Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 431
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0437
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.llt. 451
jt, iiinDmerasscreBalcnascumsuis catulisfuisse pcremptas, in quibnsniliiJ prorsus Am-
bissuitinuciitum.IndccolligendLmcstinhiiiiiiniodijiiscibuSjseuca^tisAmbrammini-
wcgencrari. QUandoquidtm si hoc veritati csici cimsonum, loca circaJirus Biscaia;,
Anibraredundarcnt,vbi]3alenarum plurimafircaprura.cum tamen ibinuIlusAmbra:
fiatquserlus. VerumiialiqLandOjVtnotaLitMonardcSjBalcnaiimilemmateriamiru
ventre habuerit,dicettdum cstcxaccidcnti forsan deuoratamiui/se. Auicennas,& 5e- Lib.%.as.
rapiohuiusmodi maicri.amin sundo maris, sungorummorenasci voluctunt,tjua:post- 63.
modumvnacumlapillis.quibusadhcret, adlitusespellitur. Ioannes Hugo, in suo lnlib,limf,
ItinerariOjtiaditersemultoSjquiAmbranipartemrupiiimjvelinsularumesscpronun- ats.ipe.
ciaiunt, qua; tcmpcstatmn impccu auulsaad lituspropellatur, cumingentia huius ma-
teriarfrustaintcrduminueniantur. Quiiiinid integrascxAmbro insulasinueniriopi-
nanwr,quascumrcpetereveilentmercaiores,qui n.Hicsanteaibioneraueraivt.nullas
inucnerunt. Ha;auteniopinioncsfacileexplodipossmit,tumquia Ambrafungorum_j.
ncqiformam, neqisubsfantiamiiabeat,tiiinetiam,quiasihuiusmodi insulasrepetita?,
B d mcrcatoribus non fueruntrepcrta;,pioculdubid iubmetsc,non autem in Ambrani
conuersa: esse tradcntur.
SiconfugiamusadvctcresAuihorcs^vtcxaistam huius Ambra? ortuscognitionem
habeamus, inueniemus, ncqj Dioscoridem,iieq; Galenum huius meminisse. SimeotUj
tamcn Sethi, & Aetius intcr Grarcos hanc memorarunt, & horum primus Ambaruiruj
instarBituminis,afontibus manare rctuiit,&quod a piscibus.dcuoratur pessimurn
esseiudicauit. Fuchsius aliquod fafliciumex Ladano,XyloaIoc,Styrace,&Zibe-
[0essecredidit. Idautem essc falsum indc colligimus,quoniam in litoribusMaris,
instar Succinijinueniatur. Hanc autcin sententiam loanes Hugo otagis confirmat,dum ytrll, Am-
in Ambaro Conchiliorum testas,& marinarum auium slcrcora interdumobseruet.Pa- (,rxsrtus.
ludawis in suis annotationibus ad Itincrarimn Hugonis, Ambram ecertisfontibus in
profundomariexistentibusexiretradit,qu«postcainJitorjbusSoIiexpo(itadurescit,
moreaIiarumBituminisspccierum,quasmarecrucTat.Pr£tcrquamqudd CarotusClu- Lib.-j.exotl
sius,luliusScaIigir, Nicolaus Monardes,Libauius,&alij virieruditi,naturaAmbra; Exerdu
CgrjseardiligenterexaminatajtandequoddaBituminisgcnLscireslatuerunt. Etquam- 10^,
uisGaigiasabHortoAmbram terrcodoiata;specicmquadameil'econstituat:attamcn m Hisi.
anostraopitiioncnonreccdit;nainq,Iisoti!csbituminosicoiiceduntur, tcrra^etiambi Armj.j.
tuminosar inueniuntur. Siue igitui cxfonribus h.vi-iimeriacfssuxeiitjsiueexrerrisqui-
busdam bituminosis eruatur Auibarum Bituminis genus eisc constituimus. Quocir-
ta JoannesCrato,inVoJumincConsiiioium,agcns dc veracuranda? febris pestilen-
tistatione,narratledonoacccpilTe Ambrama Maria Augustacoiiiuge Maximiliani
Secundi lmperatoris, quam purum,& natiuuSuIphuriscoucrumsuccurnciTcputauit,
cumarderctincensa.&maculisSuIphureisesictpra-ditajdcircdhancmorcSuiphuris,
& Bituminis generari crcdcndum est.
Quoad proprietates, notandum cst Ambram csse a Natura dotatam suauissimo odo-
re,&proptereaMytopa'i hocodoramentigencrechirothccas Nobilium imbuereso-
lent.ProbaturetgoAmbaiumodoiatis(iinum,abimmunditijspurgatum,quodacuper-
foratum,nonnihil succi pingutsexsudct, autcandcntiserroconractumpjnguedinerrr,
D vel oleum odora tum fundat, cinereiq; non autem nigri sit coloris: nam Ambatum ni-
grum,&valdecandidumimprobantur:quemadmodum viceuersa cinereum, velgri-
seura (vt vocant ArabesJ suinmoperecommendatur. Quando autem fuerit adultera-
tum.cognoscitutsiinoteteneaturj&teratur.velpotiusiisupraprunasponatunnamqi Pwbntk
eoliquefa&o,sinullumexcrementum relinquatur, noncrii vitiatum. Dcmumidna- Ambm.
tura Ambra? ingenuit, vt calciaciat, rcsoluat, & roboret ,cum calido,&sicco tempera-
mento lit prardita, idautemprajstat cum qnadampinguedmej qua emollire potest.
tmrnmmw
loading ...