Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 400
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0406
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^gp -Vlyssis Aldrouandi

NATVRA, ET PROPRIETATES.

m

[ VMIA nilaliudePcfcrtiir.quatiisLHnissalccoHspcisimi,atnNirrosalitum

I rfcindcCcdria,AspbaIto,&alijsrebusodoratiMTiunitiiin1vtdiutinu]i;M.1,.;

L iiruetur,&iucuiidumodorcmspargat.Idcircdha:cniatcriavtiacuiiisani^

cadaueris.traclu tcmporiscxliccata, pro medicinis, Mtimianominatiir. Huius tunctis

itaconditictiamsivariagcnerainOssicinisconipiciatur^qiiKnotasintcrscdiscrcpan-

UMtmi* teSjcolorenimirum,a: pondere habeanr,nihilominuseligcndacst Mumiasobrubrak"

oss,ima/ii uis subpinguis,& subodora, qua-ab omnibus tan^uam genuina probatur. Etenim gtj,

Jj. . uis, nigra,s"riabilis, terrea,&qua; digitorum attriwiacilein pulucrcmabeatjtanquam

"* " ' adulterinareijcitur. DeindeomniaconditafuncraplerumqialicLiiwodorisj&saporis

ttTedeprehenduntur,Eiontamen inomnibus ingiatusodor, & salsussaporpcrcipirur, „

led quatenusumiori, velminorisalis,aut Nirri copia condiunrur.

PratereahuiusiMuHiiarprastssntiaexbonitateieiumdepiehendiinr.qu.vcorpjnn;

condituramingrediuntur. Namqua;cadaueraBalsamo,Myrrha,Ci'dri",Croeo,&aljis

tfinilibusodoratispra;parantur, hax meijora,& vsui medicina-sunt accommcdatiju.

Illaautem,e/ua;BitumineIudaico,vciBabylonko,5:simiiibusminiis(.';'tiy(ism.buun'

tur,ca;terisetiamminuspra;stantiareputantur. HinccognoscimusMumiamviiJgitem

esse rem coinpo/itam carne bumana mim cum salc, vel Bitumine, vel Cedria, vtJ alijs

rebushuiusgenetiscorruptionemacadauerearcentibus.lllaveroiorpotaeiisitcata,!!

nigraa mercatoribusquibusdSdelara, qua'interdumin OiKcinisincd^^T.entaiiotum

Mumu tsS monstrantur,non esse veram Mumiam affirtnamuss quandoquidem cum iiia nihil pior-

ciiiartmui suscommunc habent;non cnim Balsamo,vcl Myrrha,vcl Bitnminejvel alijs rcbus huius

quit nmstt generis fueruntcondita,sedpurastmtcorpora Viatorum in arenis cx(iccata,<juiaut

vera. Ventorum viokiitiaobruLinrtir,autnimio a.'stu nccariin. arenaS Ventis sepcliumur.

Huiusmodi corpora nonnulli Atithores in Arabia dcscrta reperiri rcstisicatur.Odoat-

duseti jm Barbosa,in dcscriptione marisrubrj,&Insularumei adiacentiu,moniinctiris rj

mandauit, Vcntosper illamregionem vagari itacalidos, vt ii hominem, velaliudani-

tnal ibi mori contingat, llatim cadauerita exskcatur, vt nullam prorsusputredinemsu-

beat:deindeaddithuiusmodicorpora,uomineMumia-,inr;uropamdefcrri,cumta-

tnen a vera, & genuina Mumia vaJdcdiscrepent. Item Nicolaus dc Nkolao Gallus,in

descriptioneIndia;orientalis,scriptumreliqui[desertumqucmdam,&incuItumlDcum

elTcinArabia, vtmamarenoiinoiiieiipiomeruerit.vbi Ventialiquandoitasauiunt.vt

Viatoribusaduersantes, illosfacileareiiisobruantj&suiibcent. Horum postmodiini

eorporaabIncolissummadiiigen[iaabareniseftodiunttit,&mercatofibusvenduiitLit)

qui,pro veraMumia,h(c corporainaliasMLLndiparr.es deferunt, & indoctisSepla-

(iarijsimponunt.PIutarchusettam.in VitaA!exandti,memotathocDcsettum,inqiio

quinquagintamilliahominuin exercitusCambyiisarcna periertint.

Cadauera Nonnulli AuthoresnupericommendanicadaucrainoituoruminNosocomijsAloe,

msocomu Myrrha,& Croco condira,qua;adtempusopportunumseruata,pro vera,&gcnuina

eidirtqii*- Mumiavsurpari posteauttimaiit,&eximia:virtutisesseceJebrant. Eienimopii)an(ur,|H

.. * indefccTumMumia:genuin;e(cnm hatcadmodum diifkulter ad[iosafteratur)huius-

modicorporaitapreparataj&conditaeilesubstituenda. CetcrumhosAuthoresprot-

sushallucinariassirmamus.cum ncqj Aloe,ncq;Myrrha,neq;Crocus vim habeantcon-

sumendi iiIamhumidkatem,qua;inCadaucribus ptitrcdinemgenciarepoteil.Iirnno

eum huiusmodi corpora dura iint, & condimcnta noininata lcnues panes non poili*

deant, quibus angustos meatus ilibire poiiint,mumis,quod viri do&i pollkentur haud-

quaquam ptsstare valcbunt. EtenimMyrrha,& Aloe sunt aquea;qualitatis;idciitosit

ipsa,obcorpotumhumiditatem,sacilcputrcdincmconcipicni.PmereasiMumiavul-

garisaliqua pottione Aloespra»parataesi'ct, iniigncm amarorein gustantiimpcitire-

tur. Veriim qui plurimacorporacondita)& videiunt,&gustanmt,nullam ptorius ams-

titudinem perceperunt.
loading ...