Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 546
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0552
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
546 VJjssisAIdrouandi

V S V S I N LVDIS. B

SI totludosrecenserevellemusjquotVetcreSj&nuperiPusionesinuenetiit^pfo,
culdubio tempusnobis deficeret. Hicauccmvnum,aut altcrum msigniorernre!
ccnscbimus. Iilud genusludi, quocalculis in tabula lusoria nimirulritil)is,s.a|_'

ucolisluditur,oliminu£cumfuiceiccitcrannum Oibis conditi ter mil csexccnttumum

ti igesjmum qu in tum,a quodam sapkntss viro, nominc Xcdc,qui ita Tyranni ssiiit;anl

cocrcciemccuj&mouereducumencovolebat.ostendcnsmaicstatem/iiieviribusj&ad.

minicuiishominum,parumvaIere,&tutaniesIe;dumhuiusmodicalculorumludoria.

tefacicbaeRegcm facilcopprimipoiTe,nisiinuigilaret,& asuis defendtretur. Hodic

vocanthuiusmodicakulos,siueicrupos,siuefuruncnlos,quibus.pra*liando ludimus

Eiymum (estenim iudusinstarcercaminis Pra.liancimi.Hcaccos.fortass.sdifiosaTcaiid.-ndo

Sciccnru. quoniamhuiusmodicalculi,duminaduct(ariampa temmouecurjscandereviilsauif' p

Lib.Lcap, Inluper Acheneustradit,qu6d Apion AlcxandrinusscaudiiiilTeretuiitcxCrellonc

j. Ithacense,cuiusmodi csset Roccorum hidus apud Homerum. Osto enim supraccnmm

erant calculi,&hos disposuerunt inter se continuos, vt ex vcraq;pacte quinquagrm.,

quaruorcstent. Sparium autem in mcdio vacuum relinquebatur,inquocalculusvnus

coJlocabatur,quemPenelopem nuncupabant; hu.icq;tanquam scopumcalculisper.

cuciendumconsticuebant.Dcmdecuisorscontingcbit,ijptimusinPenelopetni(i(irn

jncendcbac.Siquisauccmillamattigiiretj&altLriuscalctilumpropuIisieCjsiiumcalcu.

lum in loco ptoieCta?,& cxpulsa? Penelopcs constitucre dtbcbat, & primam 1'enclopcm

stabiiircincolocOjin quo commorara erac ,deindesecundum proijcerecalculuraj.

QuandoveroaIiquis,cKteris intaflis lapiliis ,illam so!amsa;piu5conIequcbaiiir,vi.

tforinhuiusmodilu,docdebrabatu.r.

VSVS 1N MEDICINA. t

TON solumej. MetaIIis,Terris,&succisconcretis,dequibus haSenussernio

esthabicus;sedetiaiiiexIapidibus,imm6e5(iatcribusiractis,cVantiquiiMcdi-

cuscMcrahcrepotcstaliquodpra-sidium,quoa'grotantibusopenilargitur. Ni-

hilenimci. tamqualitatisexpers, quod quakcumq;fuerit,aperitoMcdicoadtemc.

dia^griiudmumvsutpatinonposlit.QuocircaDiuusThomastertio Volumincaducr-

susGcii:ilcs,noumod6hcrbas,lcd lapidesquoq; m.jiisquibusdam vittutibus.vltra

Elementorum nacuram, pociri apcrtc faretur. Itaq; apud Indos nascitur quidam lapis

pumicosus, qui dum madefit,tcrtamolet, necingratum saporcmpalato imperiitur,

huiuspulutremadHCrsus!accrumdoIotes,&quodcnmq;scbriumgenuscommendaiit:

deinde huiusramcnta natibus indunt, vtdolorescapitis,mitigent. Itemin Mcxicana

regione reperitur qufdam lapidislpcciesnigro,&rubkundo referca colore,cuius

^srewt- PuIuerem crystallopermiscent,vt argemata tollant, & visum acuanc. Fonsetiaroest ^

mm rtwt- apud AUobroges producens nonnulloilapides.qui in afleiSibus oculorumsuminopcre

jium- Iaudaniur.AetiusmcminitIapidisScythici,qtlcmcumfellealpidiscerit,&collvrium

adsuflussiones etiamdiuturnas componit. Amplins inquodamnodo radicistuncila-

pisinnacusrcpcritur,quemtanquamamuIetumadEpiIcpliamccIebrant. S«ligerre-

citac in Zcilan esse lapidcm Febrium cognominatum.qui carnem attingens,ftbrem

excitat:quapropter in illis motbis habebitlocum,in quibus cxpugnandis, excirands

estfcbris. Ibidemquoq;,vtalijtradunt,Piscis inucniturFebrius nuncupatus, namquj

YtMush- manu illumapprehenditjiiicofcbrecortipitunquamobremcumlapidcpiidi^oma-

fis, &}:- ximamconucnientiamhabere vidctur.

siis. Aduersus pestifcram Juem Vlyslipone vagantemduolapidese!( quibusdamconctu-

lijstxtrac"ti,i(icruntfalicicuentuadhibitJ.NamolimReueitndusCapuccimiiLu',ia-
i>usd(.c>issimo VlysliAidtouandonarrauicsevidissehommcmmiila tcgionefios*>«
!apidtsi,abcntcmcinctcos,&maculisquibusdaminiignitos,quosmvasaqua:p«lpa-
dumhoriEimniergcbatj&jiilisexcmptis.aquampeitclaborantibusptopinabs!,'!"

N:
loading ...