Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 580
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0586
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimilejgo i VlyssisAIdrouandi
DE jEIITE.
Cap. IV.
iEQVlVOCA, SYNONIM A, ETYMvM.
|l RIMAfronreambiguiratemhuiusnominiseuitatitcsjfaccre nonpos,
* sumus, quin vna cu Ca-s.tlpino diuulgcrmis aliti csse £dtem germnani
ab Aquila candicanrc cauda cognommaram.alium csse ^titemlapi.
(iem,dc quoinprescntiascrmo habctur, qiti Graicis vocatur dilss»
/i&st, nempelapis^Etites, siucA<juilii]usi(iuonial]^cvoxo'S(Aqui.
lam significat. Huius nominis origo varia eiTc pei hibctur, cuui Autho.
res inter se scntentijs varient. Alij referunt hunc lapidcm ita dicTum cssc,quia in nidis
A(jLiiUuui]]i[]m.niatui:vclutiJadmeniciiiAIbci-tiiVragni,QuiritiaIapisinnidoVpu.
X<£.».*W-pairepcrirur. Alijscribunr AquJlamhuicIapidinoniendedissc,quia huncaliundede-
W.«(J5- ]atuminnidoreponattanquamaduersusfascinationesamulcmmj8cpuIlos4Serp6,
tuminsidijs tucatur.Id cxprciTit Marbodcushic vcrsibus.
Imer sr&cipuos Upides memontur Attitcs,
J%uempetit cxtremis orbis lotiis ales nb otis,
Ctistodtm ?-:di:,a,shy/i»os.'';;sttttrttm.
Horus author non contemnendus, emari,vel terra sublatum liunc lapidem ab AquJIa
innidoreponi tradir,vtillistabilitatemaddat, illumqiaducrsusaeriSj&vcniorumj
jniuriastutiorcmrcddat.NonnullifuerunthuiusopinionislapidchuncinnidisAqui.
Jarum collocari, vt oua viuificentur,cum ad cxaelampulloium formatioiieni conrerat,
• QuidamadpartumconducerepronunciantjCumsinchoc Aquilacnitiiicquaquani_,
possit. Multimonimcntismaodarunt nidos ab Aquilisconshui in prairuptis montium G
lugis ,vbi horum lapidmn copia inucnitur. Caiterum huiusmodi lapides in nidisetiam
Tetraonum obseruanintel!e;;jnius.Aniortequoniam ki lapides tot varient coloribus,
quot in varijs Aquilatomspecicbus obscruantur, de quibus in primo Ornithologii li-
fc.ro aCTum est, Deniq.-aliqni promulgarnnt, quod etiam probabile vidctur,oua Aqui-
Jarum aliquo modo hoc lapide temperari, quar nimio auium calore percoqucremur
vnde Lucanussic cccinit.
------------A.-,, tsfaf-c'/* stib diio six*. ■
Imz.cj- Encdiiusagcnsdc rcmcrallica,moniiit Jltitemapud Germanos nuncupari Adler-
stcin,velproprercalorcm,vclproptcs virturcm illam,iine qua Aquila-parturire nc
queunr. AlbcrtusMagnusverbafacicnsdcnomiiiibus,&virtutibuslapiduni,scriplit
EchitemeiTcgSmamoptimacolorispurpurei, qua?aQuibusdamAquileius apcllaiur,
& in se cotir.ct alium lapidem, qui mouctur, d ttm quatitur, eiq,- alias asligmmt ptaro-
gatiuas,quasjEtiticoiiciiiresuperiusretullimusiquaproptcr,nomineEcliitis',ptocul-
dubio/Etitcniintelligcredebcmus.tJu.unui',', siLLiiidiHiinonnuIIoSjEchitesetiamnun- H
z.sji pr.i- cuparipoiTiticumEchishabitet illa loca, in quibus -€tites inueuitur. Aiij ^ritem in-
£J"""?""*digitarunt lapidcmpra;gnantem,qiioniamincauitate, tanquamin vtcro alium lapi-
dcmcomplcctatur. PliniusaliquandonominauitGagatemjiedaduerreBdtiniestSer* I
, MioappeIlariGagaron,dicitq;abAqLiiIa,iationefrigidiratis,nidoadmoucri.Tandcni,
*"-M«47* annotanteEncel!io,a!iquibuslapisErodialisvocandiciturErodiusautemestauisii»
dicTaquasi Elodius, quia in paludibus^ersetur. Aliqui putaut elTe fulicam, & Theodo-
ihs vocat ArdeoIamjfortassisquoniamha^cauissimiliJapidcdelectetur.
loading ...