Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 448
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0454
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


44S - Vlyssis Aldrouandi

spcrmarisIndici,cumapptimeillud referat • Ibiquoq.Iicetmeditari calculum fbrm I
faba^estcnimsimilisfaba;maJOricoiorcaJbo,&nigro varicgatus, unquam miv^' ~
albisinsignitus. Sed inter aliosadinirabilisest ille lapis niger mseulis albis refertus!
quiLeucornelanosappcllaripotcst^narncuiiiiiibstaiuiasuaiitniger^&liicidu?,!.,,,!''
lapidiscsta-mulusj&pr^rcnimdumannuloaurcocontaitus^coloremaurirecipi!. JJ
dcmfigurantur lapilli albi, figura nuclci Pini, pra-cipue quando n corticc extenori' &
interiori sunt nudati. Catcri calcuii ex Tago ssuuio omnes lutci & sc-rccomprtuj jnL
se tantijmratione magnitudinis, & paruitatis diicrepant.

OetcrumNaturainsuisopcribusnobisvaldcadmirabilisvidetur.Quaridoqujdc
sicutiindustriahnfnanalapillosvariorumcolorumsimuliungens.iirhostrota aspt^1
pukherrima.&admirauda consiiuit: parircrNaturaquafiludcnslapillosvariicola *
interdumcopuJar,&IithostrotanaturaIiacomponir: ' m

Quoad aliasqualitatcs, &primum quoadodoicm, qua:damsaxaiogratum,&que
Stxaedo- damsuaucm odorem spirant. Saxa Aldenbergicanibci, vei cincrei coloris odo"

rmvbi. remvioI*'spargunt.AIi3Myrrhr'odoreemittuntJvtlapidcsapudParthosnaIcenres&

potislimuminCarmania, quicrcduntur cssc humorescaloresolis,in vtero terra; den *

satij &amplitudine nunquam paruos abacosexccdunt,&tantacrassltie,vtpoculaj

ex illisformafi poslint. Saxa Tburingicaodorem scrpillinaribusimpcrtiuntur;&lani

des Hildeshcmjj mallco percusfiodorcm cornu vsti difsundunt. Scd a lapidibus Manc^

Li.i.dela- bergicismalleoflercussisodormoschiegrcdirur. Anklmusctiam Boctiusfateturkj,a.

fid.ci.oi. buiirclapidesvjolamoientes,verum,reaccurratitiscor,(iderata,huiusmodiodorciii

non a Japide pfeuenire deprehcndit,scd a musco q uodam ex lutco viridi.qui tanquam

coriumlapidiadhcjebat:quandoquidei«parslapidistalimusconudatanulliimprorsus

odorem spargebat. Hinc Boctius mer ito suspicaba tur,hissaxis radkem odoriferielri.

disadha-iiiscinisifortebuiusniodigenusmuscinaturalitertalcinodoremrcferret. An

vercl idem in carrerisiapidibus benc okntibus con ringeiet,hacrcnus non se expcrrumid

cssepronunciauit. Circagiistum,quidainlapidesadstridione,&mordacitatenoncj.

., tent.Nonnulli^vtDioscoridcs.traduntOthonaniciselapidemAcgyptiuminTheki.

' Ajt*r* <Jenascentethjaureo coJorc,& exigua magnitudinc pra;ditum,qui ingustuhabet fetuo r

7* rem eum adstriistionc mordaci.

PrKtereaabenedtuaJiqua-dirferentia-inJapidibusobseruantur.Nam Japisdkitur
NephrJticus, qiiiaNcphritidimcdeatur, Asbeihis, quiaignibusnon destruatur,&He»
Jiotropium,quiaradiossoiaresinsegestarevideatur.Myrsinites,&Aromatitesdicun-
turjquiaodoreirij&ChakophonoSjquiatinnituinjcrisfiabeant.Itemalijsuntlapides,
qui anatalilocotumpattkulari,tum vnjuctsali nomen desumunt.Quamobrem.ratio-
neloci,&modigenerationis,aliquilapidesaradicibus,seu abaliquo radicisvicera
gerenteexcrescunt, vtB»saltes,CrystaIlus, &similcs , quiconfulamquamdammaie-
riam,Iocoradieis,haberevidentur.Aut hacradice,carem, vtGcodcs,Beiaar,&alij
ab animalibus eruti, qui integri nuili materia; adharrentesoriuntur. Rutsus alijinma.
trice,veIthecaproneniunt,vcCalimusin Actiic. A]ijcumvestc,vclttgiimeiiionai-
cuntur, vt Hoplites, alij nudi, vt Silkes. Dtniq;alkjui in tetra, alij in aquis, alijin ae-
te,alijinanimalibus,6Valiqui in pJantisproducunrur. Quoadlocum vnincrsa)em,Ia-
pis vocatur Istef,quoniam abIstriadefcratur,Matinus aMari ,& Tiburtinus vuJgo H
Tthmimtt Treuettino,quoniamcxTibureciuitate VuJgd^rao/jcruat.ur.Ad finem.rationevsus,
lapii jm*- Iapisillediciturclaboratus,cumadopusdirigitur,a!iusrcdiuiuus,quandocxdiru[02-
(is, dificiocrutus,denuciadnouuma;dificiumtr3hitur,&jna;dibusDeodicatis,Petrasa-

crata vulgo dicituf,quaiLatinis Ara mobilis appcllatur.

Tandem quoad figura lapidum, Na tura maxi mam nobis admirationcm paritillqui-
dem non modo in animalibus,scd potiilimum.in lapidibusinsigncm varietatem produ-
cit:eteniminipiIsquasiludcnsiconesanimalium,plantarum,&aliarunirerum ina-
nimatarum procreat. Propterea Plinium admirarinon debcmus,qui aliquandomoni-
mentis mandauit, Naturam in Mari non solum animalium simulacra procreauWedet-
iamsteslarumj&rerumartificialiiimjnihilquefcieinterrisconspicijquodinmarinis
vndisnonrcperiatnr.HocidcmlapidibusappIicarcpcterimusiCuNaturainiiIisprs-
diclaomniarepra-sentarcnitatur.

5 -'«4 P"-
loading ...