Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 429
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0435
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
A-i

Mufci Metallici Lib. III. 429
MOULJA;
ores vndcquaq, integros,& jricontaminatos conscruandos ex Camphora
ndo&rinamoralisdocumenta clicir. Namit Camphorjegestatio, vtre-
naturalium scruratores obscmarunt, homincs ad Venercm inhabiles,
& ineptos reddit: paritcr, in hac doistrina, sunt mulra, qua? vires, & vices Camphora:
obirepoiTunt.Primirusieiunium, &abstinentiacommendantut:h*cenim,cumsubtra-
hanrcibos ratione rcgulara, humanum corpus cast igatcpossunt, cumsine Cerere ,&
BacchoVenusfrigescat. Soli enimviri castimonia , &puritatc inlsgnesDeo placete
possunr. HocqivcritatielTeconsonum noruntetiamEthnicijquandoquidemTJbulJus
adremsiccecinit.
Cafa pUeeat Sitferis.pttrtt iutn vcsse vtailt,
jj Etnirtnihi<5 [•:<>■:! 'fimiu smis.isnam. * L.x.eleg.\.
T)cinde timor Dci munus Camphora? j>r«stare potcst, iiixta scntcntiam Psalmogra-
phi scribentis. Corifigetimertittoctrnesmeits.Wst addiruroculorumcultodia, qusCam- ftS/.n8.
phora?virtutema;muians,caflimoniamincorporehumanoseruarepotest,juxtaa(rer- ....
tumlobi. Pepip stdits cnm ocu/is meis, vt se cogitnrcm ijindem derirgiat. Tanclcm siCam- Csp. 31,
phora de coilo suspensa Venerem natutalitcr arccre potcft, quanto magis sacrarum
reliqtiiarumgestatio mentemcastsflcam in homineconseruare poterit? Namdiuulga-
uitCesatiuSjBernardDmquemdamordinisCistcrcicnfisMonachum, cumcarnisille- ^'8.6*7.
cebrieeumaddeleflationcmcscitarcnt^reliquijsBcatorumMartyruIoannis^&Pau-
ILquas^exconsuetudinCjdecollosuspensasferebatjpeciorelibidinisfaceinawnma.
to,semel,atq;tterumpcrcuiro,abiiicendijsvcnereisliberaEi]mfuilTc.
VSVS IN MEDICINA, ET ALIIS.
c : . " , '
CAMPHOR A, cx Auicenn*scntentia,ventrkuli,keorisqiconcoclionem iuuat,
pituitamincidit>ss.uusdiscutit,& vigiliasparit. ScdabalijsAuthoribusoppOi
sitasfacuItatcspolIiderctradituriquandoquidemCardanuseitantamfrigidi- . t ■ ,
tatem asfignar, vt sterilitatcm inducat, & iuucncs ipsam gestanres ad cogrelTum inhabi-
Jes reddat.Idpostca IuliusScaligcrexperimento edoctusesseralsissimum diuulgauit.
Verumquidemest,quod dolorescapitis a calore prouenientes mulcct,inssammatto-
nibusmedetur,erisipeiatiopitulatur,& ambusta sanat,non quiafrigida fir,vt pauloan-
te fuit cnarratum, sed quoniam atomos calidos, tenuitate partium penert ans facik_*
euocat. Quocitca Fuchsiuspro Camphora,quam,exsententia Arabum.Oigidamcen-
suit ,aut ssoresNympha-a^jaut scmen pIantaginis,autsuccumSemperuiui substituit.
iPranereaCainphoracum Succino in aqua Nymphcarhaustanon soliim Gonoriha;am,
sedctiam vteriprossuuiumsupprimit. Itemcum succo plantaginis fronti iilita ssuxum
sanguinisstatim cocrcet. CoIlyrijs,adcalidas oculotumlippitudines, permiscctur.
!DDeniqisommimconciliat, refercntc Gargia, siintrinsecus, &cxrrinsccus vsurpctur.
Qumimrjcandoremfacicjconciliariquaproptcrcx Camphora paratur arte chymica oleum Cs.
oleuin,quod,indealbandiscicatiicibus,a:qualenoii habet mcdicamcntum.Vcrtini_» pber* «d
AndrcasLibauiusnonsolumoIeumexCamphora,sedetiimbutyrum;,&co'iipluru ijmd.
alia magisteria elicir,qua>apudipsum lcgendasunr:Tandcmlodocius,in Enchiridio ti.i.Hni-
Simplicium, rccirathcxastichon,quoomnesCamphor«viresmedicascorrtprchendit them.
riuncinmodum_j.
Frentes lecorismnlctt citpititj. delores
F-ffl.t^ttnsemims esipremit.
yindttal i neciti viueas pmrediae corfus,
At$ veaca<ttis,ptHif: rist},; malis.
tUitattJliitthsVeacremcehilieresiirentem
Dicitar, tdrstiies iade sitere magis.
Pra;tervsusmedicos,scribitAuthornauigationis!nBuineurainsuia'tr]jinco3asilIiuj


loading ...