Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 564
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0570
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
554. " Vlyssis Aldrouandi
Siana conscquentiahuncaffoSii sunc potimmum melancholia, qui-pendet cx ii'
miahuiusiapidissiccirare:liincsanguisfa?cii!cntiisrcdditur.dcindccor,ccitbtum ^
&hepar orrcnduntur. Medicusigitur, in huiusmodicasu,primafacic vomj(Urn Pl '
■ Uocaredeber,vtha:cmatcriaadhucinvcntriculo cnntenta expellaturipostnjj,!?
clysteribuse>: lacte,&oleoaniygdaIarumduJcitimparatis >det>«procedcT",virjK
limcriainiiitcstinisretentaediicatur. Hisperntfis,adhibcncsaIuntreiiiediai"Mgl|j
medinj nemclarificantia,quaiiaincap!tcdemelancho]iaabAuthoribusmedicisproponL"
.„,',;,.„„ tur. Ca:terumintcralia,pra:cipueproban-ur,qua-rcdacrain formamCatapoti^
:.,■„, M:in,csalTos,&iiecoshumoresdetuibant,&contentosincapitc,faciliuscuacuaiit
' Etenim Magncsdumcognationem cC humoi ibuscrassis,&mclancholicishabct,m-!
dicamina qucq; tales succospurgantia, ipsumquoq; trahere poterunt. Rutsus Au.'
thores,&pr3:settimConciJiatorscobcmaui'itentiiiiT[nuinir!vino prsscribit:cuiaj
aurum human<;natura:sicamicum, & temperatum, conscquenter ciiam prauas qua-
litates Magnetis, siuc calidas ,siue frigidas rctundere poterit ■ Vinum auttrn cjfci.
Jarando,mclancholiamtoilet;c]ua;abhocIapidegenerarjsoJct. Tandem,e»;mei». \
tcConciliatoris,propriumhuiusveneniBezaareritSmaragdus,cinitersiiii'rNh!rt.
^ tionoucmdicrumsummoperc-Iaudatur. Lapisquoq;Thc.-amedes,si lamen irjiKni;
lgl\ tur, in hoc casu esietadhibcndus ,cum contrariasMagneti quaJitates,& operatio.
ncs excrceat, dum Magnes trahit ferrum, & Theamedes illud respuit.
H I S T O R 1 C A.
VT sermonemnonnul!arumMagnetishistoriaruminttituamus,non erit ne.
ceiTariumexalroaIiquidrepctere,sedbreuiariumfacientcsmcmorabimus,
olimAlexandria: intemplo DeiSerapidis,Magnetem fotnicibus,duirL#
«difTcarentur,immissum fiiisse, ideocj: naturam aneam fcrro circurrdaram ibidcm
pendulamseruatamfuissc. DiuusAuguflinusin libris de ciuitate Dci.&Ludoui-
j!.c,6. cus Viuesin Commentarijsad huncD. Auguslinilocum,narrant hocmiracuiumrca-G
gnericumAlexandriir in tempIoSerapidiscueniiTe. Deindccx alijs Authoribustia-
fccmus ArabcSj&TurcarumSacerdotcsolimSacelJumMahumcti cx prastantislimo
Magnetcconcamcrari iusissc,vt ilHusarcaapurissimochalybefabiicataJbideni-j
co]|ccata,vclutidiu;noquodammiraculoinaercpendcret. Scd loarniesBaptista
PortahanchistoriamprorsusfaJsamesse scribit. Refcrunt quidcm nonnulii tumu-
lumBacchimiiltiscircuJisterreiscircumdatumfuiile, vtlocatusintemploeitnateii»
niagneticaconstructo,inaereiuspensusmancrct.
A D A G I A.
NVLLVM impendetpericuIum,vtnimiaJaborum raolepremamur,inre«n-
sendisscntcntijslatentcm, in hacoratione,sensum habentibus cumpariry
admodum iint adagia,qua; de Magnete circumferantur,vel ab eodem origi* H
item habeant .'Vnum ,aut alterum tantummodd recitabimus. Primum cst tale-•*■
nesattrahemjVtMagzatasis, Vidcturautemprouerbialis metaphora dufla anaiura
roagnetici lapidis , qui ferrum ad se trahit, & rctinet. Alterum prouerbium est hu- ■
iustenoris. ^Mngncsmithrum, Hocpronunciatur dc hominc inibrtunaIo,eu|o|,,-
niainfaustasuccedunt. Namque quemadmodumMagnesallicit ferruni,Iiinili ra-
tionehomoinfelixadseomniamalatraherevidetur;veJutiCscias allicit iiubesiu-
quidemCaeciasestventus inter Acjuilonem,&Ortum 2quinocfialemiqui,iu>i'*-j
mentemAristotelis,itassarctraditur,nonvtnubespropclIat,sedvtilJassoiiptrJ
sc vocec
loading ...