Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 396
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0402
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

3p5 - VJyisis Mdrouandi
poslidet. PijTarplialtumAtabibusdicituiMumia,MLim!e,vi'!Mu'm;ay,Hispai!JsC
is dimmeres,fortafsis & voceMum Arabum,quaiceram, sme propolim
GcrmaniBcrgirachssvocant,c;uovocabuIo, Ccwrn montisdcsigiiar:!. pirhcriidcrr,'''
Germanialic|L7andoTciirfe]s,]iimirumstereiisDcmoiiisappeIiant,obt(.[rtiii
odorem,qiiem vibrat, Andcrnaeiwagcnsdcnoua,&verMirnedicina,BitumetipiMj
tucognominassc vidctur.Herodorusquoq; in Mclpomcnc Picispersica;mcmiiiii,qUan"
nosPissasphaitumessecrcdimus.
NATVRA, ET DIFFERENTI&
CIR CA naturam,&generationemPiiTasphaI.ti, inaxima ititcr Authoresagitatnr
controuersia. Alij, etymologia vocabuli dcccpti, id ex Picc, &Aspbaltoaliqm
arrc pararicxistimant. Alij Mumiam artificialem(qu;e hil aliud est ,quamcon..
Mnmix <*'cura cadauerum, de cjua in scquenti capitc vcrba riciiOcuiu Mumia Arabuni constiu; J
j-ss '. dunt, cjuar aPissasphalro rc vera non discrepat,&hacrationcmaxinmin crrorcmineur.
ijjtren m. ^^Licaatitcm Mcstie, initiocapitis, Mumiamdclcribens,ad conditumfunusdessc
ctere videatur;nihilominusmox ad PilsasphaltumDioscoridisreuertitur. Quaproptrf
iiiterpretispotiusjquami]]iuserroreme(Testatuemus.Njm,LivelSerapioneni,vclalios
Anthoreslegctimus, cxeorumsentenmjd eiTeconditumfumisminimecompcricmiis,
qucmadmodum. eorum intcrpretestestirTcantur. Auicennas de illo agcns, (tatimvircs
eiusexaminandasaggreditur, neqivllamdescriptioticmaMigiiatihiiiccolligcndurneil,
nllaliudjquamPiLrasphaltumDioscoridisabAuicennaintelieiaumfuilTc.Alijfucrtiiit,
quiPlinij authoritate decepti.cx Pice,&Bitumine id compositum csse credidcrunt,
jjii , Pliniuscnimhoclcripturcliquit. ^iUrv^lksihsheinii^istiit.! RnumhKiix-Kiiiiiridm.tx
raeV^ ^soUonittrum agro.WxtVWnW verba tanti lapsus causaorpi ebuerant,vt Andernacusde
'* veteri,& noua mcdicina dixctit, repcriri eriam Birumen piceatum, quod Gfcrci Pilfes.
phaltum, &ArabcsMumiamappeIlantiidqidupIex, vnum,cuiPixnatura!itere(tiniT.
' tajvtludaicum,alterum, cuiPixartificioest commixta. CartcrumhisPlinijverbisniiC
cum doclissimo Dalcchampio respondendum essc arbitramur, Picem facticiam cumBi.
tutninehaudqtiaquampcrmisccriposssiPisiasphaitum verocsseBitumenSolCj&vcntis
cxsiccatum,&densatum ad crassiticm Picis.Quamobrein iurc optimo Bclionius nupcros
reprehenditAurhores,quimentcmconuertentcsad rem, qua^subfalsonominc.habc-
_ tur in magnopretio,riiinimeconsiderarunt CorumAuthorumscntentiam,quidccondi-
...» .,' tofunerediligentcrscripscrunt. Etenim hi retulerunt scruattimhocfunusaNcgotia-
" ' toribussummoperecxpcrij&frequcnrcmeiusvsumcsTeii] mcdicinardcindegcnuinam
huius nomenclaturam ignorantes.vni cum Vulgo Mcrcatorum in crrorem lapsi, Muinit
nomcnconditofuneriaslignarunt,imm(>&huiusvitcsMumia'attribucrunt;ciiiiit3men
iMimia MumiaArabumvcrum (Tt GrccorumPissasphaltnm. Matthiolus autcm,qmi horumAu-
Kjdrahm thorumpatrociniti susccpislc videtur,dupliccmMumiam jnucniri aiTcruit,Bdioniiraic;i
e/1 Pissif erroris.&ignorantia-mordiciisaccusatjdum scripscritnon aJiamMwniainapudGrai.
phdtnGrn, cos,& Arabes,quamPissasphaituesse,&crroremBellonij,exauthoritateRhasis,&Se-
tmmt. tapionismanifestareconatur. Rhasisigitur,inlibrodearabicisnomjnibus,cxauthori-jj
tatC Isac, ha-C verba protullr. 07:;:n..i.ic/,'ii:ii;irp,rs,!ur,i.x'r' tsi re<Mr.iiei;siiisl&']'tt'1"'
nliares rtpertaia sipnit/ris, ■:■■■ ^.■■■'ji/stdii:;:!!,:, nti.x jn-iiiiitr ut»: nieruicrurn ttnfiitbns,'</'*'"■
mesrrnnapproximemurVisJ$iiasi autem adstjpulatur Scraplo, primo llatini initio cspms,
Cap. sjo. vbisicloquitur.•S.itmiissipuUbrerumfiiriiiriAiot^^jrrba.&qtiodisdriiisieuiriisexhttiiit-
ditatesorpiirishitiii.iii: iiiii:s:>Ktd.iaieriBt.Vtr\$\\™^
tentiamIsac,itaIocutumfuisTe,nihilominusjnpnncipio einsdem capitis hsc scripnt.
Inmomihiis, i/u:dkiniinr ]:i:i;:;;cri ,tminssti ,& iwiimi, •■;■/,-/.:;.■.■ in <i:iss.ii,,m7utidttm?'xis.
ef o^>™ «//j^ «^ Wr/>WVr« w/.w.( ™^
PisTasphaltoGra-corumconuenirevidetur. Quando autcm paul6postasIerit,eiTereni
inucntam in Sepulchris, tunc nonde PiIfasphaIto,i"ucMumia Arabum,sed dc illa,qti-
vulgditanominatur,nimirunidcconditofuncrcvcrbafacit. . ,
QuoadSerapioniscitataiiiaiithoritatem,rcspoiidcreposTumus, Serapioncm optimc
deMumiaicnsisse,cumcademferchabcat,queDioseoridesinteiiiuretulit,exceptis
loading ...