Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 438
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0444
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
43*

Vlyssis Aldrouandi

flKtl.

buiiismotlieyhalatione.absqicerra.Lapidcsgcnesariitiiiiimeposr^iiamhicxmj
riaduriori rcsulrant: attamcn.si Ariltotelis sentcntia saniorimodoexpOn.......
subsistere porerit. Dicamus igitur, Aristotelem illo in loco non habuissc scrmoncriL*
deexiialatione sieca simplici, Icd deilla,qucv eantx portionihumiditatiscopulata7b
ConiunctionipartiumLapidissufficiat.. Nemo cnim Arisfotck-m, virutss alioquin.s,
pientissimum, ingenio tamobtuto ,& hebeiifuissc credet, vt exalarionemsimplice]l"
absq;vlliushumoris copulati portione , materiam Lapidutn esse volucrit. EtlieetArL
stoteles solins rantiim exhala tionis meminetit, hoc nulla alia de causa ab eo sa&iru.
fuissecxistimamus,quampropterprasdominiiimexhalatiouis, qucpromaiori pjute
Lapidibus incst. ^
ItaqucnonreprobantantiPhiIosophilenteatia,iiobissummopcrc-atridet opinio
Opima A- Georgij Agricole/.quiarbicratusestnonvnam^&eamdcm omniumLapidumeltma.
gmol*. teriam, scd pro varietatc,& diucrsitate Lipidum, varias qtioq; causas materiales-cort
stituit.QuapropterasseritLapidum cpacoruincommuniterdittonimquodamluium
tenaxj&Ieiitumcausammaceriaieirvesrc. Hocenimlutumcaloresiccatiimprimodca
satur,deindepauIatiminLapidemverticur. Amplrusaddiccausammatcriaiciin,;;. ':
spicuorumLapidum,&gemmarumesse succuin quemdam purum, &liquidum,qui
frigoregelascit.Tandemdiuulgat causammaterialcmcorallorum.&aliorumiiuquis
pettificatotum csiesuccum qucmdam Lapidesccntem, necnonramciitaiaxoruni.vio-
lentiatorrentiumj&flimiorumabrasajquibHsiniueatusplantarumj&Iignorumrece.
ptiSjharcinnatmamLapideamfacile transmutantur. Paricerincorponbusaniman-
liumcalculigenitiab humore viscido,&lent.o ranquamacausa materiali prodeunr.
Neq;asentcntiaAgricol# tnulrum reeedit opinio :\ircherij,&aliorum Nuperorum,
quiLurum,siueArgil3amlenratn,& crasiam causam niacerJitlem Lapidum semina.
lumverd cenuem,& subrikm esse volucrunt;ne aqua: immixta perspicuitatenjjlh.
luinimpediat. quiniimi generationemamborum imcalitjuo Sale \iscoibiKteitino.
cluso tanquam vnico coagulacionis instrumento lleri non posse exr i:r.auc:unt:dummo-
do maceria.'prosimKaqua tanquamcausaaduiuans famuletur,qu.r dumtenarohu.
. ' meclatjlutumconsticuic, dumvcromaioricopiadiluicurlucuniaqueumsalsuginosuoisj
yf. mf~ prosimaLapidum causacuadit:immri propcercopiam aqua;non anipliuslutum,sed,
tm&lts /*■ succustapidesccnsapp|.jianclusest,dumtnodofac«ItateLapidisicaiitrefeKus. Cs.
fidm. teiiim siilla careat,accedente causa esficiente,nempespiritu Lapidifico, siueesihala-
tioneeumdcmspiricumdefcrente,tunc,materiam,exclusaomnisupcrrluabumidiratt,
in Lapidem conuei ti asseueran t.
Citcacausamessicienccin Lapidum,varie paritcrPhilosophacium opiniones circQ-
ferunturjquarumnonnullrpra^mittuntur,vtdiscutiantur. Democrirusinprimiscxu
stimauicnullamesse posse csncienremcausam, quiin propriam Lapidumani<nam ve«
getaiiuam:ctcnimhancmLapidibus,veluciinanimantium,&plantarumsemineper-
peram collocauit. HuicDemocritisenrenriai CardanusviYaiioqiiiiidocrissimusadlti-
pu!atur,&quodmagis mirandumcst, talcmopinionem multis argumentis ilabilire
conatur. Primitusaiserit, quicquiii nucricur,&augetur ,animamhaberc,deindcLa-
pidibushasconditionesattribuit, propiereaconcIuditanimamLapidibuscllL^Hisni'
• dam. Debebat autemaniinaduertere Cardanus assiimprum allati argumenti cslefal- H
Cdrdtxie* sumJcum Lapides improprienutriantur,& augeantur. Siquidem hocnonaprincipio
fitm, intcrno, seu ab aniina procedit,quemadmodum in animantibus, & plantis ohseruatur,
sed id fit caniumabextrinscco peraddirionem, sicuci contingit calcuiis,qui in rlieni-
bus,& vesicaanimaliumgencrancur,qui, cxsententia omnium Medicorum, nulla alia
prorsusracionenucrJuntur,&augentur, quamperoppositioncmpartispofipartcni-j.
Pra-terearoborans Catdanussuamopinionemaddit: qua;generunturhabercanjmam,
&pioptereaLapidibus,animamattribuit. Hoc ctiamargumcntumnulliusestvalorrs
cummagnum discrimen intergenerationem i apidum,&animaliumobscruciur: Pr*-
tcrmissisahjs Cardani friuolis rationibus,ne,inilIisrefellendis,tempusierarous,acce-
demusadmenreniAuicenna?.
Auhtnnx ^'c au'h°r immcdiatam causam efficientem Lapidum eiTe saculta:em quamdanLJ
fixtetitia. Lapidificam pronunciatik. Quteopinio aliquomodoimprobanda videtur:siquiae"'
comparatio illa,quai de scmine tum animantium,tumplantarumdiuulgati!r, nempe»*
loading ...