Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 422
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0428
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4*2 -Vlyssis Aidrouandi
Pmerea aJiquando inueniiur in montibus siammas cuomentibus Kgnunijtnjod ac.1
ceTum odorem habet bituminis:quapropier asieicndumerit, essc lignum de genete g^
gatisjcuminhuiusmodimontibusconilagrantibus lemperaJiqusspecicsbiruniinlsfe.
:D„ifap>i tibulentur. Pliniusquoq^memoratlignumlapidcum.nempediyitcm.non ex Jignoin
r j ]apideamnaturaLnLuutato,scdIignumitaanaturaprocreatum,cuminstari.igniatdcat
mjqui . g, noiinihilodoiisbiritniino/ifunda-t. HocGagaticogiutumesTe asscreinus. EtenimJ
teperituretiamDryitcstruncisarborumsimiliSjligniiultar.ardcnSjkdnuilumbim.
minisodorcmspargcns. Annosexcentclmiopust LnillesiLiiurncomniunicatumstiitfru.
stumlignidoeTissimo VlyiTiAldrouando, quod colorcm habcbat fcrrugineum,inacu."
Jisnigricantibus^&adgeiicra^Gagatumerat rcrcrendum,quia medic CiTct naturs in.
terligntimj&lapidCj&quiassagransodorembituminisspirabacvocatLimfuitlignun,"
jnsr.arGagatis,&vicisTimGagatesinltarligni, vt in superiorisigura appatet.
ItaqiquiinterdifserentiasGagatisThracium Iapidcmrcccnsent,nonerrant,cutn
jllisgaudcat conditionibus, quibus Gagatcs. Immo ,& lapis spinus hue referridebcr,
quoniamAgricolahuncadTliracium iapideLn comparat , scdiilum simplicem,riunc f
mhtULiiiudicat,quiaaliquemaliuLiisuccum, pra;terBitumcn,copulatumhabcat.Pt;.
iereaObsidianuinlapidemabObsidioiiiAethiopiainuentum,& bituminosum,& cum.
deineiTeeuniGagateAgricolaopinatur. Qmnimb Samothracia gcnmiaadiflercntijs
Lib. 37, Gagaium non est excludenda,quam Pliniusab insula eiusdem nominiscognominatam
. «/. 10. voluk. Hanc AgricolaesTebi(umenduiu]ii,&rationcpoli;ura.',aGagate policohaud-
quaquam discreparcalTeruit. Prrcterquamquod Pliniusei attrjbuinTlasdotes.quiab
omnibus Auihoribus in Gagate obscruantur. TaudemabhocgenereGagatum Carbo
foiTilis non cst arccndus,propierea quod, illorum inftar, comburatur, & bituminosum
odoiCinspargat.
L O C V S.
jLIN'£VS monimentismandauitGagatemhaberenomenJocinatalis,nimmira
GagisLyci*f]uminis:vndeDioscoridesaJiqnandoscrip(ir,locumnatalcmGj.
seiTeinLyeia. Gaknusautcmhanc doclrinam redderc dubiam videtur,G
aummiibiisdciimpliciummcclicamentorumfacultatibus.recitat/cversantcminillis
Lib.g.css. regionibuSjhuiusmodiflumennonvidiiTe^dumparuanauicuIatotiusLyci^liwraiia-
dtGegnc. uigauerjcjVtomnia diligenter conspicaretur. Scd Agricola tutans partcs Dioscoridis
L''''4-""''• lcripsitfacilcpotuilie Ikri,vt a Gaieno pra-tcrcuntc huiusmodiftuuius nofuerirobser-
Jejstl. uatus. Strabonataleibluin Gagati iti.Vscsopotamia.iUignat.Soliniisin BritanniaelTe
asTcuerat. Alij Authoresscribunt Gagatcm pritnmn in Sicilia sntsse inuentum. Mal-
Lb •: i« t'1io'US0bserL,atF]aiidriLmi,& CimbriamGagatescatere,additq;fbdictiamapudua-
' losin Agro Brixiaiiojiremin ComitaruTirolcnsi Germania'non procul ab Ocniponte,
vulgb lspruch, in alueo cuiuldam Torrcntis. In agro quinetiam Vrbinatc, qusdanLj
Gagaris spccicsliitidaiiitcrsaxa obscruatur. Ouidius.crianiMontalbanusPliilosopIii-
ca-,&Mcdica;sapientiteDocTor,i,i ArchigymnasioBoriorj.-Sydcraiisscienti*prostssbr,
& rerumnaturaliumdiligentilsimus inuesti°atormulrafrustaGagaris,necnonSuccini
in varijslocis Agri Bononiensisinucnta,oflidjcausa,nobiscompluriesinipcrtiruseil.
Cum autcm lintpluresGagatum diffcrcutia:: nimirum qua-dam Ii°ni,&quadam_i> H
carbonnm emgie. Vidit Galenus nonproculamaremortuolapides nigtos.&cru-
stosos,qui in igncm proieiti fumnm bituminisodoratum fundcbant. In Olanda Bclgij
Peninsula.ltitonigroinlapides durescemead parandos, &fbuendos ignes vtuntur.
HecToriioetiusdcScotia ,inquit,ibi iapidem nigrum cifodi copiosum ignifouendo
valde accommodatum ranti caloris.vt Fabri fcrrarij,ad moJJieiidum ferruin,iJIo
vtautur. In aliquibus Jocis Prouincia;Catai, ex Cosmographia vniuerlali,obino-
piam lignorum, cajdunt c montibus iapidcs nigros, qui, instar caibotium, conssa-
gratit,& diu igncmconseruant. ItempropeoppidumSaniiiIoannis vaslis Ariii,ii"
AgroFlorentino,carbones eruuntur,quiaccensi neque imbribus,nequeamne pro-
pinquo intromisso, extingui po/Tunt,cum magis exardcseanr, & flammas alriusat-
tollant. Humsmodi carbonibus in aliquibus Germania?locisinucntis,ad fundcnda
metalla,vtuntur. Insuper varia carbonum foslilium gcnera varijs inlocis essbditn*-
tur ; nam propc Drcsdam Mifaix, Carbo bituminosus mollis , & iileilis crtutur-
Ahud

P*
loading ...