Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 385
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0391
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IIl. 3g5
,1 lnsupersunt nonnuIJa; p!anta;,qua:aBttumincdcnominationcm sortiiintur, iriter
miasrecenscturTrifoliumapudDioscorideni Asphairion nuncupatum.cuiusiconpri-£'^3'<''#''
tiioloco apud Matthiolum proponitur,&Trifolium Asplialtite nominatur; cumeius r°*'
sc.liaadultaBir.umen redolcant; namreccnrcr nataodorcm rura;vibrant, &obhanc Trifelium
candcmtatioiKrnDodoncoTrifoIiumbitummosunu&lobcIIioTrifoliumasphaltctim^"''''''--
eognominatur. lnterarborcs,Populusbitumii]ola cssct nuncupanda.cum huiusmodi
odorc non carcat,sed rcctiiis Betulaarbor.quasi Bitula a Bitumine denominata esT: harc Ee!"!'1 *"*
enim<juadanibituminosapiiiguedincredundar,excuinsdelihrato,&contortocorti- ?"'^'
ce,adno#urnalnmina,faccsconcii:nant,qua:]nstartcda;ssagrant,&resinosumquid-
damnigrum similcpicisndant. Idcircd non est miranduin,si,admcntem PJinij,exBc- ,-l ,
tula, in Gallijs Bitumen excoquatur.
MYSTICA, ET ALLEGORICA.
B s~>\ dclidcramus cognoscere,quid Bitunienmyflicihaheatioportetmentem con-
^k uertercadarcainKoe,qu.T,vt.lei;iiurin/actismonumentis,cxtrjnscciis,&intrin-ssi*«/'^.
L-** secusbjtumiiiatafuit. Vnde* rigincsinGc]]csimniotiiti;,hocBiimiiinc,virtUtCS 6,
intrinsccas,&ej;rrinsccashoii!incmmuiiicntcsfi§iiificari,veIfidcmincorde,&con-
feiuoneminoredcnotari. Aut,sectuidumsentcntiam venerabilis Beda;,Continentia
corporis, & animjcdesignatur. AHoquin Pierius in Gencsimallcgorice loquensdc Ar- Llb- I0-
caNoe.JCripsitarchirc^uiiiIkckfk- CiiuikT: l;sc noriniisjiiiTarc,nosnondebercelTe Cemmenl.
«Ies,qualcs suntmuki, quioitctno coiporisliabituhominibus iustiapparent, inttis
autem sunt dcfunctorum sepulcbra ,scd veile nos tam interno ,quam extersro asfectu,
&crfectusaiictkatem,&iu(titiarnredolere. Item, BiiuminccumPicc, vilesludaoriim Exsd.cdp.
traditionesadnmbtati inSa-in C.odice inanifesUun c(Te obieriuumis. NamMoyscsin- 2,
tra fiscellamscirpeam bitumine,& picc imbutam aqua?expositus, indeq;extra<stus, &a
matresuaaltusjiuisa filia: rharaonis, qiurnostea :psiiiiiadoptauir,G]ossainr.erlineari
exponcntc,fiIia Pharaoniscst Ecelesia dcgentibus coiigregata,c|ua;licet nuncvcro
*2parente,idcstDeopatrc,gaudcstinih:IominusquandoId.jlisfaniulabatur,aliumsecu-
tacstpatremilwcergodedomopainscyicsh ,adsacri£ontis aquas acccdens legem
suseepit: haicautcm lex condebatur in fiscclla scirpea,pice,&bitumine ilIita,quo-
niam vilibus, & vanis luda:orum traditionibus sordescebat.
InsupcrBitumcn quatcnus perpctuum ssammis alimentumpKebet, igncmscdium in-
sernarumsignificar.Bituminisautemputei,vtinsacris]egiturPaginis, ipsam infernam Ge»tfi(*p-
scdemdenotarcpossunt. EpiphaniusmeditansBitumen Arca;,cuitis luffituserpentes *4-
sugantur,hocnobisviminEcdesia,ad tugandosDa?mones,manifestauir. Lauretus
tmoq; pondcrans Bitumen, quo, io turri Babel fabricanda, pro carmenro vsi sunt, vt ,
saera; charta; docent,illud tumorem supctbia-interprctatusest. Origines ctiam iii Mat- ■>' ">'
theumcontemplasnaturalcniquamdamattractioncm, &propensioncmincorporibus, '**
velutiinferroadmagnctem,& in Bitumine ad ignem,hanc eamdem propcnsioncm in
fideaddiuinam virtuteui meditatui-:hac decausa diitum fuisTe in tcxtu sacro refert.Si
habucritisfidem,vtgranumsinapis,deIocoadIocumsolonutu, montes transfcrctis.
M O R A L I A.
TENAX esicBitumen, & inlocispalustribuslimoohsitum perhibetur. Huius
conditioniscstvitiun.inhonesta;,&perniciosa;Iil>!diiiis,quia glutinosumest,
diimbomiiicmluxuideditumita teuaciterinuoluit.vt indediinciilimcsecxtri-
catepo(iit:ciimiiistarBituminis,talishomoestassectu voluptuosolimosusjduminlocis
palusttibus delitiarumversarur. Antequam a visciditateBituminis tecedamus, reuo-
careoportetad meiitem, cjuod Bitumen interduinob tenacitatein,ncc ferro ca;di,nec
aquasoTuipotcstisiiuilitci in iVdibm iniet-.is 1'itmiicii redolcntibustata tenacitasob-
seruatur,vtc:iniii'.os:s illic inuoiutus, ncqi abillaliberari,ncq;indcegrcdi vilomodo
valet.Quandoaiucminmoralido^rinaBitumcnfacilecoiislagransconiideratur.opti- chxritts
mo.'urca(similatitrcharitati,qua;homincaddiuinuinamorecxcitat,&inflammat,dcin- bittmiw
dc,in.tarBituminis,iiaturatcnace possidct, cuiustenaxvinculucocordiaesse traditur. esiimiU-
Itcwsacri Doctores quamdam anaiogiam intcr Bitumen, & charjtatcracognoscunt: si- mr,
Kk quidem,
loading ...