Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 416
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0422
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
416 yiykis Aldrouandi

dcmcolIopucrorumsuspcnruiii.adaersuslymphationcsnonmcdiocriierconducit.St u
aiijs alligatum, scbribus medetur.

ChymJ(tecxSuccia.o,vetCarabevaria mcdicamcrtti elkiunt. Primitusioannes
z.io.s.14. Ba-ptistaporta).inMagiaDaturali,pararSuccinimagistsnumhocmodo. Succinomi

teccim nurimtiisoanostagmainspcigitadiUuddissolucnduirijsoiutumtranssundit.&nouiiin

, .,..'■. ,:- adijcit^dqjtotiesrcpcti^doncL totHinsoltitir.niuenc, (kiiidcaqnisomnibusin vnutn

mtgi . va^(0]wjt)jgaeq.jBansaSpMijatiineuancstentibus,iiifundo Succini magistcrium^
remanct,quodab'eodcmAutbore,adde!endascicatrices,6;ad fugandas vertigjDec
commendatur. Apud Libauium, pra?tcr magisterium Suceini descriprtim, leguntutva,
ijjiiiodi,q«ibusabElcstroexir;:hi(i!rtinCLiira,qi!Jiip csiemia, liquor, flos, & deni"
oJeum,cuiposteaChymicimultumfiduiit,m varijs.itfccrionibu^ sxccrminandis.AtrfeL

" musBoctitis, huiusmodioleo,naress;cpeinungit,adaeris contagium dissipandum &

ad arccndam pcstcro. Quinimo huius duas guttas cum sale Absymhij,& aqua Scabiofr
velTormcnriila.'tanquaminedicamcntuminpcItiIcntiapramunicns,inag;iificat.Pis'
tereaeiusdemseptcmguttasciimaquaCardtiibencdicticonviiendat.vt vrinaprouon c
cetur, & pcstifcruin virus cxpcllatur. In Vertigine, ApopJexia ,& Patalysi.cnmaqm -

■- " Eetonica^Tilia^vcISaluia', ParientibusplurimumcommoditatisasTcrreastmii. Dua;
gutt* cum aquaPiinpinella-jSanifagia-jNasturtij, vel Petroselini n6iolum.obihu.3io.
ncsreserant,scdetiamcaIcuIos,&arenulaspellunr. AmplitisduaguttieeiraquaPlan.
taginispotejsanguinissputumrcpriinuntjantcqtiamputrcscat, admelancholiamcum
aquaRosmarinivalent,&ad visu^obscuiitatcmcumaqna Etifragiar propinantur.Iiu
omni deliquio animi, ceruix,nares, &pulsus rcmporum hoc olco iruingu ntur, & cum_j
aquaTanacctiexhibitum verminationioccurrit. InIcieritiatrcs gutta; huiusoleiciim
aquaCheiidonij prarbentur. Ad vomiium regio stomachi inungitur. Ad colicumane.

'■ clum cumaquacinnamomij&adfebres cumaqua Gentiana-prascribitur. Itcmucs

gntta^cumaqtiaMentrie,ia9apriuseiusdemciicavmbclicuminuuuaionc,iatidamtir,

&suffocatiovteritoilatur. DcniqarcsgutrccumaquaAnisisurnpteprofluuiuinvteii

coerccnt,&septcmgutta;eumaqiiaPulegijsparioo^tidui,bishaasteinenses retenios

' piouocanr. * g

VSVS IN VARIIS.

LikqJc-j ^™"*1 EO^GIVS AgricolamonimentismandauitgentcsAfricanas.quscadauetaj
t/al.sess. I "T suorum dcfuniSorumcomburunr,paK:cuIa Saccini in rogos ardentes ptoij-
^■J cere,addiicj;KutenossumereSuccinumcumoIcoexBetuIa,&liquorenicoi!i.
ponerc,quoanimaliumeoriainsiciunt. ValerquinetiamSticcinumad parandam vei-
niccm, quaPic£ores,&Typographivtuntur.Ruricola^inaliquibusRegionibus,Succi-
num,invitibtisablinendis,adhibcnt,qniavermescarum oculos erodcntes intersiccte
crcdunt. Nonnulli etiam, decorisgratia, eodcm palpebras,&capillos inungunt. Al-
bertusMagnuspuliiercmsubtilissimum5ucciniversuslampademiiisussat,vtinssaiiiiD3-
tus ignem magnum procreer, & nihilcomburat.

Suidasinverbo £«*«;> scribitaiinulo6exSuccino,atqieburncosmulieribus«mdu-H
cere:vnde colligimus ex materia Succiniannulosetiam fabricari solcrc. ItemPliniuj
L.%-j.U.-j. re[ll||t) qUoci mujjces, in Syria ,ex Eltctro vci ticillossibicomparant. Hodie monilia
collumcxornatiaparantur, quibusmulieresTranspadana;nonIbluiningratiamdeco-
tis,sed etiamingraiiammedicina?, vtuntur ,quoniam Succinum rcsisteic morbis s*ii-
cium,&gutturiscreditur,quibustaIesmulicresob aquarual virium,obnoxiai elTeic-
runtur. Carteriimkgimusetiamapud Manialcmhocmonili blessrico manusetiam-s
Virginum exornari, quando canit.

L.\\.Epi- $HCCin,iiirgi>;cs, tjn-jtiriHi.ituHuBtH.

gr. TurcKautemjrcfcrenteBclIonio^adornatumequorum^muIorum^&eamelorumJ

Lit:%.Ob~ multifariamSuccinumconcinnant.PretcreaexSuccitioci:ii!sci!mq; colonsnon lo\m

p.c.7i. annuli,motii;ia,vcrricii;i,Kdctiamcaiiees,cochlearia,&gIobiiliprccanjioinopara-

tur,exquibusapudChristico(ascorona: Electrina?fiunt. Scd Bellonius animaducint,

quod etiamTutca: huiusmodi spherulas ex Succino ilbi comparant ,quoniamsiiasPie"
loading ...