Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 382
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0388
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
382 - Vlyssis ftjdrouandi

etiam idcm Authorcolligi aliud qimddamBitumcn colore albo , in Insula Molucc "
«juod Incol^RcgionislinguavcmacuIa^/^/acognominan^hocnaucisiiiisIini^V^
picaresolent. Veruman hocad Bituminisspeciesrefercndumsit,non audemus affi
mare;cumiiccDiolcoridcs,nec Galcnus,in diflercntijsBiumiinumrcccnsendis hi"
iusmodi coloris mcminerint. PliniustamenBitumencandidummemorauit, qiiod^inj
Babylonenascitradidit.

TertiadirTerentia,quamaIocodesumimus,indupiiccmdiltribuitur.PrimaestiJia

specics,qua:cxaquis, &aitera,qua? cx terracbullire videtur. Bituminaigituraquisin,

narantia, vclinMarijvel in Lacubus,vcJinssuuijs,vclinibntibns icperiuntur.Inrcril

Ja, quaaMari,scu Lacubuscoiiiguntur,priuus tenet, quod in Mari mortuo nascimr"

Limnaf Alterum.quoIatislimusillcBabylonia-I.icus, Limnasplialtitescognominatuvbundat.*

fhaltites Meminit quoque GasparBalbus,instio l:incrario,cuiiisdamlacusproducentisBim'

Umsvlii. mcn, quod ipseperperampicemappellat. Hiclacusmaximefcmensbullas emittic &

riuulosetiamdesespargir, quicgiedicntesalueum.tantacopialiuiussuccivicinakca

replent^vtnisiEutratesssuuiusquandoqjinundanSjhuiusqiiantitacemm agrisdisper.

samsecumabriperer, magniBitiiininiscoaceruatimontes ibidemremanercnr.Icemtii,

SjTia,&Ar3bia,teltcVitrtiuio,a)iqiiiimm3nismagnitudinislacus obscniantiir,™;

jnagnam Bituminismolem protrudunt- His alij quamplurimilacusaddi possent^isiil

diuersismundiplagis, nonmoddprsdictissimileSjscdfortalTismaioricopiahuiiisIuc.

Ci fceciidiores e(Te rersitur:in qtiibusreccnseiidis,mmis in longurrl oratio protrahcrctur.

lamad font.es Bituminisferaces accedcmus. Rccenscrur primo Bitumen illud,quod

inEubagtialnsulafonsquidameructai, quod stcrcus Da-iiionisappcIlatHt,codr:mno-

Sttrtus mineGermaniscognitum. Pariterfonsiuxta Coranibin Aegypti vrbem, telcc PJinio,

Dtmeais Bitumen eijcit. In Phcenice quoq; prope Sydonem, & Zazinthum insulam, fontesalj.

Buid, quot Vitruuiuscollocac,quiBitumencopiosumcsfundunt.Similirer Pliniustradic,pe-

nes Garchaginem reperiri fontcm quemdam bituminosum auchoritate maiorum insi.

gncm,& pticter hunc,nlios ctiam nonnullos,qui Bitumen vna eum aquis vberrimc spu-

gunt.IoannesLaurentiusdeAnaniascribit, in Hispania,iuxtaportumPrindpts,fon-

temqticmdameiTeBituminis.quoNautajjllatumregionumjacIpicandasnaues^vtiin-/.

tur. Ortcliusmontem igniuomum,instar Aethnse, fontcmq; jgnitKaqua?inGroenian.

diaciTepronunciat,quar aqua, rracT.u temporisin Bitumen densatur,quoiolidissima

Opera,*ducrsusomnemtemporaminiuriam,Incola;Regionisimbueresolct.InterCla-

iamontcm,&montemFereandi,milliaritantiimspatio, aseinuiccm distantes.adexcie-

mampracorumviam,coIlisquidimaridus,&laptdosusconspicitur,nigricantcSolo,«:

■ cuiusradice fontem prosilire tradunt,cuiusaquar Bitumen instar adipis,vcl olcisuper.

. natat,idq; verameiseNaphtham diuulgant. Hoc Bitumen, temporis progressu ,initar

glutinis^optimcdensatur^&cuadititatenaxjvtalicuiadha-rcnsrci, indcanellimini-

mc posiit, &propterea hoc gcnuinum, & legitimum Bitumen esfe consirmant. Hncac-

ccduncalijfontesquampiutimiaTlicophrallomemorati, quibusBitumcnctiaminna-

. , . r tare perhibetur.

Est&aliaqusdamBituminumdifferentia.quaianullaaliarependet.niiiadiiieiii-

tate siuuiorum, in quibus Bitumen pioducicur.Etcnim cx horum diucisitatcipsaquoc,:

Bituminaaliqtiamvariitatem induerc vidcnrur.In horumnumcro|irimas teiiMBim- u

BttiimtH metljqUOcIinIoi-daiio(;hicPaIesHnaccIcbrisestsitiuius,& prupcHicrosoIyniaminla-

lerdfts cumAsphaltitcmsesoexonerans^gciKNatur^cuiusbcncfiiio^NiLiauiauSyitis.iuiTuE11'

"**?•. saiiProphew, scptiesibilorusalepraiiberatusesse tradirur.Quaimiisiddiumoponas

'' ' nutui,quamaquKillibituminosa:(itpicatti'il)uendsi. Lyparisquoq;ssuuiusi!i Ciiicia

tecipiensquemdam tbntem,iuxtaSolosopiiidum,adcopiiiguisredditur vt ineontti-

Zi.*.c.i6. t«,Bitumineperunciisempercmergant- Caliytoc amnis,authorcPlinio,simiIibiiu-

minosamateria admodnm calidiis,iu\ta Tyberiadem ciumpit. InMcdia pariterEcba-

tanisssuuiusinTroglodicica Regione,itemDiaaisin Scytharumgente,&Eurotuiin

TtrtUdis. ThesTaliaouincssuntanincs Bituminiscopia redundantes.

strtntiatl} Reslantadhucquxdainali.-FBituminisspecies.quEneqiaMar^neqialacubus^cii

bitumtK^ 3 fontibus, & tfuuijs proueniunt, led cx tcrra ipsa cbulliuni. inter has Ipecics reponitiit

sositlt. Bitumen natum inApolionia,qua?iuxta rcgioncmAtlanticam slta cst. Id,morc I;k"<

etcrtaebullitj&rattonccoloris absimilecst iIIi,quod inMacedonia producitiineo
loading ...