatumsuilse. Nam Dio/corJdi,&Plinio jirmtaij
genuinum ArmeniQignotum fuisscnon debcmusaiririiiarc. Pra?ccreaconstatapud Ro- (Uorquis.
manqS;,interpignienta,VitriiuiOj&PIinioauthoribiiSjfuisse vsitatissimum. Ncq;mi-
randumestaDioscoride,&PliiiioArmcniumiiitcrlapidesreceiiscri,aimnos succum
metallicumessedixcrimus>quandoquidemnotandumest,quod Dioscoridcscodeiii_a
sensulapidcm vocauit Armchium, quo & Indicum in seq iienti capite appellauit, ninii-
tuma]apidcaduritie,&camciilndiciiniiicrba;(uccumcileeodtmrocodocuit. Mesue
quoqiArmeniumpi'obac,quodin lapidistcrmino lacilcnonsoIuariir:ncq,in puiuc*
SaporeArmeniumaCaruIeodiscrcpatinamquamuisei.vt Carulco mjxtussit;ni-
hilominus alk[uantiilumacreest,&minimeastringit. Disicrt etiamloco,quoniam ex Sufor.
Armeniatintu{deIegitimoenimIoquimur,cuiusapudVeteresfitmentio)afiertur;cum
Gg a vicis-
loading ...