Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 522
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0528
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
522 . JVlyssisAldrouandi
riihurou, appeJIamus.qBodlapidibusabundat. Lapidariumautem dtciturj(,Uod spc&,f .
t'T,s"' lapid«>&lapidariusexponiturLa;picida)LithurgUsJ&Latomusvdgdr,L„ :'f
& ' VcrumlapiliuseltparuusIapis.Lapidarccstl.ipidibusobrLerc^d lapidesir -.,'' ''
7,1« A iaccre. Hincoricur Lapidator,& Lapidatio. Scd Pcttus Cinitus aniniadu^ '"^'
htJd siGnifie^aci.caIapidacionu.1. Inquit criimkgiintcrprodigia.dcG
, /'' ' loco diccndi, Lapides pluisse, vt ostcndit illudapud C.Suetonium,dcGctmamci C
J"h'- • j-arjs orjjr|]. vcrDa sU!); l, j..c ; r,,,, d:t dcfr.iitus kfi-ij!
fa«aminaliqiiem,intdiigimuslapiuesmaIiqucnicoi]icclos. Macrobius autemna!
uitatisafiectaor,Japidareproincesscrc,vsus est. Dilapidarc significat cxpu=natc"
&dcpcrde:c,A ikpid.irc.apud Pliniumdenotat lapidcseximcrc. Tandcmlapidc'
scerenilaliudcstjnisiinJapidemconuertij&incodemseniujIapiiCjapudPacuuiKm"
accipitur.
Nondesijntlocaqua;aIapidibusdcnomiiiantur :PercamposIapideos,apadst(a_
bonem,intdligenduscstiocusGallia;Narbonciii1s,inProuincia,inter Masliliam &
Arelatum, apud ostia Rhodani. Lapis dngiein Cancri imitans inKubiicadissctentis
Caemttts rlim vocatusfuit Catcinites. At Carcinitcs, Ortellio tcste ,est sinusTauroscytaium"
■ eS"ct"' vbiestCarcinavrbsvuIgoiVgr^i. Tandemlapidesarriindicant Jocuiri Hispani»
Tarraconcniis, intcr Mantcsam, & Iliturgnm, vt in Lexico Geograpliicohabeiut.
Iam ad denominata accedamus,qua;anomincPcira;iunum:ur. In primis apud
Latinos,Pctrosum,&Petricosuui dicitur,quod petris abundat. Apud Athcnsrmi
-mfnmoia cst struihira cx pctris,scu strwstura saxca. Item mtfnf&k pmis comeflus
& petrosus cxponitur. -ttif^Uadicitutiapidcs eiaculans,& ii-»s8i>~. scilicet or.
gana,suntmachina;,quibusPriscilapideseiaculabantur. Pctroicum est bitumen li-
quidum ,dcquo,inlibro tcrtiointersuccosco;icrctos,egimus.Iii Regione Sicilissac-
ca nuncupata, obseruantur fons, cuius aqua paulatimin kpides concrescit. Quocir.
rmt fit~ caapud vulgumfw/s/jw^nuncupatiir.
tr*vii. Sedmagisadinirandumest,hominesetiamaperris fuisse denoroinaros. Romani
Ptmnts antiquiores, authorc fcsto, Petrones vocabant Rusticos ,qui a* nobis Villani appellan.
?"'• " tur, apetraminaspcritatc,quoniam semperaiperi iint& rudcs. Pctrciaquoque di- q
Pttrtix mi cebatut mulier, qua?pompara pra-cedens in Colcnijs, aut munieipijsanum ebrianu
iitrqu*. jmjtabatunquiapctrisfrcquenterpedesimpingeret.
Nonpossumu$pra;tcrmittereyariasplantas,quar3petsisdcnomin3nrur:namqueiV
terhaSjprima facienobisseseoffert Petrosclinum, quasidicatur Apiumpetrcumj
(etenim oitowt Grecis Apium expcnimr) alis planta a loco natali libi nomcn compata-
uit cum Jn pets is, & rupibus libentcr proueniat, scd pradcrtim crescit in Maccdonia,
vbiinaltitudineabruptisaxioritur. Hinc,apnd Aurhores,PetroscIinLim Macedoni.
cuminMedicinissumniopcrecommendatur. In descriptioncmontis Baididelinea-
Petroma- turqUjdampiaritanomincPetromarula,quoniam vuJgoCretensi »tip(*ia>tABV0ea-
mUquilis tur,idestLaiSucapetrea, namcumfoliackhorij habeat,oblactisabundandani,ladu-
fUttN. cKJiomen promcruit. In eodem libro designatur plantanomine Scdipctrei Buplcuri
folio,necnonTrachelium minijspetreum lignola radicc,qua;planta? e rupibusmon-
tis Baldi qu;si emcrgere videntur.In ijsdem locis, V eronica petrea scmpcr vircns intcr
saxapullulat ■ Ibidcmquoq;oritursaxifxagiaalba petrea_, Immd ex rimis saxoruin H
eiuidcmmontisTblaspialpinumpctrcumfacieMyagrierumpit. DentqjapudGra-
cos^iiposi.»(cxponiiuradha;tcnsfaxis,&hocni>mijiedonaturcti3mqiia-uisplaniain
petris nascens, vt apud Dioscoridem legitur.
Sinconuenamusanimumad illa,quarasaxodenominantur,prim6ineic!cniusirLj
SaxmnLj sa>;iiiumdiminutiuumsaxi,quovocabuloparuumsasumdenotatnr. Saxciumlocurn
quid. saxosum,&pctrkoiumdesignat. Saxarikdicitur,quodsaxaincolir,saxiiragu|U-»
quod saxa frangit, &saxificum, quod habet vim aliquid vertcndi in saxa.SaNCum vo~
catuc,quodconstatexsaxis,necnonsaxosum,quodsaxisabundat. Haederemon-
* tessaxei, & saxosi ab Authoribus appcilantur. Litora quoque ob copiamiapid"'11'3"
xosanomInantur:imm6&Mare,obeamdemtationem,saxosumcognotniiiJ!;!lj;1"
riter grando, ob limilem duritiam, nuncupatur saxea: qnocirca apud poetasimbetla-
xens. ParitergiadOjobsiinilcmduritiamjniincupaturiaxea^quocircaapiuil1!'1"51-1"
bersaxeuslcgitur. Similiterchiragraobmateriam duraminaiticuIisIatibuls"«'»LJ
loading ...