Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 556
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0562
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
$5<J -Viyssis Aldrouandi

vis euanescit, & ad Austrum amplius non sc conucrtir, & tunc virtus i valentiori im

gnetecommunicatasuccedit. Vcriiuiqinndo Mjg.-iettmi visL-sartuiaics Ik:{„. '■'."' :

jnebrjanttir^vtneutram vimrecipiant. Idcmauthorobseruat,qudd fcrrum in'^

sui extrcmoMagnete tactum,iuxra illam partem, vitnrecipit ,&, inaltero wtKmn

oppo(iram;scd idnonperpctud vertim cste iLTibi[..SnJibIiiim™doin i)Jo^ijijo,oi;i.i'

proportionat£fucritlongitudiiits:nam (ifuerit iustdlor.gius, virtusad altettmi (v

treinumnonpetietrabit. Ampliusferrum inmcdio taClum a Magnctc.virtuteinad

extrcmitatcsdiminditjsedharc visetit obscura. At si pauldremotius ttmcdiofiar

contactus, parspropinquior viresBorcalis,vel Ausiralis puncrjsortictur. fcem ob-

seruandum cst,qudd M^gncs naturalitcr non ex omni sui partc traliit fcrrumjcd tan

tumiuxtaconstitutumpii.-ictum,quod diligentct inquirendum cst.circuuiuolutndo

tunitum Magneticuml3pidem,donec fcrrum eiadhatrcat. Etenim quartdo ferrumadc&nta,

trtdicnis. aumMagtictiscurrcrcconspicabimur, tuncpunetum traclionis illude/Teconliitue»

rmis. QuandoquidcuiMagnes(iucparuus,siue magnus, duos polosoppr■sv.t,-,,;..■:.

cecborealem,&australerohabet,quiduosutitpunctaoppo(ita. Namq;Ji Magoti

pendu!us,& liber fclinquatur,alterumilliuspunr2umadSeptentrionctii dirigctu

polusboreaiisvocabitur,altcrum,exopposito,Austrumspcclabir,&poIi;7 anslral is

nominabitur. Idautemmultifamminquiri,&ii!telligipotest. Primumsj Maimei

tenui filo suspcndatur,deindesicollocc tur inequilibrio, quemadmoduminpyatb

nauticaacc6inodatiir;tertidsiexmodicasubcris portionecymbaparctur, frustulum

UtJui in~ Magnetis continens, qu*si ponatur iti aqua, vt vltrd, citrdq; moueri posslt, cymbij

uentionis nonquieicet ,donecaltetumiapidispunctum adBoream, &alterumad Austrtinu

funili. dirigatur.

Exalterapartenotatloannes Baptista Porta polarem lincam Magnetis variart,

dumlapisindiucrsaspartesdiuiditur,scdscmpcr mcdiumlocum inlapidc (ibiven.

dicare;siquidcmvisborealis,&australisinmcdioconsopitaquiescit,&inextreim-

tatibuspostea viger. QuinimdcuniMagnesduopunitaopposita habeat,vtsuj)crm!

suirrelatum, nempeborcale ,& australe ,scicndum cst,qudd punetum borealcvtiiu;

respuitpunclumborcalealtcriuSj&eiusdcmpunctumaustralcalliciti&vicissimpun-Q

cr.um australc vtiius expcllit punirum austraie altcrius,& ciusdcm punctum borcaliLj

trahit. Expericmiaautemidfacillimcdocct.siduo Magtietesfilosuspeiidantur,hinc

colligctidum eit ferrum scptentrionaii puncto Magnetis asfricatum se scvertcread

Austrum, &tirTricatum puncto australieiusdcm Magnetis,ad Boream dirigi icunu

parsferriconta&avim Japidisdissimiiemsempcr rccipiar. Quamobrctn !>ortaobkr-

uatCardanumhaIIucinatuinfuiste,quandoscripsit,fcrrumcontadumiuxtapai«oi

borealem, ad Boream ,& tactumiuxttt patrcm Australcro. ad Austrum tendere.Ita-

firtut Ma que virtus Magneris commutiicatur quidemferro, & transit dc fcrro in ferrum vsque

gneiispcne adocr.auum,&decimum;dummodd virtus Magnetis validissima fuerit. Nos ton-

/«/. spicatisumusiMagnetcmlatitudinisdodrantalisexvnaparietrahcntcmcxrremanui

partemacusinsubiime,&cxoppositapariepoliAntartici, noneamdempartern.sed

altcramoppositamallidebat- QuocircasicxeodcmMignctedu^pii-crotundi fa-

bricentuv,quarumaIterapolumarCsjcum,&altcraantartfticum habcat.ddnde iiu

medio illarum acus filo suspendatur, vtraq; parsoppositacontinud tralier,& iic rnotus «

perpetuusinacuobseruabitur. sd experientia ,&inultis iconibusTaiinerius Han-

Mctuspcr- nonjus jnsUoopusculo deMaeneteverumesse dcmonstrat.

setuus d*-

SYMPATHIA, ET ANTIPATHU.

MAGNES vnusj&idemnumerotrahit.&abigitferrum^non tamw'^-
ta eamdem, scd iuxta partem diuctsam, vt pauld ante «iplicaiuui W
Namque ex vna parte , sympathia naturali fcrrum aJJicir, & ex a'-c-
ra parte oppoiita , naturali quadam antipatbia idem ferrum rcspuit ■ ^1""-
imdMagnes ita fcttum amat, vt, (i frustumMagnetis in sinu foucar,& l^^,:'1*
paulatim acccdat , iilicd frustum illud Magnetis abij'cit, & fcrrura anipl^tit1 .
loading ...