Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 534
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0540
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
534 -- Viylsis Aldrouandi

sciluinAriitoboIoDeumconciiiarer.runc resr-oiKsr,seDcumrogaie,r>,cvllampst
tiumaducesusaliesamsquiavtraquepopuJiisciuseiseOauditer. IntetiriidJaptoi.r

busHivcsijilavitUtitsiiiit. Sirsihcinis, :i: CiiKniicis, mouinitiiiis ivuinrjsuit ,iJ|.r."
ciuniAquitanijDiKL-mKonnLm.vtibidisMCisavcrur^cccsslsit^tdadLoiigcbarrj
iugiensAi>oi1ata,lapidibussuitinttifccrus.

lamacccdainL:.s:id i.ios,qui ^•■s;ptcrroU:clM[ionc's,aiir proptcr annona? pcmiriam

a miiitibus, vcl .'> i'Jor>i;lis iajiidai: incriinr, In primis,vtTitusLiuiiistradit: M. Pollhii.

mmsRegilIciisis,TnbiiiiusMilitum,&consulaiiauthoritatc3d bcllum misses,du)aJ

cxctcitumduxisstt, vr quoddam oppidum oppugnarcr, runc pr*dam MilitLmiwc

cdixit;capto aurcmoppido,cuin mcntcm mtitjjict, a Jnis niiiiLJbuSjiiiKis fu[c iiircn-ii.

ptus. Aristidesetiamnatiat,Cinijamijicobcllo,qiiodRomaniaductsusGailossij.

i'^,'?"'-scepcrant,cumtiiticJlargitioncmsurripiiiJTc-r,saxisiiecatumlui(Ic. Itcmtradit C-j]|j_

Ila}- sthencs,qudd Pymiderquiestorvrbanus^dum Aihcniensesbclluni comraEuniichtim

Lib. 3, rer. gCl:C,ent,&illis ,in maxima annona: pcnuria parcc triticum suppcdiraret in suspitio.

Tirjc. ricmproditionisincidciiSjIapidibusadnccem fu.it petitus. Anno trigeiimopriniopost c

quadringenrcsitmini Constantinopoli, vtscribitSVgonius picmenteannona:caritate
Ltb. 12, cum Xheodosius priniuslmperatorad horrcapublica ,leuanda:famiscausa,prolici.
lmt' scercttirjaPopulocsnticntcfuitlapidatus.OiiiclamPra-fciaiisssnnonsNeapoli^no.
.mincit(jv:i;: , a'i<ii:.tr.t:o tiigicns i'opitii riuovcin, ad ssdcsDiui Aoguslini,in)qiiilcro
secondidit,sed tandcminderaBWSj&denitcifugiensipij&tantislapidibiwsitiiiaus,
vtncminim.iquidemparscorpcris adlepulturiunucnJripotUCrit.QuocircainipsuLn
concinnata f uerunt ha;c carmina. 1

S'.0r.;>:>i-.ir. vinr.'. : juinjl siplitcrum
Miru>n,dcsunt~ttuci!rKirstp:ikrii.

Sed qui.d vagamur pcr historias profanas,cum sacri codiccsnobismultahuiusge-
, ' neriscxcmpla suppedirent? Abimcltchus IsiaelitarumTyrannus,fragmine Japidis
Lib.ludic (n^jajsjiejdjjgra niuljcre iclusintcrijt. AdoramusarcgeRoboamo adconciliandas
"f-9' dexemTribus liiaclitariimniiisus.ab ijsdemfuitlapidatus. Zachariam liliuin Ioradc
Lib.2.Reg. sacetd0tis,RcxIudaiujijtaPopuio]apidariiquamuisilliiispateri-cgnumiIlircstituis-„
atp. 12. /et. Senioresduo, quiSusannamadulterijsalsoaccusarunt jDanielcpueroaaorej,
£'*-3-SeS- scelerisconuisti, a populo l!r cJ)ticQ,Iijbyloiic,iapidibusC3:l!intericiunt. Blasphc-
ep.11. mus jn grcino |apidatus cst filius lntilieris Uiaelitidis de viro jEgyptio gencratus.
Daniclcttp. Athamumlapidari, & totameiuscomburilupcllecl:ilcmpra:cepitIoIuc.
"* Inter nupetos insacrispaginisnicnioiatos, priinas tenct Stcphanus protomartyr,

Leati. cip. qUj£(ude-iscmi3 ciujsatcpul!iis,& lapidatusfuir.Huiiissaniftireliqui.-eantehiECtcm-
z4' pora,numquamviJa.',i)tq(icand t.t-unr,inOccideiitalibusoris,nisivnuscxlapidibiJi,

^A'"^7*quibussanctuspcrcuiTusiri3rtyriumconsumaiiit;hicenimIapisaquodamnautaalla-
lnAis.A- pjjfnjt Anconamltaliiciuitatcm ad mareAdriaticumsiram Ira Baronius inAnna-
feii.caf. jjbusEcclcsiailicisretlilit. Paulumqr.oque Apn(tolumlapidibusobruere,&adinter-
., netioncw duccrc Itideisuntconati. IdcmPaulusmeminicsua: lapidationis, quando

Ltb.%. atp. faipiiladCorinrhios hec verba. Htltberibmplwims.incmtnbusakmdmi*>,">pH<>

juprAmodlt*», W mt>r;::i;<s fiiis:::/;: ■-''■.: : ild.as .';::. ,,vii<!t.s !j<:.::■:,■.:%:;; 1S ^;;:< ;>;:>/:iS islClpi, !&Qir-

Lib 18. g"e4"rf''mJtmcll-slsUl::is'->'--^^^ p

ribusNumerianj Imperatoris,pro caiholicapictate,saxisfuerunt ca?fi, vt Volatcna-
nusprodidj>.Excodeaiithorc,PauIinavirgoRoniana,AitcmijPr,Tfcaifilia,vnacuni
matrc, nominc Candida, Diodciiano imper.intt', fuit lapidata. SigtbertusinChroni-
cisscriptum rclicjuit Dtlidcrium Vcsiancnsem Epilcopum, conltlio Brunechildis,iw-
suTheodoricihaticoruiiiRegiSjfuiiTclapidibusobrutum.Apud eundem atithoretri
JegimuSjTclemachum monachumjRoma-, celehrato gladiatorio ludo, cum iacrepas-
set Poptilumt,quia attcntius huiusmodiipectaculiiin obserua/set, abeodctn Populo
suisj'elapidatum.proptcrcaHonorinsImperator,hacoccasionearrepta,gIaiIiawriiiin
Judum in perpetuum remouit. Dctnum, cx Diuo Hieronymo, EuscbiusPraisul Vercel-
lensisaConstaiitinoPrincipeinCappadociamrelcgatuSjrandcmabAriatiislap™-
loading ...