Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 386
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0392
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Sjmb, 33.

385 -ViyssisAldrouandi
quidcm,quandoinsacrisIirieris,ArcaNoe intrinsecus, &extrinsecusBituniirtc hn
Sincfcsp. buta dicitur, Glosia ordinaria cxponic, ligna incerna, & extcrna Bitumine suissecon"
g . glutinata,vtexcompagcvnitatis tollcrantiacharitarisdenotetur.
SiHconiidereturBitumc,quatenussJelimotcrragcnitum,&ignisrapacisfiinunici,m
sacillimcincendatur; potcritproculdubidad huminamcamersscomparari,qua:deJi
moterr^primariam<;ngi!icmtraM't,&ii;niscoiicupiscciitia-estadmodiimrapaxiquat5~
doquidem,pra;sentC ignc ,nimirum minimaoccalione oblata,ssamma concupisccntj"
sccenditur.Quinimo, ratione huins propricta tis, Bitumen Amori prophano cst assiniL
Jandum, qui ab ocuiis exire, & igncm vcnereum concipcrc traditur, vt optinicOuidius
jn Jibris Amorum obscruauit canens.
Ttrq-,tuianfMiemmagMmibiNtimm;si>)tl*r.,
Fcrq;tuesociUtis,qmr4pHtrema>t.
QuocircasicutiBitumenacccnsumnonaquis,sedsolaterraextir)guitur,pariteramo^
revencreopcrcul(i,oculosadecora,ccvenustafacie,ad terramincIinaredebent^vtsuE
Originis recordati,hac terrena contemplatione, ssammasimpudiciamorisextiniuaar, c
Pra;terca memoriannandandumestj qtidd iicuti fumus combusti BItnminisLctnar°i!
cos excitatjsimilircr memoria,scu fumus Peccantium ssaiiimainft-rna- scdis crucratorum
2j£ ,_ muitos a letbargo vitiorum excitat. Tandem Causlinus,iacu bituminoso,mundi,&va.
" nitatis voraginemdcugnari scrip/ir, & quoniam huiusmodi lacus animantesnonabsor-
' bet:quapropter kiiiccolJigitin lacun.undana-voraginishominesinuolutos submcrgi:
cum tamenhuiusmodilacusiiihil iurishabeat in i!los,qni animam,nempeprudcntiam
christianam^yclcharitatemposridctitjquibusomnesliumana-operationesanimaatar.
VSVS IN MEDICINA.
VLTVM adiumenti,exGa1cniauthoritate,BitumenMcdicma>affert..Quo-
circa idemGalenusei vim calefaciendi,&siccandi in sccundo ordincattri.
, - —. buit,&ilJudincruentisvuIneribiis commcndat,&ad illas omnesasscdtio-
-''"" nes>qii;ecx(kcatione,& modicacalcsa&ioneindigcnt. Vndc,ingratiamhuiuse(se-C
Lii i dc &(ls>emP'astrumbarbarumrceipiensBitumenGalenuscomposuit;cumBitumcnsitap.
' ". tissimamatcriaconn"ciciidisceratis,maIagmatibus,&emplastris,qua;, tum batbara.tum
comp.m^ . jWKlt]£aecl.aentaappC.]]jlrnllr, Auieennasaut£scriptumrcIiquit,virrutemBituminis
'' &' ' essepropinquamviribus Picis jcumsolutionemcontinuisanctj&nerunsconglutinet.
(T'3 * Emplastrumquinctiamex Bitumineconfe&um,Podagr-i;,&Coxcndicum doloribus
multumconferre asfcuerat. Dcinde in morbiscutancis,& pra;seitim in scabie,&kpra
delenda, caterisnonceditmedicanienris. Aduersusvteristrangulatus, teste Mizaldo,
j"dtanquamrcmediumcmcaxcxtollitui':duminodc;Bitumen laoainuolutum decolio
sajminarum suspendatur,qua? vteri asfeitioni sunt obnoxia;, vt continud huiusoisaclu
paroxismum suftbcationisarceant-AdhoseoidemasfectusHippocratesBituinineyte-
batur, vtinlibrisdcmu:ierummorbisiegitur.Hisadditur,quddsurfitusBituminispro-
cidentiamscdisreprimcre potest. Aetiusquoq; in Tencsmi curationehoceodemM-
minevtebatur.TaiidcmNicanderinThcriacis,adnccandosanimantcsvenenatosfas-
fumigium Bituminis, pra;dicat his versibus in latimun sernKinemrcdaAis. H
Noxia Serpentim redolc/itt spicnU thymbrtt,
Ccrttiniq; grtiti cormt nidorefngabis.
EtpauIdinferiusIaudatadhocopusSj:gelIam,SuIphur,&Bitumen>
\_Ant ex/icatntemmares, eerebmmy; NigcUam
lnterdumStl!jih:is,s.::'.iOi. iinrt>,do!j;T,itttmen.
Anatoiiusquoqihuiusmodisusfumigium contra Erucasmagniricabat,neherbas,at-
que olera depascerent,
Maioriautcm admitationcdignumcst,qu6dBitumenin medicinisetiam internis
itttmetn jocumhabcat .duraMedici drachmamBituminis, cum a;qua portioneHedyosnu',&
'""" obuloMyrrha-Paticntibusquartanam febrcm invino potandampra-scribuntjnawq;
imttrms. ymw pra-iidij violentia , &spiritus acrimonia, talem scbrem cxpugnari perliibent-
AlijcatapotiaexBitumineparatavtiliterincolicoasfc&ucxhibet. Itcmad prossuuium
alui Bouih DemocrirusfoliaUhamni contusa,& Bitumine iiucftaillis dcuorandapr*-
bet. Pliaius monimentis mandauiccadem vi,qua Sulphur, Bitumcn pollere: qua dc re,

•tp.med.

M
loading ...