Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 581
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0587
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.1V. 58*
NATVRA, ET PROPRIETATES.
OVAMVIS;vtplui-j"mumhtiiusaio(Iil.Tpisincoloreass1iniIeturOchrs,iiihilomU
nus ;i multis colore quodam rubcnti refertus dcscribitur: hic color ab Autho-
ribuspuniceusappellatur,vndeMarbodeushucrespicienssiccecinir.
Paniaui» i-ipn"'"' "■''■ er.ittr/ i/ihere totortni,
Alioquin a natura ad modum Be?aar compoimis-esse videtur: Habet enim in meditu-
Jio cauitatcm,in qua aliudcorpuscontincnir.Scd discrimen inter hoslapidcshoc po-
rissimumconstituicunquia Aetitcs estfossilis,Bezaarautem inanimalibusgeneratur.
NamqiieniadmoduinlapilJiadditamatcriactescunr, &pauiatirBaugcncui-:itacirca
hunclapidci>i:i.imgcnm:m !iiatcriaima.>dam abillo scparata scsc dtffundit concre- '
scenSj&posteapauIatiminJapidemdtitescensAetitcmcoristituipquade causafor-
g mampra'gi]a:itisvtcri!-iykfcrrevidetiir>&nsiquampcperissccompertumcst:quem-
admodumTtieophraitus,&MutianuSjrcferentcPlinio,tradiderunt,quialiqnosIa- £.36.^18.
pidesaliquandoenitivoJiici-tiiit. I labct pia-iertimhic Japishoca Natura insitum,vt
sonitudignoscatur, qucniani iniilitis iiurniacaiiiratc, luuqiiani in vtcroalinslapillus
seruatur:"idcdq;agitatus nectssaiio sonitum cdcre cogitur. Tandem cumtalis naturai
pra-dicaiu Auihoies, vt mcdicam vim non poJsideat, nisianidis Aquilarumeruatur.
DlFFERENTliE
ISIDOKVS dupliccm Aetitisspccicm in nidrs Aquilarum ,nempe marem, & fa;-
minamconstimit. Maremduiiimjsubrtitilumjnecnongallarsimilcm^arminam ve-
ropusillum,&nK)Ileincsscastruit.Pliniusquatuorgcncraproponir, Primumvo-
cat AfricanumpusiIIum,&moIk,habcnsintraseargillamcandidam,hocfriabilc,&
C fan)ineise»usesserr.idir. Secundumappcllat Aiabiciim,dtirumgalla-simile,cumdu-
ro lapide in aluo, & marcm essc dicit. Tcrtium nominat Cyprium, in colorc, Afi ica-
no simifc, cum arena, &lapillis in cauitatCj tam molle, vtdigitis confr ing!poslit.Ter-
tiumcognominatTaphiusium propeLeucadem repertum,candidum,&rocunduni, ■
cuius cauitaslapidem Callimumnuncupatumcompra^hendir. Gesncrusttia taotum lnli.de t/t~_
Aetitisdiscriminacognouit. PrimusAetitesapudipsumsuit maiotrererotundusoui pia,c<tf.$
magnitudinc,ciimaniaquadam,scu vmbilico: vndcl.iso alicuutd;uc;isdk videba-
tur. AJiuseratiorundusminorpaiitervinbilicarus. Tertiuslatus,piantis,stiperiicie
nigra,&nspcra,arcnjsquibusdamalpcisa. PariicrAnseJmusrioctiustriataiitilmgc-
nerascpcrtra^tasscrefcrt. Primumgcntiseratscabrtim,colorcvario,plertimq;pullo ir'"- *'
nigiicantc, cumaliolapidcintusrcionantc. Sccundtimgcniiscineieicolorisftiin*i_d tip.c.iss6.
monetjCumventrcargi)Ia,vel margarepleto,&corticeesteriori excrasuoriarenali-
licumcomposito.Tcitiiii.i fuissi; gcmisprifH-r mr.ilc sciibit,terraminsccontincns,qua:
duo postremagenerapotiusad Gcodcm,qu,imad Actircnireducendaessc vidcntur.
JDEnctlliiismultdpluresAetitisspecics, nimirtimsc\obseni;iiiir. Pritna spccieifuit ro-
tunda, concaua,aIiumlapidcmcomplci5iens,&ad5alam,& Albim inueniri scripsit. lHr.^.Are
Seciinda/pcciescrat piwgnanstcn-aj &r.rgilla aiba, velcrocea ,Geodcmq;vocarias- mtt.ex.^-j.
seruitjscddc hac inscqucnticapire verba ficnt. Hancspeciemin Miinia.aw, .S,ixonia
nasciprodidit. Tertianidixit csieaqtiaprxgnantcm,qua= inloeocalido locatasudo-
iememiitit,Enydronq;cognominariinonuit:q uemadmodsihtfccarmiuasignificant.
Ptrfttmsseitts i.itvp/ isdiHilUt Eayiros',
Svi-vttnl ex]/hhi siitti, stjiurivnx >»sn«t.
Quartamspcciemarenis,&lapillisgrauidameisepronunciat. QuintamChelonitide
I plcnamessc voluit.Scxram dcniq;candidosilice rcfertam,&ad Albimreperiridiuul-
gauiK immo, apcrta mairicc, subtotundus silex oblonguSj &durus conspkicbatur cum
figuris in Iiipcrficic, quff fanos Apum amuilabaotur.
Iamexaminarcoportct illas Actitarum differentias,qurcad nosiras manuspcrue-
ncrunt.Prima species fuit otialis protsus figura.',coIorc cinerCo, & lapillum interiorem
Ccc 3 ka
loading ...