Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 426
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0432
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
srjtg*
■Gtml

4,26 -Vlylsis Aiclrouandi
jicbisnonsatisliimK^&conllantesvWcrturrquandoquiticm.siexaiSc, qus ab tllss ts
scrjptasunt, examincntur,compcriernus ipsosctiani Arabcshacin rc vacilljrcparutri
pcr.NamcjuastaJsSe/apioCainFhoramgumniiarborisesietradat: pauldpost quag
assertorumirnmemorjharCverbaprowJmvbiCatumfrcquetibuscoruicatfiitminibiij
autcrebrotonitniconstrepit, vcl Splam terremotii concutitur,largioris Campbor»
prsutiiiiisii-si^Jtiinciiciidaiiinniupcriiisdi- Ns|ihrha,& ck- on:j;i Kiriisi-.inuingenerc
estpIjeatiimiiiit,qua-in|'ra-(iii-'lis]s>cis3S-ii:i«s!orit>iis. copiosioraefssuunt.ViideGcot.
g^usAgricolaCampboramBituminjsquamdam spccicm esic opinamr i idq* qnorunt
%;$,dt**t. SamnicrcatosumtcstimoniocomprobatjqiiiaircrcbantscCamphoramextetnscaiu.
sesirf. rjcntcm, noiialitcr.qiianimtiltaBitiiiiiitiniiijciitiar.lisiiLianc.HucacccslitexVetcri.
busnoncomcmncnda Auerrois authoriras, quicam Ambra;congenercmessira&natj
cuinodor,£-col<>i haiiccssesoboIcmcaudidiBirummisteirisicenttir. BitumeneriiirtJ
aliquando, pro ratione iocinaralis, odoratius csie iblet;itaut paruin (sipattiumtenui.
tasdematui)acandidaArabia;Ambr,i,&albaBaby[oniorumNaplnhadisctcparo
videatui.Hisaddamus,quddAuiccnnasin SuceinoodoratamvimCamphorsobfcr.
uauit.IntcrnupeiosScriptoresIoanncsBapti!bPortaapeiiescribit,Cafflphorainjiit
genusBituminis, vel Naphtha; eise refcrendam. Par itcr Cardanus hanc de gcnereSuc
ciniesie ictulit ;quotiiamanimaducrtitfumum Succini conflagrantis lintso roadido
Lib. %. dt e>:cepturedoIereCamphoram.Ciuinim:>idemCatdantis,vtvatiasAuihorumopinio-
snhtil'. nes,dehocSuccoconcreto,intcrscconciIiaretjdupIcxgenusCamphora;esiepoiretia.
• * didtt;vnumfoilile,quod in tcirarvisceribus, more Bituminis,gcneratur, aliud veri,
Cjuod,initarkcrymit;abaiboribtise?iiidat. Hancq;opinionemCardani,nonesserpcr.
nendam ccr.itrmiscum Garsjias ;.bOito l^ioruyr- liuiii'mcdicustabulasarborisCam-
phoramproducenrisscvidiiTe testctur.DcindcOdoardusBarbosa,m Borneolndia.
j-umorientaliuminsula,scCamphoram natura: mctallica; conspicatum fuisse mdit.
1>Jqspai iter aquibtisdamMcrcatoribus lide dignissjinilequid intelleximus,quiCara-
phoramvcramsc vidiiTealTcucrabant.
Nos igitur prardistis rationibus moti, Camphoram Bituminis potiiis genus.quainj
gummialiquameiTespeciem libercpronunciamus:cum Arabts,&qui oppositamhuic
jentcntia;opinionem proponunt, cx relatione potiiis aliorum, quam qurjd ipsi videtint q
propriumindiciumproferant. Quapropreraudemus assirrnare,autArabesaberiaisi:,
autarte,quod,apudillos,Camphora;nomine,circumferebatur,longeaIiiidquidpiam
fuissciqnaridoquidem Camphora, qua:hodie apud nos est in vsu, ncqjlacrymacft,
IieqjCUingummi aliquidcommtinchabcre vidctur. Etenim quottdiana inonstratex-
perientia, Camphorameminusfacile ignciu concipcre, & ininedioaquarum,ioltir
j sliso Naphtbc, &Bituminis,ar(lere.Atgummi,taiituinabest,vtinaqiiisardescat,vtpotiEis
' in illis dissoluatur,qua-proprictas Camphora; non compctit, cumhecnonnisi aiiqna
J?"J' reolcosadisTbluiposIit. Hinc Pharmacopolar longo vsuedoifti, quando dissoluends
Camphora;sescoflcrtoccasio,mortatiumoleoamygdaiinoliniunt ,autnudeosnucis
iuglandiseiassricant.
Pra;tcrcasi;odorem,colo:em,&faciikatemCamphora;meditemur,Bitumeiipo'ius,
quamaliquodgummiredolcrecompericmus;pra;terquamqudd magisillius,quar/ihu-
ius colorcm repra;sentat, &deniq,-Bituminis,&non gummi facnltatespossidet. Qi*
circaexdiaisCamphorambituminiscsresobolemiamLippis.aiqiTonsoribusnotuniH
essecrcdimus. Rurstissicolorespcrpcndamus, ijdcm,quiinBitumincctiarninCam-
phoraapparebunt.C^iareantcquampra-par.itaadnosasferaturjinsuislocijnatalibiis
Tjhi.up. rudi5,atq;subnigrae/scperhibetur.TandeiTi,qiioadfactiItatcs,hasc[imBiiuniinecD"
'iA, ' ' muncspaiticipat.Aetiuscnim,vbiadmirandamvirtutcmGagatiattrib[iit,id gen"s
remedijinCamphoraetiamcxpcrimcntocognoiiit.Std,inmaioremaiTcrtorumcoii-
fitm3tionem,accedit vocis etyuiologia; cum Hcbrci, hoc nomine,Bitumen eiiamiDtw-
iigant;quemadmodum3 in Rubrica antcccsicini,enucleauimus.
DeindcCamphorarhancNaturaingenuitpioprictatem,vtfacileineuaporatiotien>
abe3t,nisidilIgthterincapsiiliscustodiatur.ldcirc6MedicamentarijiIlamiitvas<LJ
marmorco.vtlalabastrinocl.iudiint.Apudnoscameninligncapyxidevna ctinisc»u-
' iiibusMih'j,vclPsyliij,veiLinj3vcIPiperisconscruator. Bonitasautcm,&P^li?n'';
Camphora;exquatuorpotiisimiimnotiselucet,nimiiiimalbedine,claritate,p'l'ir3lc'
loading ...