Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 415
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0421
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IlI. 415
/\ vanospcccantcsad scallkit. Iuxta illud Qieee.lxsitnkutisAdamtrtbmmJnmmutts Cxp.11,
ibaritstit. Siquidcm Ekftrum, quatcnusf'olia,&pakasalIkit, Symbohun diuinitatis,
& cloquentiaiesie perhibetur ■ Ided Diuus Hkronymus in Matthcum, ad illa verba,-»
Sacri textUS. V;d:i !■:/'■:; kimxcrn sakuit m in idn,h :<J,;iir':;;,w nomint-, & ,ih iiii, fttjnerc^
ml. Inquit,sifacuhasincst Succinoallkkndi,& trahcndi ad sepakas, & festucas. C*P-*
QuantdmagisDominuscrcatuiarum opifcxadsepotcrittrahcre,quosvocabif? Tan- .
dcmSuccinmnnonnisimaccratioi^contufione^velvstione.odorenij&vjrtutempro-
deicj&manifcstarepotcsl :pariratione tiri pij ,& insti quanto maioribus tfrumnii
subijcicntur,&maioricalamitatuni cumulooppiinientur,t,anr.dmagis diuinamopcm
percipient, & suas virtutcs cxeiccre potcrunt.
VSVS IN MEDICINA.
$ s~*\ EORGIVS Agi-koJaSiKcinmnianquainremcdiumcalcfaciens,siCcans,&gIu-
I •» tinans prardicat,&proptercaidopportunum ,in reprjmendo sanguine vnde-
^J quaqissuenteiudic.it. EtquamuisGalenus = inIibrisdesimpJkiuiiimedica- Lik 4- ^e
mentorumraculratibus, nnjlamhuiuspr^iidij mentiohem fecisse videatur.-nihilomi- >"'>-siJ/-
nusalibiagensdcsanguinis reieciione,ad mentcm Aklepiadis,pastillumex Succino Lii.-j.d-j
paratumcommcndat,vtHa?maptoki,sPhthisici,&longo sempore tusiicnteslibcretur: eemp.meti.
quinimd,&Ca?liacis,&Dysenr.erkisconuenirctradidit. Primitus si partes supcrio-A-'"''•l"'4-
rcsmaleaffccias cosidercmus Succinum tanquam prcstantiJTimumremediuin illiscom-
pctere videbimus.Quandoquidcmcumleuircrcalcfaciatj&iiccctjhumidascapitisaf-
fcetioncssanare valebit. Etcnimcercbrumnimio humorcgiauatumleuereddet, ver-
tigincm amoucbit, Epikpsiam, Apoplexiam, Lethatgum, & Paraiyiim curabit, noti~*
solumquandoinreinisinikcbiturmedicamcntis,sedetiamsuisumigioSuccini Epile-
ptici, Vertiginosi,& syncopciaborantesexcitabuntur. Item probaturtanquammedi-
camentum pra;munkns, ne aliquis pisedictos afteclus incurrat. Narrat Mattbiolus Ger-
Cmanos,in siuxionibusocnlorum,felici euentu,globulos Succini occipitioanneciere.
Sedhocnondcbemusmirari,quoniamSuccjnumcoeiienda; ssuxionisvirtutempolli- .
der. Item hocniishimcum n.illeaurium vitijsoccuiritsdcntiun: doloressedat,&collo FIiixiohii
gestatumtonlillis,&faiicium,gulaiqiviti;srcsiilit Quiniinothoracisasfcctusextenni- "<*'""*
nare conatur:namex vinocum modkoCroci,& Scha?nanthiiliisauxiliatur ,&aduer- '
siisvcnenacormiranduminmodum iumur,dum,instarba!iami,ipjritus vitalesre-
crcatj&purosreddit. Vndcinmr.ibjscontagiosisinsignemprarrogatiuam haberetra-
ditut:quaproptereiussumusinconclauibus,vagantepcstikntia,excitatur,eiusqiodot-
ad tertium vsq; dicm pciduras vaporescorruptos abiumit,lc acremabomni inquina-
mentoliberat. HasautemomnesvirtutesSuccinoalboprincipaliter eompetcte Au-
thoresdiuulgantiCumtamenSuccinumfuIuum,inprediclis operationibus obcundis,
inferiorem iacultatem non babeat.
Pra?tercaSuccinumstomacrio,&vent.riinfcriori pra-cipuam asfert vtilitatem,dum
vitiaventikulicorrjgit.&humores tunkasciusdemimbuentessjcc3t,&dcteigit,sipul-
© uerisSuccinipra?cipiiealbicochlearexvino, veliuresumatur;nam'appetitumquoq;
excitaritradiditVucchcrius,dummod6,eiusdem Succiniolco .stomachi rcgiolinia- i(£ ^ &
tur. Trisum pamer, &potumaluissiioresreprimit,&Dyscnterkosmagnopcre iuua- jwr< .
retraditut: quamobrS, inOthcinis, ad hanc vsum trochisci Carabe, nimirudeSuccino
parantuf.RiirsusmultuadiumentiaffertHydropicis,prouocadovrinam,dum,periiIas
vias,aquaeitrinaintetintestina,&peritoneudetetaeducitur.Hinc,&dirflcu!tativrina!
non soliun potum,sed ctiam alligatu prodeitc crcditur.Quinimo cu scmine Paliuri sum-
ptmnlithiasi auxiiiatnr. Idem tccisle in alijsasfcclibuspartiuminferiorum,magnope-
reiuuabitiliquidemcx vinobaustum gestationcmf;etusleuioremrcddit,&m vteriius-
fucationc,nuilum remedium imieniturpra?stanrius,quam hoc accensiim,& naribuskib-
kctum.quiamatrkcmin pristinumlocum rcstituit. Idcm in puluerem redactum,&
eum vino propinatum fiiiori vtcrinononpatum vtiliratisestallaturum, pariter&Go-
norrhca-auxiliabitur. Deinde vari*pulucrescompositi,&etiampiluIa;cx Succinopa-
tantur,qua? in ptadidisaftceiibusab Ansclmo Boetiosummopere approbanrur.Tan- Uh.3. de
dem Gtmm,
loading ...