Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 354
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0360
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
354- -VlyiiKAldrouandi

D"
;

:"

n homina proponit,scilicet Arsenieinricroc-eum,quodest Aiiripigmentum; Arscnj. *
tuffl rufum ,quod est Sandaracha, & Arscnicum aibutn ,quod ,simp]ici noutine Atfc'."
nici, intelligitur. Scd in hoc postremo, teste Bralauolo, decipiuntur.quia hocalbumj
I» Exm. Arrciiiciim,tionii;itui'iik'j/e<{ Vciictiivc:; Aiiripisrricntoiiri.e naracumcredunticuiiLj
*'■"/'- t;ii.'<.i! iiiiodiiiisArsctiicumeciamcoiorisaJbiinueiiiatur.HebrssiisvocaHirZarnicli

deindeArabibus,&Maurjtaniiproptctliiiguii.vtT!.niratem,Azai'.nach,GdlisOrpjaJj
Arsenic. itaiisOrpimcntOjArsenico. GcrinanisOpermeiit.HispanisOropimcmo,

DIFFERENTI.E.

IOSCORIDES diiogeneraArseniciasiignar,qtiorumaItcrivmcst crustosmn

coIorisaurei,cru(lis tamen imiiccmliirrcntibiis.&ciimaliamatcriaminiiiic

pctinij:ris,quodoptJm:imcsttiudicat:aiteriimglebosttm(i!wA6;!lH,rionj3<iAi.

■2$\, tdest cftigicglandis, vr nonnulli pcrperamlcgum; & accedens ad colorem San- F

darachar, quod detcrius esse voluit. Pliniustria gencra constituit, optimum coluris

auresprtfdicatjpallidiiis^&colorisS.idaracb.Tdetcriii:., [cuinm ini.v.ri coloris. Primuiii

crustosuni,nul]iniatcrie:pcrmixtum,&vocatumanonnullisfoliatiimfuitilIuji,MCu.

ius magna tjuantitate C Princcps auruui excoxit. Aliud vero acccdens ad coIokdLi»

SaDdafaeha;ignobiliusest,&:exilJonulIumauriifflexcoquipotest. Cardanusquoque

Lib.-i.dt_j triagenerareccnsctjpriinumcandidimi, quod vocat Arsenicnm, secondum cwceum,

SnktU quod noinCnAuripigirientt retinere scribit, & rertium lucidum, quod Hisagaliiuiino-

minat ihocqjcxduobiisprioribuv mtcyrari, Sjarte cti.iiu parari rcrulit. Staligcr ta.

Exertit. menaduersus Cardanumscripsit,hoc tcrtiiun gciiiwvalidi ii;i',i;io'icsieri,&colorc cssc

104. rubrtim, non autemluridum, cumcolorltiridussic liuiduscx palJentii&visidimwituS,

Coliii/s la- quali s in c^rne cx percu/Iioiic lori 1 cstilcare solet.

ridiajmsi. Satitisctir cumAgticola hoc,primafacic, in duo gcncra, nempe ;n natiuutn, &

. fa&iciuindistribuere. Natiuum,rationccolorls, & figuKe,ad tiesdifTerentias rcducit.

Primumconstatexmi[ltiscrustis,'&aticicolorcmimicactir,&crusta; suntadsimilitudi G

neoicrustarumMagiietis,&lapidis spccularis, crusta; tamen Auripigtnenti faciliiij

abinuiccm separari,necnon mcliusfrangi, & in puluerem teri poisunt. Sccundanu

speciem pulucrem clsecolorisauri, &secundasin bonitateoccuparc ttadit. Tcriianiji

ipeciem ctfteris viliorcm, colorequodammodoSandaracha;rcfcTtam proponir .Tati-

dem duociiamgeneiafaeticij Arsenici dcscribit.Piatter aslignatas natiui Arsenicj dif-

jrercnrias, mi:!ti aiv.bigcrcpcllurir, an aiiqua aliareperiatur. Quaiidoquidcmscripta

^Bj/wj^i-isiucnimusapud Iksycimi lcjiieograplsii h.vc <.<erba afmxiv ^fd-unitc it£-<%tupttesitK

ihs ArJi-*<**K «foitiw Mysut , idest Atniconcolorisspccics viriditatcmexprimens,quanuj

».->/, Arscnicon drcimusiortiisii.yiniaPictoi-ci Atiripigiv.cntum cum lndicomjscenrcscolo-

remviiidcmcomponunt:]uteumenim,&c,T.'r:ilt;i:ii i-Jndis coJoris tcjinir.i taiiC|uam_j

medijconstituimtur.Aut quiaaliquando portiuiicul.c vitides iminixta; luteo conspi-

ciantur,t];Iivt'iiiiiiiv,;iTerere :~a^- noiipropric ab HeJychio pro pallido, autlutco

acceptum fuissc: qttaridoquidcm apud Galcnum multi.v in locis jAasM.» i.ircrdum jdem

dici, quod »>|Kii lcgimus, quoniam Attici- gentis fuirproprium vnum pto altetoH

pronunciarc.&inhocscnsuab Hippocraiesa-piiis fuit vsurpatum, Dicamusigiturdu-

plCMesse Auripignicntuin.lutcum,&rtihrum,quod est.Sjndaracha . Lutcum duplcx

constituitur,natitium,&Jatljciiiiii.NatiLiiiui,fisniC,&o;t:-,oii,,ii, dc.iiqiicsaaiciuni^

albumest.&ssauum. Primum facticium cx tcqiiopondere naturaiis Arsenici, &5»KS

parati!r,dumba;c(imulnii>:taiii fiitilicomburuntur, donccvapnrcvcJaticirca vas,ad

ArscKhttm 'tm>1'tudincni tnstalli toutrescant iquod postea Arienicum crystalJinum nuncupanc.

trySxUi- Scctindumfacticiumex Arscniconaturali, &SuJphnre permixtis componilur, quod

ni;#., ArabesmediciKca!garcogncminant,&ali),nominc corrupto, Risagallum vocitant.

ClariorcsfaeiiciiAj-knitimodiapud Agricolam lcguntur. Demume-jt illaArsenici

,-/J^//iiw1Pec'edcIaraexGermania,quePeiraItiinU'OC.uur,&colorecitrino,&rubrorefertacst,

tanquanicxdcteriorj,cl-vilii;iiArseiiitiiiiisti[;li[j:atiiiiicoiiI;ti!iir:ij.ii:i(|;icobea-ris.id-

mixta,3lbediiiemacquiric,deinde modictimsulphurillipcrmijitumaliquemrubarciii

producitj&Risaeallumconstituit.

NA-
loading ...