Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 399
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0405
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musxi Metallici Lib.IIs. i99
Ji Dioseoridcs tamcn, licct in proprio capitedc virilus P:si;:spi;:iIrinoti cgcrir; nihiJomj-
nusincapire deNaphtha ,vbj i^gracrevitcsBitumininccensct, Pissasphglti quoq;
mcminit.Itcminnneeiusdcmcapitis,BitumencumPiLc mixtuminlocum PisTasphalti
sjjirogarevidctiir.Qu3Lnobtemtort3siisnonei?etpra:tcrratione,dciicicntePi/l3sphaI.
to, Picemnaualcm Bitumiui pei mixtamadhiberesic cnini esset Pissasphaltum, scuBi- ,
tumcnartificiak-, quod intcrdumapudScpialiarios inucniiur. '
0enic];EpidauriIncoIa.',adpicaiidasnaues,PiiTasphaltumadhjt>ent,&exconon
contemnendum iaciunt vcciigal. Quinimo,cummagna vi pollcat in compaginandis *
nauigijs,circalitoraMatjsnicditcrianei,locoPicisnauaIis,ilIopassim vtuntur.
D E M V" M I A.
Cap. XVlI.
^QVIVOC A.
tV AM VIS Mnmia inter succosconcretos Jocumhabcrc non videatur,
attamepropternominiscumPilTasphaitOjscupotiiiscuinMumiaAta-
bum simiiitudmem,iionnulla hoc in Jocodeca pronunciarccogimur.
Prim6igitur,vt.omnis huiusvocabuliambiguitas tollatur, notstidum
estjnomeuMumucvariassottirifignificationesiqtiadoquidem Arabcs,
hacvoce,PilsasphaltiimiiitelIigunt,qiiod nilalitid clTedicitur.quam
Bitumcn Pici pcrmixtum, vtmCap:[c;i;:i;«dei:tk-\pIaiiauimus. Hoccodemnomine A
insigniturqu.-cdim puk-herrima ciuitas ;;d Ekiiaich !i:i>ra iViltim, tcmporc Mahoine- «,
ris,:Fdisicata,cuIusinGeogr3phiaLiuiusSanutusmcminit. Hisigiturommiilissigni-
ficationibus,tantummododeMumiapropri<;-dic>averbah"ent;quam])iialiudcsrecrc~
Cdimus, qtiam Punns,seu Cadauer sale, velnitroconspersum,&multorumdicruoi spa-
tioCedria,veIAspliaItocondituin,dcindearomatibus,vnguentis,mytrha,cinnamoi,;
mo, &alijshuiusgcncris munitum;nonsolum vtaputrcdincremotum scruarcmrj sed
c.tiaumeisuauisodorconciliaretuc- .-• ■ ..-,->.


S Y N O N I M A.

M. V MIA M vulgareniTBc^iiwHr Gr.-ecisappelJari, ex verbis Herodoti,Dio-
dori^&Straboiiijr.iciii.csni^c^poiriimusinamTieTO^o^salsuramsVeicon-
diniramsalcparatainiigniiicat. Poisetetlam s^ayux ti-Koavsso-^aTainuncu-
pari:cumDioscotides, in capitedc Cedro, vim inesse scripseric Cedria; ^hit^nm 7£r
rixptbt nempc conseruatriccm mortuorum: idcirco conditura opt ime nominari poterit.
Paritet,cx Galeni Scntcntja,hoc idem nomen ei aiiignabimus:etenim ipscagens de Ce- 'Lib.-j.it
Ddtia, vittutem illi tantam inessescrip(ii,vtcadautra aputrcdineincorruptaieruarcv&-s,mp. mii.
leat.Latini,qui dc hac re scripserunt,aGrccisnomcnmiuuati sunt:quandoquidcm_»yjs.
lianciMumiam,cadauet conditum,icufunusmcdicatum , iuxtaAntiquitatein,cogno-
minarunt. Plinius, quigracorumAutliorumfuitaciiraiillimusindagatotjde/Egyptio-
rummoribussermonem habens,apud eos hanc consuetudinem inuajuiiseprodit, vt ca-
daucra medicata aiieruartnc. Item Pomponius McJa hanc rem memoians,mcdicatum
corpuSj&mcdicatummortuuninuncupauit.Nuperiautemscriptoreshanccodituram,
vocabulo vtcccs cxtetno, Mtimiam indigitatunt.Hcc enim nomine hodic quoquc apud
Vulgus,nonmodo in Europa,sedctiam in tota Asia,& Africa circumfcrtur. Pande-
ftariodicitur Cretal,ItalisMumia,Gallis Mumie.
loading ...