Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 536
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0542
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


53^

Vlyisis Aldrouandi

testasm orbemvniuersum data est.cjiiaproptcr hunclocumTheophilatus ponderanj
noiivniusEcclcsiai,vel vnius Prouincia- linpcrium Petto dcinandatimi dickrin;
Hancqiscnteniiamstabiliic videturNabucdonosorisstatua jCuiuspartcsvariaMuii'
diregnadc(sgnabant.i3xum.autcmmontis,nu]]oimpelknte,statuarnpcrcnticnshti^
flrauit,& in pulueremredegii,dcindesaxnm adcdvauum cuasit, vttotumOrbcmoc"
etipare viderctur.

NcqiniirandumcstjdumnomincJapicsumjAn^cliquoqimtciligantut.Namqilapi,

Cap.$. desfonesapud]obmcmoiatos,mulriciuditiAi]ge)osinbonitatetlrmaiosc>:poniiiii"

C/ij>.2$, quinimohipctrreetiamnoiuinantur. Pariter lapidcs igniti apudEzcchielem bonos
.Aiigclos ligniIicaic;>or:i>iit,&quoniam JapiiiesabE/.cch:c!e mcmoraii ncuc:n i'NU
runtiidcirconoLicinAiigciorumchoro^indicanr.SiccnimDiuusHieroiiymuSj.-il.:,.
retus mystice inrerprerantur.

Iniuper, notninc lapidum, in saciis Paginis, Kiros perfectos, iustos, & sanflos ititcl-

ligercpossumusisiquidcmlapidesquadiati , cxciuibus apudEzcchidesalHriafabri-

JA4°" cantur,Diuus Hicronymus vitos Sanctosintcrpretatur. Item pcira-apudiob ,inqiii- F

■^0'33" bus manet Aquila, itixta mcntcm Laureti, viros San&os, & corum cxempla demoo.

Th R p firantjCjuibus poflca cstcri homines ad periectas opcrationcs accenduntur. hnmo pc.
' ' tr(abruptisiima7,inquibusSaulqua:rcbaiDaiiid,cx eodcn;Lautet.o,inSyluaailcgQ.

**?• 4- tiarum.IublimitatcmcOtcmplatioiiisnobisiniinuant, vbiDiaboIusvirosprobospet-
sequitur,v.tiUosprscipitet.PrxterealaptdesRcgionum,qui apud Tob lcguntnr,liros
cie^ossignificaredicuntur,qui tanquamlapidcs viui sdificium Ecclcliirsiiliciiram,

&k6- Mih vt DmUS Grcgoi ius voltiit.Similiterapud Isaiamiapidcsoccidcntales inmnrisEcclc-

r&U&f.ii. siar,Eleflos,&pC]feclcssignificarepcrhibentut,vtDiuusHicronymuscoIociexponit.

Ctp.%^. Idcm intetpretatnr Diuus Grcgorius de lapidibus, quos scribit lob amplexandos,ad-
ditqs id nobis insinuare, ad Sanctorum Martyrum patrocinium esse confugiendunu.

?si!.i<yj. pemunlpetra:apudPsalmographum,inquorum mcdio Volucrcssuam^ocemcduiit,
iuxiascntentiamDiiiiAuguflmi,sacras nouitcstamentiscripturas significant,

Iamanimus conuertcnduscst adPatriarchas, Propht tas, & Apossolos,quiomncs,
fefinguli.insacrisPaginis^apidumnomine.indicantur. Etenimlapidcsduoonychi-G
ni in Exodo memorati, iuxtamentem Laureti in Sy lua Allegoriatum, iidem Patmr-
charum significant. Lapidcsautem Sionapud Psalmographum,Ptophctasdcsignani,
QuininidlapidesRegionis^cumquibusincundumestpaclum^vclntilegituraptidlob,
secundiim nonnullos, non modo Prophetas,sed ctiani Apoliolos significant ,aqui-
busEcclesia Dei consttuitur, vbi quiescendum cst. Idq; eo magis confiimandumell,
quoniam Lauretns lapides prctiosos in fundamento templi locatos, quemadmodurn

j,it>.-$.Kt$. cx libris Kegum colligitur, Apostolosin fundamento Ecciesiai positosintetpretaiur.

m/.j. IdemLauretuscoronamdclapideprctiosoapndPsalmographummcmoratam, Apo-

pjklmsi.0. stoioscxponitjCxquibusclegantistimaChristocoronacstconcinnata.IdemAuthor
vnacumOrigene,in eodcm (ciisti mystico, intelligit duodecimlapidesin;politos,«

Ctp.S. quibusapudlosucmaltarecostruuiumfuit. Scd inmaioremhuiusmysticilcnsuscon-

Pjklme^o. sirniationcm,quandoPialmographusscribit..^™i/am^fKmi/;//Era«(n«/*/'^«''-(-
DiuusGregorius,pcrhoslapidci,intciligitAposto]os,quidepopiiloIudaicoemer-

Ctp.iS. gentcsEcclesiani exsc ipsis a?dificarunt. Qtiamuis pctra apud Maithcum ,supcrqiiim
Eccleliaaidificaiur, exmentcLauteti,qucmlibetChtisticukorcmdcnotct„quatcnus
huiusa;difjci)parsconstituitur.]'ariterapudeumdemMauhcum,pcira-icisscinssiot-
te Christi,ab eodem Laurelo corda Ethnicorum fide, & picnitenti.t icissa cxpominiur.
ItemiapidcsiiiaceriiO apudIsaiam,aDiuo Hieionymo tot Cliristicultorcsexdiucr- ^
sisnationibus in Ecclcsiavniticxprimuntur. Atlap:snoncadcns in tenamapudPrc- I
phctamAmos,significat Chriliifidekm,quisaluarur. Inpetra:foraminibusabicondi,
dcnotat Chiisti cultorcm arcana, & sacramenta in Dei obscquium meditantero,& w-
telicilum incaptiuitatemreducentem . Postremo lapidisopacitas,siucforanicn,p«
i quod Moses poflerioraDci transiturieratvisurus,dcsignat illa cariestemdomumnon
manufaaam,quc,iuxtaaisertumApostoIi,iIIisdcstinatur,quitcr!cstrct3bcrnsi:al"ai
dissoluerunt. AlltIignificatilIamca■lestemg]oriam,qll3;alibinullCUpaturdcliua"ll,l
Paradisus,tabernaculum Ktcrnum, mansio apudPatrcm, Patriarcharumiinus,viuc -
tium regio, Hicrusalcm snperior, Regnum CaiJorum, Babylon vocationis,Corossiigra-

tianti",

Caf.it. &fit

tsit.ioi.

Caf.V].
Ctp.lJ.
loading ...