Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 442
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0448
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44» ~ Vljssis Aldrouandi

DIFFERENTIiE.

N:

IONNVLLI suerunt, qui Lapides in ttiplex discrimen distribuctunt, prj_
niumdixeiuntesrcniaioristerrcitrcitari5,ve]utiIuntLapidcs,quipasiGiriiini^
niuntur. Secundumstatueruntcstcmedium imci eommunesLapides.&geni.
...oS^&hocdiscrimiiiegeirimasctUmopacascoinprchedunt.In tcrtiadirii-rentiagcm.
Lib. %.sos mastatuinmodo peilucidasrcponunt.Gcorgtus Agrieola qu-ttuor Lapidum essegenc-
■$■ radcereuit,quorumpiimuin,communiaoinincLapidis,in(jgniuit,&adhocgcnusMa,

gnetem, Harmatitem,Actitem,&aIias specics complure>.eduxi.. Sccundum gcnus
nuncupauicgemmam, & hoc gcnerc Adamantcm,Carbmiculum, &similcs Lapillos
ampkctitur.Tertium vocauitgenusmagnumLapidum, quodinlrargcmma-poliwtara
rccipit,vtmarmoriidq;colorc,&natalilocodilcriminauit:cumaliudPorphyrites,vel
* Ophites,aliudParJum,Laconicum, &slmilecognominetur. Quartomgeiius,sai<tini,s

:, veIutiarenarium,&calcariumnominauit. Fuerunt insupei aIijAuihores,quigcm,

masad Lapidem tanquam ad genus refcrendas non esteasscueraruntmihiloiriinit.qui.
gcnusproximumcommunchabenr, &horiimncucrum,ncqucmetallum,nequeluc«is
concretus, neq; terra suntueliquum est, vt genus proximum sic tcrra durata.quamullo
alionomincquamLapidis.indigitatur. Quocirca Lapismcriroranquamgenusdice-
tur,& degcmma etiampredicabirur: hinc qua-uisgemma eritdiccnda Lapis,sd qui-
Lilt.de-> libetLapisgemmaminimcvocabitur. Pra-terea AnielniusEoetius id stubilire vidc-
Upid. tur,dumLapidumdirfetentiasdistribuit,donec inclalseni geminarumincidat. Ete-

nini allerit alium Lapidem a natui a magnumproduci, alium paruum, exparuisalium
en"einuenturarum,aliumfrequcnten>,exraris,atjumdurum,alium mollem.exduris
aliumpnlchrum,&aspectn gramm,alium, turpetii,& tandem pulchrtim,noininegcm.
mj,dccorat: vndccolligendumest gemuiam ad Lapidem tanquamadgcnusessi icdu-
. cendam-j.

Sasavcr6nonnullipartimdiscriminantaconsrstenria,namtoph[rScstmo!liSj&li. rj

Jex pracdurus; partim ab vsu, veluti iaxum quadrarum, quod ad ardirkia traliitur,8: h-

xumcrustosum, quia in crustas ad tccla findatur, &saxum calcarium,quoniam tsco-

cTumproc.Tinentoadhibcatur. Arenariumetiamin adificijsest vtile,quia calcembt-

"bit. Cotessuiit,qua;adacuendosgladiosattinent, &sicdeinccpsdealjjsdisserctidmii

Lib.z.c.q, est- Verum,ratione vsus,Lco8aptistain suo Volumine de Aircnite&ira tradit.Lapi-

dum alioseste viuos, &fortes, velutiiiint silices, marmora,& siniilia; nahtLapidesna-

tur3litergraues,&ionorisunt,alioscstecralios,lcucs,&surdos, quemadiiirjdumsuntil-

li,quinaturamtophi,&sabuli referunri RuriusLapidum aliosplan* lupcificiei,*.

angulorumatquuliumconsiituii,quosvocatquadratos, asiosiinearumina-qualiiim-j,

vario.umanguloruni,qiiosrudcsnoininat. DcnuoLapidum aliosesse magnosailcrif,

quiad libitum pcrtraitari nequcunt,aliosminuros,cjui mcdium locuminterpndi*

ciosoccupant. Quinimdsaxa jntcrdum tam grandiagcncrantur, vt intcgrosmomcs,

&vaItosininariscopulascon!tituani. ProptcrcalegimusinCostnographiavniuersa-

li, saxa cssc tamvastaiu icgionc Valcsiana, vt in illiscxoauatis mimerosar famiiia:ha- H

bitent. In Vasleetiam iedunensi Templum,& ainplum Monastcrium inlaxosine calce,

&ligniseiTcfabricatum. Scd quid vagamur pcrremotasrcgioncs,dumin AgroBono-

niensi,decimoabvrbeLapidc,habemusm<»uc'iisaxcum, inquoconspiciiuricalpiuin

Templum,nomineBeata;Maria. scmper Virginis, Deo dicatum, vulgd ii&uml-' Mi-

DifferemU donnidelSasso, vbiquoq;scalpta esidomusiaccrdotis', quc tjuotidie in pra?dicto Tcm-

sixorum, plocajlestemHostiam Deo immolat. Disserunt autcmh«c ingentia saxaa marinoribul,

&marmo- quia excerrestriori,& impuriori mareriac6stanr,&liccrip/a coioribus, instar mariiio-

mm. ium,varient :niliilommtis;i :'c;ni;i_atisaiiperdiscrimmanr.ur,quoniamcoloiessai[0-

rum obscuriores, &sa;dioresobscruantur.

CeteiiimsatiuierittamLapidum,quamsaxorumnonsoIumsubstantiam,sedcmm

omnes qualimes,& accidcqtia diligentiiis cxaminare : sic enim exactiorcindiBe-
rentiarumcognitionemmanisestabimus. Quoad subitantiam, saxum diciturglareo-
sum,&Lapisarenosus,deindcali;Lapidcs}>atteshabcntdistincTas,alijindist;ili*'11'
loading ...