Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 408
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0414
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4oiS Vljssis Aldroaandi
NATVRA, ET AFFECTIONES. '
SVCCINVManatura idhabctmsirum^vtconlisknriaplemmqiutdurajnoniu
ri!mraLiKninfralapi(iisduritiemconiistcnte,cuniiionsitadiuodmngraue.Od
rcin habet Bituminis,&colorcmnon vnum, sed modd candidum,modd fasoagjt
modo^'alcrnum,modosubalbidum,&moddcroceum,nccnonciiiereum. Etqiianw
apudVetcics,&pra-scrtiniRomanosmagisprobarcntiirilla;succi!iirpccics,^uafuJui
Succinmii fakrrtij&mcllci coloriscssenr,quam quajcandidocolorc forcnt insignita-. Hihilomi*
qmd pr*. nnsapltd nos Succinumcandidummaioriinpretio habcturjtum quia odoris,& coloris
stamitts, jjtp,a-stantislimi; tumquia valentioresinnicdicinaviiespossidcat. '"";
Alijsci ipserunt Succinum libi anauira coparasse alicjuam cuni Liinaarfinitarernrarij.
pteressDiony(iusAfcridvcrumnobispersuadc-t,qHoniamIuiiarimorbri,neiupccoini
tialiaduerrctur:atitquoniam,Lunacrd'ccntc,Succiniimaugcatur,&ipsadccres«iite!!
(Jiminuatur.HancproprictatciiimuItiAutiiorcsnoiiSuccino,lcdI;^:;,i: Y-,\',iJ:;.l1;h'i'
nimLunaiiassignariint-QiiamobrcmvnacumGcsncro, inlibro dcLapi.libuy, ih.Cl-lj,
musaffirmarcSucciniimnoaiiainvimLuna-scntirc,nisiillam,quamtotusk'nti''3 T
S*Am »»!,SP™.n=io.j,™lmi»rimariincrcmtn»^,i„,tm vdminor£-S«„inic„pij;
an/ent' / adlitoraprorrudi. Insupcr,cum Sikcmumadhuc Iiqujdnm,i!aruralitentai1tr.enj);
/ . vtnon modo" viscatum,sed ipsum etiam viscumessc videatur. Vnde non est miraiuw'
. * sianimalcuiaquaiidorjiilliincidcntcradhaTCntiajitaimpIiccnturjVtnccejTandiiidu.
ritiemlapideamcumillopaulatimconcrescant. Martialis meminit sbrniicaSuccino
inuoliita; Iiunc in modum,
lAb,6,Epi- ■ 'SMmf&aetenieasornticni.rirnir;»■.«,■,'/..,
gr. tmptieuil :u;:xn: Snatxs gn!t.isa:i;;<.
Idcm Martialis memorat etiam apem, cjua- adha-sir lentori Succini ,anrequamiji_#
lapidem densaretur.
Et latet, &lacetpbaewitide condiittgutia, q
Lih.\.<si- yttjideitttt .t.l>isiiCC!..:>C lUtlstsito, i
^r.05. Estenimade6tenaxElee1ram,antequajndurcscat,vtnonmoddformicas,&apes,
sedetiamanimantesgi'andiorcs,veluti LaccrtaSj& ViperascomprchendatiMartialis
de VipcraEleclroinclusasiccecinit.
., - Tlcnttbus Hcliadum rtiais, dtttn vipcrajerjiit,
* o Tluxnin ebll.witoitSna:;;,-. «cmmitsiratn,
^"•JlM* SunidtanmirtUurpinguisetorctencri,
Concrao rigttit liacta rcpcMc gcht.
HjrcautcmanjmaljanoiinisiinSucciiiodiaplianoeonspieipossunt.quampraTOga-
tiuamSuccinumfa[eriium,fulmim,&auicumpo(iidet. EtquamuisinaiijsSuccinilpc-
ciebushuiusmodianimantcsquandoq; implicentur:!iihilominus,proprcrSucciniopa-(
citatem, animaiia non apparen t. Amplius natura in varietatc Succini ludcte videtur,
dum eius concretione, nunc Chrysolithum, nunc Carbunculum ,nunc Hyacintliuiii-j,
nuncTopatiiim,&aIiasgemmarumspcciesquandoq;rcpjia-scnrat.ItcmramCntaSucci-H
ni,qua:tornijmcffugiunr,hacpi-opi'ictate gaudercdicniuur,vtaccensa,iioi!-!■-->::,':
Lib.1i-.T0- puluis pyriusexiliar.cb marissalscdincni ,quam,rcferentc Agricola, contraxerunt.
ssil. ReliquumcltjVtpostrcmamjscdpotioreinElertiiproprietatcmcxamincmHSjqua-iiilM-
Jearuin,&quilquiIiarUmattrac>!Oneconiiitit. VndeTheophrastus rcrulit,<Fr«'" "■''
tutcSucciiiiomniaiciii^.iiiiiti-lbiiaOcymi^atcrahuntur.CardanustamcnTlieophra-
stum taxat, quia dixerit solia Ocymi Succino cssc inimica i cum tamen cxpcrientia do-
ceat,folia etiam Oeymi vim Succini attra&iuam non vitate. Circa attrasskiniscaufrni.
varij Authoj es varias attuicrunt scntentias Epicurus atOjnos,scu indiuidua corpulcula
autaierro,velmagnctc,auE3SuccinovcIpaleadcssuei-ccxistimabat, quosatomos^-
terseconuenirecrcdcbat,irautsacilesesccompleftcrcntur. HancEpicurisci]ri.'!ir"!l!''
Tttru ntodi Galenus acritcr cxplodit ,& tres tantiim attrahendimodosrccensct, quorumprjintim
atirtbe/idt. aD elcmentari qualitatc, nimirum a calorc, secundum s successionc vacui,tcrtiumapro-
prietatc totiiissubstantia-prodire asseucrat.Horumpostrcnnis attraheitdi mooiiK*
latione
loading ...