Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 525
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0531
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Musri Metallici Lib.1V. 525

A D ft G I A.

CVMde Proucrbijssa-pcapudonmesscrmoincidat.noncrita rationc alienum
nonnuiladcitlis vcrbafaccre,qua;anatura lapidum, vel saxorum suoiuntur.
Inprimissolet boccircuinfcrri. O^scmmtatteUpidcm. Nimirumomtiescxer-
ccrc conatus, vtaliquod negotiuui perriciatur. Non absimileest aliud. Perfix<t,ptr
tgnes. Hocprotcrtur, quaiidooit]iiibusiiiteiidimusncruis,vtaliquidpcragacur.Vn-
dchucrespiciensHoratiusinEpistolissiccecinic. .

Implgir txlrtiiitis tnrril tntrs.itor adlndos ,

TcrmarepMtftridiiritgieiii ,per{*xg,pcrignes.
Viceversa, quandoom^islabor,inaliqiiopcrficiendonegotio,iiicassumadhibe~
tur:Soletadagiodici.0-*«>Vtf>»*»«. Hujcest vildi-si nik- iliui L-.pid<mehxtre.
£ Nimirumoleum.&operampcrdere. Irem/i*,«BW/M^estadagiumprolaturn in il-

los,quilabore inutilifatigantur. Dtutum videtur hocadagiS cx nocissima Sisyphi fa- s^m a.

bula,q«isaxum, apud Inferos,iiirsum,&deorsum voluere pcrhibctur. Posteaquam Q:K

inmotuin!apidisinc:dimiisjioIiiuii!S})r,rtcrmitt:rei;ii i. vir,SW(,i:M», obdudtur

iBB/o-Speitatadhomjnciiiinconstaiitem^cjuidcrcaliquafirmaninonhabctopinio-

nem. Vei proferturde illo,qui in eodem loco morari nescic: Vnde rsro fit, vt dite-

fcat;quandoquidempJanta, qua-saspiiistransfertur,noncoalcscit. Superiori arfine

estalioVtrberttrehpidtm. Spc&atquead ilium,qui indocilemerudireconatur. Prar-

tcrquamquod de omni opera inani pronunciandumest. Abhocnon multumrecedit

aliud./3yS^«/"»"^-Etenimquihocperagit,inaercpiscaturiautquiahuiusmodi

terrenumnonpossicaratroprosctndiiautquiaplant^insaxisradicesfigereRequeant.

IdeoOuidius^adrcmjaliquandocecinit.

■■ — auidarcislcmins nitndns,

i\'6apvsii'.'i:rti hr nriiit.{,ns ares.

C Parirerexdutitiasapidisaliaresultantadagiarveluti. Zst.tibieerlafidcduriist. Apud
Theocritumemt wr* , idcsttocussaxeus; proferturquede illo homincqui vl-
iisprecibussseccinequit. E fixis,&^iier<ubusB.iii. Hocadagiumnonsolumiaclatur
inhominesobscurogenerenatos,sedetiaminillos,quiprauismoribus,&efteroin- _
geniosunt pra:d ti:ductumcrcdituradagiuma Vctcribus.quiincauitatibus saxorum, /7W'**°
&quercuum habirabanr. At de homine voracc hoc circumsertur.£i,W« verttrct. Vcl, bitkuno.
Etajtitmdegltrriet Eteiiim Batylus nuncupatus fuit lapis, qucm Satutnuspro loue de- ww J***
uorauit. AddumicquOqilapidisspectatillud rccitatua C\cercme.[,>pidesfterecogcrct.
Iddeeffieaciaalicuiusoratorispronunciatur. Dcindcadfignificandum,omniatra-
cfutemporiSjConsumi, adagioha?cproferdnturverba>/,sswrf™<'//s«' tempusvitinl. Iri
eodeni mtcllectu,promulgatumclTe videturaljuch AssidmUilh sixumejua. Quamuis
prolatum esse vidcaturad indicandum, nihil cssetam durum,&tamarduum,quod
afsiduitasnoncmolli.it,atq;superct. Qnandoquideui PliniusaIiquandoscriptum_j
reliquit,nonnullosinuciiirisiliccspedibusformicarumartritos.Namqiassiduitate_*

D quslibetetiamarduanegotiaperagipossunt.PioptereaOuidiushucrelpicicnsceci-
nit hunc in modum.

Jgitidiangistsl dttrnm sixs ,qnid molliiisvndtt,
Dnrasmtn meltisix* ctotntur n/jtts.
ltemdehomineimperito,aiq; ignauodioulgatur hocadagium. Neap/us baicisi-
/«H(M,^/M»//j/>/i.Huicpariterest conformealiiid.i/isnUi.», l-.tndis. Namq;adhomi-
nem stupidum,atq; inertcmipcclat.ln hoc sensu dinulgatur aliud Lipisjtdei stpirUpi-
dem.dc hominc rudi, atq;indocto, qui sedens in iheatro, vtalicui spectaculo intersic,
nihiltamen intelligit. Hoc proucrbium Aristippus inuenit, qui aliquando intcrroga- Aris'ippi
tusjcmidadepturusesjct fitii!s,(ieiudirctur:rtiponditnihilaliud,nisiquodin theatra rc&e„£m.
nonscdebitlapissuper lapidetn.Plutarchus quoq;inSyniposiacisaducrsiis ignauos * J
hoccitatadayuiiii..';^/..;^''''/'//'A"'s-'i?;/"Vi»//1i//(^y,,/id»^Cumhineq;etiami-i-*
{ui tutclam asiquid operarisciant.
pr«terea(ic61idtrcturlapisquatenusosscndit,alijsquoq;adagijsansampr!cbuit,

Etenim
loading ...